Ot.prp. nr. 23 (2006-2007)

Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv.

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Garantier

2.1.1 Forbrukerkjøpsloven og markedsføringsloven

Forbrukerkjøpsloven viderefører de bestemmelsene med betydning for garantier som fremgikk av lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp. For å tydeliggjøre gjennomføringen av direktiv 1999/44/EF om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier ble det også gitt en uttrykkelig bestemmelse i forbrukerkjøpsloven § 18 tredje ledd om at en garanti er bindende for garantigiveren. I Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) ble det videre vurdert om man skulle lovregulere de nærmere virkningene av å bruke ordet garanti, men dette ble ikke foreslått. I Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) s. 176 heter det:

«Utvalget drøfter i NOU 1993: 27 s. 126-127 spørsmålet om det bør innføres en bestemmelse som svarer til den svenske konsumentköplagen § 21. Den svenske bestemmelsen innebærer at garantier utløser rett til å gjøre gjeldende alle mangelsbeføyelsene i loven. Selgeren kan med andre ord ikke tilby noen, men avskjære andre av lovens beføyelser. Utvalget konkluderer med at det ikke vil foreslå noen slik bestemmelse. Dette begrunnes med at misbruk av garantier bør løses gjennom markedsføringsloven § 2, og at en bestemmelse som den svenske kan motvirke garantier som er til gunst for kjøperen.

Departementet slutter seg til utvalgets konklusjon, og vil særlig peke på at en bestemmelse som den svenske kan motvirke garantier som ellers er til gunst for kjøperen. Det gjelder særlig i tilfeller hvor andre misligholdsbeføyelser enn de tilbudte i praksis er av mindre betydning for kjøperen.

Departementet vil gjøre oppmerksom på at den svenske bestemmelsen om garantier er under vurdering med utgangspunkt i en utredning om nye forbrukerregler inntatt i SOU 1995: 11 (s. 93-116). Departementet finner det uansett ikke gunstig å foreslå en regel etter mønster av den svenske på et tidspunkt der den svenske bestemmelsen vurderes endret.»

Forbrukerkjøpsdirektivets øvrige bestemmelser om garantier ble gjennomført ved endringer i markedsføringsloven, jf. lov 21. juni 2002 nr. 30, som ble vedtatt på grunnlag av Ot.prp. nr. 43 (2001-2002) og Innst. O. nr. 48 (2001-2002). Bestemmelsene fremgår av markedsføringsloven kapittel II a. Det ble her lovfestet ytterligere krav til garantier, utover de kravene direktivet stilte, for å klargjøre forholdet mellom reklamasjonsrettigheter etter loven og krav etter en garanti – et skille som tidligere ofte synes å ha vært noe uklart for kontraktspartene.

Ved behandlingen av forbrukerkjøpsloven gikk Stortinget inn for at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget med forslag til en sivilrettslig bestemmelse om garantier. Justiskomiteen uttaler følgende om spørsmålet i Innst. O. nr. 69 (2001-2002) s. 12:

« Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti , vil påpeke at garantibegrepet i forbrukerkjøp i stor grad har forvirret forbrukeren og i flere tilfeller innskrenket rettighetene ut fra kjøpslovgivningen. Flertallet ønsker derfor en klargjøring av garantibegrepet, og at det knyttes klare rettsvirkninger til dette når det tas i bruk.

Sverige har bestemmelser om garantier i sin konsumentkjøpslov. Bestemmelsen i Svensk konsumentköplag (§ 21) lyder:

«Har säljaren eller nogon annan för hans räkning genom en garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en del därav eller för en egenskap hos varan, skall fel anses föreligga, om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar.

Førsta stycket gäller inte, om det görs sannolikt att försämringen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller på vanvård, onormalt brukande eller nogot liknande förhållande på köparens sida.»

Bestemmelsen fastsetter at det foreligger en mangel dersom det foreligger et brudd på garantien. Dette fører igjen til at kjøperen kan gjøre alle mangelsbeføyelsene gjeldende.

Flertallet er i utgangspunktet positiv til en tilsvarende regel i den nye norske forbrukerkjøpsloven. Forslaget fra departementet går ut på at garantien skal være rettslig bindende på de vilkår som er gitt. Det følger videre av forslaget at forbrukerkjøpsloven ellers er ufravikelig, det vil si at en garanti som søker å frata forbrukeren mangelsbeføyelser i reklamasjonsperioden ikke vil være gyldig. Forbrukeren er således gitt et visst vern ved garantier. Videre vil reglene om bruk av garantier i markedsføringsloven styrkes og til dels henge sammen med forbrukerkjøpslovens regler. En regel som den svenske vil således ved første øyekast ha mindre betydning i Norge. Det er imidlertid et poeng at markedsføringsloven ikke gir sivilrettslige sanksjoner.

Flertallet ber Regjeringen ut fra ovennevnte komme tilbake til Stortinget med forslag til bestemmelse vedrørende garantier.»

2.1.2 Høring

På bakgrunn av Stortingets anmodning sendte Justisdepartementet 29. juli 2004 på høring et forslag til en ny bestemmelse om garantier i forbrukerkjøpsloven. Høringsnotatet ble sendt til følgende organisasjoner og institusjoner:

 • Departementene

 • Regjeringsadvokaten

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Statens institutt for forbruksforskning

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Byggmesterforbundet

 • Byggherreforeningen

 • Dagligvareleverandørenes forening

 • De norske Bokklubbene as

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Bokhandlerforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske stats husbank

 • eforum.no

 • Eiendomsmeglerforetakenes Forening

 • ElektronikkForbundet

 • Elektro- og Elektronikkbransjen

 • Elektronikk Importør Foreningen

 • Elite Foto

 • Energiforsyningens fellesorganisasjon

 • Entreprenørforeningen Bygg & Anlegg (EBA)

 • Fellesforbundet

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes forening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Fotorådet

 • Glassbransjens arbeidsgiverforening

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Hobby- og Leketøyhandlernes Forening

 • HSH, Seksjon møbel og interiør

 • Isolasjonsfirmaenes Forening

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Konkurransetilsynet

 • Kontor- og datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

 • Kreditorforeningen i Oslo

 • Kredittilsynet

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Leverandørforeningen for mobiltelefoner og radiokommunikasjon

 • Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges Automobil-Forbund

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Bondelag

 • Norges Byggmesterforbund

 • Norges Båtbransjeforbund

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Eksportråd (Innovasjon Norge)

 • Norske Elektroleverandørers Landsforening

 • Norges Elektriker- og kraftstasjonsforbund

 • Norges Energiverkforbund

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Handelsstands Forbund

 • Norges Huseierforbund

 • Norges Hytteeierforbund

 • Norges Ingeniørorganisasjon

 • Norges Jernvarehandlerforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kooperative Landsforening

 • Norges Kreditorforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Markedsføringsforbund

 • Norges Musikkhandlerforbund

 • Norges Praktiserende Arkitekter

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Zoohandleres Bransjeforening

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Direkte Markedsføringsforening

 • Norsk forening for bygg- og entrepriserett

 • Norsk Kennel Klub

 • Norsk Renseri- & vaskeriforbund

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening

 • Norske Arkitekters Landsforbund

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Inkassobyråers Forening

 • Norske Murmestres Landsforening

 • Norske Skohandleres Forbund (HSH)

 • Norske Trevarefabrikkers Landsforbund

 • NORVAR

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Parfymehandlernes Landsforbund

 • Pukk- og grusleverandørenes landsforening

 • Rettspolitisk forening

 • Rådgivende Ingeniørers forening

 • Sorenskriveren i Orkdal

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Standard Norge

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Tekna

 • Teknologibedriftenes Landsforening

 • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsfristen var 1. november 2004. Følgende høringsinstanser har hatt merknader til forslaget:

 • Barne- og familiedepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Den Norske Advokatforening

 • Elektro- og ElektronikkBransjen, Norske Elektroleverandørers Landsforening og ElektronikkForbundet (felles høringsuttalelse)

 • Energibedriftenes Landsforening

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges Automobil-Forbund

 • Coop NKL BA

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Norsk Kennel Klub

 • AL norsk vann og avløp BA (NORVAR)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

Høringsinstansenes syn vil bli tatt opp i forbindelse med drøftelsen av de enkelte spørsmål.

2.2 Forholdet mellom regler om absolutte reklamasjonsfrister i enkelte kontraktslover og foreldelseslovens regler

I høringsnotatet om garantier, jf. punkt 2.1, reiste departementet også et spørsmål om forholdet mellom regler om absolutte reklamasjonsfrister i enkelte kontraktslover og foreldelsesloven. Bakgrunnen var at departementet i Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) s. 116 signaliserte at man ville komme tilbake til spørsmålet. Det vises til punkt 2.1.2 for en oversikt over høringsinstansene.

Følgende høringsinstanser har hatt synspunkter på dette spørsmålet:

 • Barne- og familiedepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Advokat Alex Borch

 • Den Norske Advokatforening

 • Husbanken

 • Elektro- og ElektronikkBransjen, Norske Elektroleverandøreres Landsforening og ElektronikkForbundet (felles høringsuttalelse)

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norsk Kennel Klub

 • Norges Automobil-Forbund

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norges Kooperative Landsforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Forbrukertvistutvalget

2.3 Digitale ytelser

2.3.1 Forbrukerkjøpsloven. Utredningsoppdrag

I Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) s. 71-74 drøftet Justisdepartementet spørsmålet om forholdet mellom forslaget til ny forbrukerkjøpslov og digitale ytelser.

Bakgrunnen var at både Forbrukerrådet og Forbrukerombudet under høringen av forslaget til forbrukerkjøpslov pekte på behovet for å avklare hvilket vern forbrukerne har i forbindelse med distribusjon av digitale ytelser over nettet.

Det fremgår av Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) s. 72 at overføring av filer lagret på fysiske objekter, for eksempel en CD, allerede er omfattet av kjøpslovgivningen. Det samme gjelder når det ved kjøp av datamaskiner følger med programvare som ligger lagret som filer i maskinens harddisk. Departementet gikk imidlertid inn for at overføring av filer gjennom nettet ikke skulle anses som kjøp, jf. uttalelsene på s. 73 i proposisjonen:

«Departementet konstaterer etter dette at digitale ytelser reiser spørsmål om særregler på flere punkter. Det kan heller ikke ses bort fra at det vil være behov for særregler på ytterligere punkter enn de som er omtalt ovenfor. Departementet antar at verken behovet for å regulere denne typen ytelser eller hvilke særregler som i tilfelle bør gjelde er tilstrekkelig utredet til at departementet i denne omgang finner å kunne foreslå at digitale ytelser som overføres gjennom nettet, skal omfattes av loven. Slike ytelser anses altså ikke omfattet av lovforslaget.

Når det gjelder digitale fremføringsytelser, er disse etter departementets oppfatning av en så vesentlig annen karakter enn den typen ytelser som omfattes av utkastet, at det uansett ikke er aktuelt å la forbrukerkjøpsloven få anvendelse på slike ytelser.»

Under stortingsbehandlingen av proposisjonen fant flertallet i justiskomiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti) det naturlig å la digitale ytelser omfattes av forbrukerkjøpsloven uavhengig av leveransemåte mellom kjøper og selger, jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) s. 7:

«Flertallet ber Regjeringen vurdere å innarbeide disse endringene parallelt med endringer i strømforsyning som en del av forbrukerkjøpsloven. Dette er viktig fordi digitale kjøp blir stadig mer brukt, ikke minst blant ungdom. Det er derfor viktig at også dette området dekkes av forbrukerkjøpslovgivningen.»

Komiteens mindretall (medlemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti) hadde på sin side ingen merknader i denne sammenhengen, jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) s. 7-8.

På denne bakgrunn ga Justisdepartementet professor dr. juris Olav Torvund ved Universitetet i Oslo i oppdrag å utrede spørsmålet om digitale ytelser nærmere. Mandatet til utredningen lød som følger:

«Utredning om kontraktsrettslig lovregulering av avtaler om erverv av digitale ytelser mot betaling, der erververen er forbruker og avtalen går ut på at det skal overføres filer gjennom nett, og filene kan lagres hos forbrukeren slik at denne får permanent tilgang

1. Utredningsoppdraget

Utredningen skal:

1 vurdere om det er behov for kontraktsrettslig lovregulering av avtaler om erverv av digitale ytelser mot betaling der erververen er forbruker og avtalen går ut på at det skal overføres filer gjennom nett, og filene kan lagres hos forbrukeren slik at denne får permanent tilgang.

2 vurdere hvilke regler som bør gjelde for slike avtaler, og komme med forslag til slike regler i forbrukerkjøpsloven.

3 vurdere alternative lovtekniske løsninger.

Med digitale ytelser menes i denne sammenheng filer som består av en mengde data. Dataene kan representere forskjellige typer informasjon som for eksempel programvare, musikk, film, bilder eller tekster.

2. Bakgrunn

Bakgrunnen for utredningsoppdraget er følgende merknad fra Justiskomiteens flertall i forbindelse med Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) s. 7:

«Flertallet ser det som naturlig at også digitale ytelser bør kunne omfattes av forbrukerkjøpsloven uavhengig av leveransemåte mellom kjøper og selger. Flertallet ber Regjeringen vurdere å innarbeide disse endringene parallelt med endringer i strømforsyning som en del av forbrukerkjøpsloven. Dette er viktig fordi digitale kjøp blir stadig mer brukt, ikke minst blant ungdom. Det er derfor viktig at også dette området dekkes av forbrukerkjøpslovgivningen.»

3. Kort om gjeldende rett

Det vanligste i dag er at de ytelser det er tale om anskaffes ved kjøp av fysiske objekter hvor filene ligger lagret. Når det gjelder programvare, vil det vanligvis ved kjøp av datamaskiner følge med filer som ligger lagret i maskinens harddisk. Forbrukerkjøpsloven vil gjelde ved kjøp av ytelser som består av filer som ligger lagret på fysiske objekter som CD eller DVD-plater, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) Om lov om forbrukerkjøp s. 72. Forbrukerkjøpsloven vil også gjelde ved overdragelse av filer som ligger lagret på harddisk og som følger med ved kjøp av datamaskiner eller annet datautstyr, dersom ikke overdragelsen av filene utgjør den overveiende delen av leverandørens forpliktelser etter avtalen, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) side 72. Forbrukerkjøpsloven (og kjøpsloven) gjelder derimot ikke for filer som anskaffes ved at de overføres gjennom nettet eller på lignende måte mot betaling, se nærmere om begrunnelsen for dette i Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) side 57 og side 72-74.

Verken forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven gjelder for såkalte digitale fremføringsytelser, jf. Ot.prp. nr. 44 (2001- 2002) side 57 og side 74. Slike ytelser kan for eksempel bestå i at forbrukeren får avspilt en film på sitt fjernsynsapparat etter eget valg. Informasjonen som overføres for å få avspilt filmen, vil i slike tilfeller ikke lagres hos forbrukeren. Forbrukeren vil dermed ikke ha mulighet til å se filmen mer enn én gang uten å bestille en ny overføring fra leverandøren. Det følger av Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) at disse ytelsene er av en så vesentlig annen karakter, at det uansett ikke er aktuelt å la forbrukerkjøpsloven få anvendelse på slike ytelser.

4. Nærmere om hva som ønskes utredet

4.1 Behovet for lovregulering

Utredningen skal vurdere om det er behov for kontraktsrettslig lovregulering av avtaler om erverv av digitale ytelser mot betaling der erververen er forbruker og avtalen går ut på at det skal overføres filer gjennom nett, og filene kan lagres hos forbrukeren slik at denne får permanent tilgang.

Utredningen skal undersøke i hvilket omfang det forekommer avtaler om slike erverv, og hvor stor del av avtalene som etter partsforholdet vil kunne karakteriseres som forbrukeravtaler, jf. forbrukerkjøpsloven § 1. Det skal videre undersøkes hva slags type digitale ytelser som vanligvis erverves gjennom slike avtaler.

Utredningen skal gi en oversikt over hvilke tekniske metoder som pr i dag kan benyttes for overføring av digitale ytelser over nett.

I den utstrekning det finnes utarbeidet kontraktsvilkår for denne typen virksomhet, skal utredningen belyse innholdet i disse.

Det skal vurderes hvordan den fremtidige utviklingen med hensyn til omfanget av slike avtaler må antas å bli.

4.2 Forslag til regler

Uansett hvilken konklusjon utredningen kommer til når det gjelder spørsmålet om behovet for lovregulering, skal det utarbeides et fullstendig forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven med sikte på at lovens virkeområde utvides til å omfatte avtaler om erverv av digitale ytelser der erververen er forbruker og avtalen går ut på at filene skal overføres gjennom nett, og at filene kan lagres hos forbrukeren slik at denne får permanent tilgang.

I Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) side 72-74 er det pekt på en del punkter hvor det må antas at reglene i forbrukerkjøpsloven ikke er tilstrekkelig tilpasset avtaler om overføring av digitale ytelser som skjer gjennom nettet, og hvor det vil være behov for særregler. Disse problemstillingene er også behandlet i rapporten «Shopping på Internettet» inntatt i TemaNord 1999:598 side 89-100. Departementet ønsker vurdert om det er behov for særregler på de punktene som er nevnt i Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) side 72-74, og hvilket innhold eventuelle særregler bør ha. Utredningen skal også vurdere om det er behov for særregler på andre punkter.

Utredningen skal i tillegg vurdere andre mulige lovteknisk løsninger som alternativ til plassering av reglene i forbrukerkjøpsloven.

Utredningen skal videre kartlegge annet regelverk som kan ha betydning for den type erverv som er tema for utredningen, med sikte på å oppnå best mulig samordning av regelverket.

Utredningen skal gi en oversikt over hvordan lignende spørsmål er regulert i utenlandsk rett, herunder utviklingen innen EU-retten. Utredningen skal dessuten i noen grad behandle jurisdiksjons- og lovvalgsspørsmål som kan oppstå når digitale ytelser blir levert fra utlandet.

Utredningen skal vurdere mulige økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av de forslagene som fremsettes.

4.3 Forhold som faller utenfor utredningen

Spørsmål om overføring av digitale ytelser gjennom nettet uten at det betales vederlag for ytelsene skal ikke behandles. Utredningen skal heller ikke behandle digitale fremføringsytelser. For øvrig bør utredningen ha for øye om det finnes tilgrensende avtaler til de mandatet omfatter, som det eventuelt kan være naturlig å behandle på samme måte som disse.

5. Frist for arbeidet

Utredningen skal foreligge innen 31. oktober 2003.»

Professor dr. juris Olav Torvund avga sin utredning «Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser» 27. januar 2004 (heretter betegnet «utredningen»). Den er trykt i Justisdepartementets rapportserie.

2.3.2 Utredningen

Torvund foretar innledningsvis i utredningen kapittel 3 noen presiseringer og avgrensninger i lys av mandatet. I kapittel 4 omtales markedet for nedlastingstjenester i forhold til de produktgrupper hvor nedlasting av filer er aktuelt og har et potensiale. I utredningens kapittel 6 går Torvund nærmere inn på dagens og mulige fremtidige distribusjonsmodeller. I kapittel 7 foretas det en sammenlikning av digital overføring og fysisk levering. I utredningens kapittel 8 omtales gjeldende rett i forhold til nedlastingstjenester, herunder lovgivning i andre land. I kapittel 9 vurderes behovet for lovregulering. I kapitlene 10, 11 og 12 tar Torvund opp spørsmålet om mulig lovregulering på området, økonomiske og administrative konsekvenser samt valg av lovteknisk løsning. Torvund foreslår endringer i forbrukerkjøpsloven med sikte på at loven skal omfatte levering av datafiler for lagring med sikte på etterfølgende anvendelse, jf. kapitlene 13 og 14. Det vises til punkt 5.2 nedenfor for en nærmere omtale av utredningen.

2.3.3 Høringen

Utredningen om digitale ytelser ble sendt på høring 20. april 2004 – sammen med NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere – til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Allmennkringkastingsrådet

 • Datatilsynet

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Konkurransetilsynet

 • Kredittilsynet

 • Regjeringsadvokaten

 • Statens institutt for forbruksforskning

 • A-pressen ASA

 • Anti-Piratgruppa og Scandinavian TV Organisations Against Piracy (STOP)

 • Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Blomqvist Kunsthandel AS

 • BONO

 • Canal Digital Norge AS

 • COOP NKL BA

 • Dagligvareleverandørenes Forening

 • De norske Bokklubbene AS

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Bokhandlerforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den Norske Fagpresses Forening

 • Den norske Forfatterforening

 • Den norske Forleggerforening

 • Det norske komponistfond

 • Det sakkyndige råd for åndsverker

 • Digital Entertainment Europe AS

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • E-CO Partner

 • ECON

 • EFN (Elektronisk Forpost Norge)

 • eforum.no

 • EL & IT Forbundet

 • Elektroforeningen (EFO)

 • Elektronikk Importør Foreningen

 • ElektronikkForbundet

 • Elklagenemnda

 • Energibedriftenes Landsforening

 • Energiforsyningens fellesorganisasjon

 • Enova SF

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Fond for lyd og bilde

 • Fond For Utøvende Kunstnere

 • FONO – Foreningen Norske Plateselskaper

 • Foreningen for norske småkraftverk

 • Forum for Strategisk Nettutvikling

 • FunCom

 • GramArt

 • GRAMO

 • Grev Wedels Plass Auksjoner

 • Gyldendal Rettsdata

 • Hafslund ASA

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Hobby- og Leketøyhandlernes Forening

 • IBM Software Group

 • IFPI Norge

 • Institutt for energiteknikk

 • Jernbaneverket

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • KanEnergi AS

 • Kjelforeningen Norsk Energi

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Kontor- og datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

 • Kopinor

 • Kraftmeglerforbundet i Norden c/o Bergen Energi AS

 • KS Bedrift

 • Kunnskapsforlaget

 • Landsdelsutvalget

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

 • Leverandørforbundet Lyd & Bilde

 • LINO

 • Lovdata

 • Mekaniske Verksteders Landsforening

 • Møbelhandlernes Landsforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Nasjonalbiblioteket

 • NOPA

 • Nord Pool ASA

 • Nordisk Copyright Bureau (NCB)

 • Nordisk institutt for sjørett, avd. for petroleumsrett

 • Norges Automobil-Forbund

 • Norges Båtbransjeforbund

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Eksportråd

 • Norges Elektriker- og kraftstasjonsforbund

 • Norges Fotografforbund (NFF)

 • Norges grossistforbund

 • Norges Håndverkerforbund

 • Norges Jernvarehandlerforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Markedsføringsforbund

 • Norges Musikkhandlerforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Tele Auksjon AS

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Norges Zoohandleres Bransjeforening

 • Norsk Bibliotekforening

 • Norsk Direkte Markedsføringsforening

 • Norsk Elvarmeforening

 • Norsk Filmforbund

 • Norsk Fjernvarmeforening

 • Norsk Forbund for Fjernundervisning

 • Norsk Forbund for Lokal-TV (NFL)

 • Norsk forening for bygg- og entrepriserett

 • Norsk Kabel-TV forbund

 • Norsk Kennel Klub

 • Norsk Komponistforening

 • Norsk Kulturråd

 • Norsk Lokalradioforbund

 • Norsk Petroleumsinstitutt

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk varmepumpeforening (Novap)

 • Norsk Videogramforening

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Elektroleverandørers Landsforening

 • Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon (NEKI)

 • Norske film- og TV-produsenters forening (Produsentforeningen)

 • Norske Fotografers Opphavsrettsutvalg

 • Norske Inkassobyråers Forening

 • Norske videohandleres forbund

 • NORVAR

 • NORWACO

 • NRK AS

 • Ny Musikk

 • Opera Software

 • Orkla Media AS

 • Parfymehandlernes Landsforbund

 • Phonofile AS

 • Prosessindustriens Landsforening (PIL)

 • QXL Auksjon Norge AS

 • Rettspolitisk forening

 • Samarbeidande Kraftfylke c/o SFE Energisekretariatet

 • Schibsted ASA

 • Sintef Energiforskning AS (SEFAS)

 • Sorenskriveren i Orkdal

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Statens bibliotektilsyn

 • Statens medieforvaltning

 • Statnett SF

 • Strømforbrukernes Interesseorganisasjon

 • Teknologibedriftenes Landsforening

 • Tele2 Norge AS

 • Telenor AS

 • TONO

 • TV 2 AS

 • TV Norge AS

 • TV3 AS

 • TV4 – Nordisk Televisjon AS

 • UPC v/Advokatfirmaet Haavind Vislie

 • Vassdragsregulantenes fagforum v/Arne Erlandsen c/o EBL

 • YaTack ASA

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsfristen var 1. august 2004. Følgende instanser har hatt realitetsmerknader til utredningen:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Kultur- og kirkedepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Konkurransetilsynet

 • Abelia

 • Den norske Advokatforening

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • GramArt

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Automobil-Forbund

 • Norsk Bibliotekforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • TONO

Høringsinstansenes syn vil bli tatt opp i forbindelse med drøftelsen av de enkelte spørsmål.

2.4 Markedsføring av lån og kreditt

Det finnes i dag flere regler som regulerer markedsføring av lån og kreditt som ytes til forbrukere.

Med hjemmel i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 48 sjette ledd er det gitt bestemmelser om markedsføring av lån, jf. forskrift 11. februar 2000 nr. 101 om låneavtaler (heretter omtalt som låneavtaleforskriften) § 5.

Et krav om at det skal opplyses om effektiv rente ved skriftlig markedsføring av lånetilbud, hvor det opplyses om kredittvilkår, følger også av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-12 tredje ledd.

Videre gjelder det en tilsvarende opplysningsplikt ved markedsføring av kreditt til forbrukere i forbindelse med kjøp av varer eller tjenester etter lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. (kredittkjøpsloven) § 6. Bestemmelsen suppleres av forskrift 15. juli 1986 nr. 1616 til kredittkjøpsloven.

Felles for reglene som er nevnt ovenfor, er at plikten til å opplyse om effektiv rente mv. bare gjelder i tilfeller der det gis opplysninger om låne- eller kredittvilkår. Regelverket rammer ikke såkalt nøytral markedsføring der slike opplysninger ikke gis.

Det har fra flere hold vært tatt til orde for at opplysningsplikten bør utvides til også å omfatte nøytral markedsføring av lån og kreditt, jf. rapporten Informasjonstilbud til sluttbrukerne i finansmarkedet (2004), som er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Kredittilsynet. Spørsmålet har også en side til Stortingets behandling av dok 8: 66 (2003-2004) om tiltak for å hindre en ny gjeldskrise, som ledet til at Stortinget ba regjeringen fremme forslag til lovendringer som styrker kontrollen av form og innhold i markedsføring av usikret kreditt.

Justisdepartementet sendte 7. juni 2006 på høring et forslag om endring av låneavtaleforskriften § 5. Forslaget gikk i korthet ut på at det skal gis opplysninger om effektiv rente ved all markedsføring av lån som omfattes av finansavtaleloven, og ikke bare ved markedsføring av lån der det opplyses om lånevilkår mv. Høringsnotatet ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Regjeringsadvokaten

 • Datatilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Kredittilsynet

 • Statens institutt for forbruksforskning

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Dagligvareleverandørenes forening

 • De norske Bokklubbene as

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Bokhandlerforening

 • Den norske Dommerforening

 • eforum.no

 • Elektronikkforbundet

 • Elektronikk Importør Foreningen

 • Energibedriftenes Landsforening

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Hobby- og Leketøyhandlernes Forening

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Konkurransetilsynet

 • Kontor- og datateknisk Landsforening (IKT-Norge)

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Markedsføringsforeningen i Oslo

 • Møbelhandlernes Landsforbund

 • Norges Automobil-Forbund

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Båtbransjeforbund

 • Norges Eksportråd

 • Norske Elektroleverandørers Landsforening

 • Norges Elektriker- og kraftstasjonsforbund

 • Norges grossistforbund

 • Norges Håndverkerforbund

 • Norges Jernvarehandlerforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kooperative Landsforening

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norges Markedsføringsforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Zoohandleres Bransjeforening

 • Norsk forening for bygg- og entrepriserett

 • Norsk Kennel Klubb

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Inkassobyråers Forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Rettspolitisk forening

 • Sparebankforeningen

 • Teknologibedriftenes Landsforening

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsfristen var 15. august 2006. Følgende instanser har hatt realitetsmerknader til høringsnotatet:

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Kredittilsynet

 • Den Norske Advokatforening

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Juss-Buss

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Automobil-Forbund

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Sparebankforeningen

Høringsinstansenes syn vil bli tatt opp i forbindelse med drøftelsen av de enkelte spørsmål.

Forslaget i høringsnotatet omfattet ikke endringer av kredittkjøpsloven. Under høringen kom det imidlertid synspunkter på at man også burde endre reglene i kredittkjøpsloven med tilhørende forskrift. Blant annet på denne bakgrunn holdt Justisdepartementet 24. oktober 2006 et høringsmøte der dette var tema. Følgende høringsinstanser ble invitert til høringsmøtet:

 • Departementene

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Kredittilsynet

 • Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Den Norske Advokatforening

 • Elektronikkforbundet

 • Elektronikk Importør Foreningen

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Juss-Buss

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Møbelhandlernes Landsforbund

 • Norges Automobil-Forbund

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Båtbransjeforbund

 • Norske Elektroleverandørers Landsforening

 • Norges Kooperative Landsforening

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Sparebankforeningen

Følgende instanser deltok på høringsmøtet:

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Kredittilsynet

 • Den Norske Advokatforening

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Automobil-Forbund

 • Sparebankforeningen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har avgitt en skriftlig høringsuttalelse i forbindelse med høringsmøtet.

Høringsinstansenes syn vil bli tatt opp i forbindelse med drøftelsen av de enkelte spørsmål.

2.5 Endringer i stiftelsesloven

Ved høringsbrev 18. september 2006 sendte Justisdepartementet på høring et forslag om endring av stiftelsesloven. Forslaget gjaldt reglene om kunngjøring ved opphevelse av stiftelser i stiftelsesloven § 52 annet ledd. Bakgrunnen var at Stiftelsestilsynet i et brev 11. september 2006 til Justisdepartementet ba om at det vurderes en endring av bestemmelsen, slik at det i fremtiden ikke skal være nødvendig med kunngjøring i alle opphevelsessaker. Stiftelsestilsynet ga uttrykk for at kunngjøring i mange saker fremstår som unødvendig fordi det dreier seg om stiftelser uten egenkapital, og som det ikke har vært aktivitet i på flere år. I høringsbrevet ble det også foreslått å rette en inkurie i foretaksregisterloven § 3-6. Høringsbrevet ble sendt til følgende adressater:

 • Departementene

 • Fylkesmennene

 • Fylkesmennenes arkivforum

 • Brønnøysundregistrene

 • Forbrukerrådet

 • Kredittilsynet

 • Norges Bank

 • Riksrevisjonen

 • Statens Innkrevingssentral

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Stiftelsestilsynet

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Økokrim

 • Bergen kommune

 • Oslo kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Oslo skifterett og byskriverembete

 • Akademikerne

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den Norske Revisorforening

 • Det norske Veritas

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Foreningen for allmennyttige stiftelser

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kreditorforbund

 • Norges Museumsforbund

 • Norske Boligbyggelags landsforening

 • Norske Inkassobyråers forening

 • Norsk forening for Fartøyvern

 • Norsk Presseforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oslo Børs

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Stiftelsen UNIFOR

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Høringsfristen ble satt til 30. oktober 2006. Følgende instanser avga realitetsuttalelse:

 • Kultur- og kirkedepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Den Norske Advokatforening

 • Foreningen for allmennyttige stiftelser

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Oslo kommune

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Universitetet i Bergen

Følgende instanser uttalte at de ikke hadde merknader eller innvendinger, eller at de ikke ville avgi uttalelse om saken:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Forbrukerrådet

 • Kredittilsynet

 • Norges Bank

 • Statens innkrevingssentral

 • Statistisk sentralbyrå

 • Den norske Revisorforening

 • Eiendomsmeglerforetakenes Forening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norsk Presseforbund

Til forsiden