Ot.prp. nr. 23 (2006-2007)

Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen her foreslår departementet for det første enkelte endringer i lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Bakgrunnen for endringene er blant annet at Stortingets justiskomité ved behandlingen av Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) ønsket utredet enkelte spørsmål, jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002).

Justiskomiteens flertall ba for det første regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en ny bestemmelse om garantier i forbrukerkjøpsloven. Departementet foreslår på bakgrunn av en høring om spørsmålet at en slik regel innføres, se punkt 3.

Justiskomiteens flertall signaliserte videre at det så det som naturlig at også digitale ytelser bør kunne omfattes av forbrukerkjøpsloven uavhengig av leveransemåte mellom kjøperen og selgeren. Regjeringen ble bedt om å vurdere å innarbeide disse endringene parallelt med endringer i reglene om strømavtaler i forbrukerkjøpsloven. Høsten 2005 ble det fremmet en proposisjon med forslag om at levering av elektrisk strøm skulle omfattes av forbrukerkjøpsloven, jf. Ot.prp. nr. 114 (2004-2005) Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler), gjenfremsatt som Ot.prp. nr. 7 (2005-2006). På bakgrunn av denne proposisjonen vedtok Stortinget våren 2006 nye regler om strøm i forbrukerkjøpsloven, jf. lov 30. juni 2006 nr. 46. I proposisjonen her vurderes spørsmålet om forbrukervern for digitale ytelser, men det tilrås at det for tiden ikke gis denne typen regler, se punkt 5.

Departementet tar i proposisjonen også opp spørsmålet om forholdet mellom reklamasjons­bestemmelsene i enkelte kontraktslover og foreldelseslovens regler. Også dette spørsmålet har sin bakgrunn i Ot.prp. nr. 44 (2001-2002). Departementet foreslår at det inntas en opplysende regel i de aktuelle kontraktslovene for at forbrukerne skal bli oppmerksomme på at krav kan tapes som følge av foreldelse uavhengig av den absolutte reklamasjonsfristen i disse lovene, se punkt 4.

I proposisjonen foreslås det videre en endring av lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. slik at det innføres en regel om utvidet opplysningsplikt ved markedsføring av kreditt. I lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) foreslår departementet en endring for å legge til rette for innføring av en tilsvarende forskriftsbestemmelse om utvidet opplysningsplikt for långivere ved markedsføring av lån, se punkt 6.

Det foreslås dessuten en endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) § 52 annet ledd og § 61. Forslagene åpner for at Stiftelsestilsynet i enkelttilfeller på visse vilkår kan unnlate å kunngjøre eller begrense kunngjøringen av vedtak om opphevelse av stiftelser, se punkt 7.

Til sist benytter departementet anledningen til å rette opp enkelte inkurier i lovverket.

Til forsiden