Ot.prp. nr. 3 (2003-2004)

Om lov om endringar i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)

Til innhaldsliste

2 Bakgrunnen for lovforslaga

2.1 Direktivet om forseinka betaling

Ulike undersøkingar har vist at forseinka betaling er eit stort problem for verksemder i Europa, særleg for små og mellomstore verksemder. Dette er bakgrunnen for at det er vedtatt eit EU-direktiv om tiltak mot forseinka betaling i handelshøve (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/35/EF av 29. juni 2000), nedanfor kalla direktivet om forseinka betaling eller berre direktivet. Direktivet har som føremål å innføre likare reglar om forseinka betaling i handelshøve innanfor EU-området og gjennom dette medverke til at betalingsmoralen blir betre.

EFTA-landa si vurdering var at direktivet fell utanfor EØS-avtalen sitt verkeområde slik EØS-avtalen er i dag. Spørsmålet om direktivet likevel burde innlemmast i EØS-avtalen på frivillig grunnlag vart sendt på høyring av Justisdepartementet 9. februar 2001. Høyringsinstansane var i hovudsak positive til gjennomføring av direktivet, som no er foreslått innlemma i avtalen, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 48/2003 og St.prp. nr. 80 (2002-2003). I St.prp. nr. 80 (2002-2003), vart Stortinget invitert til å gje sitt samtykke til EØS-komiteens avgjerd.

Den opphavlege gjennomføringsfristen for direktivet var 8. august 2002, men det går fram av avgjerda i EØS-komiteen at EFTA-statane sin gjennomføringsfrist er 31. desember 2003. I og med at den opphavlege fristen er utløpt, skal EU-landa allereie ha gjennomført direktivet. Justisdepartementet er kjent med at i alle fall Danmark, Finland og Sverige har gjort dette. I Danmark vart det fremja forslag om lovendringar på bakgrunn av direktivet i Lovforslag til Folketinget nr. 74 (2001-2002), vedtatt som lov nr. 379 av 6. juni 2002. I Sverige vart det fremja forslag om lovendringar i proposisjon 2001/02:132, vedtatt som lover 2002: 352-358 av 23. mai 2002.

2.2 Hovudpunkta i høyringsnotatet

Departementet la i høyringsnotatet til grunn at gjeldande rett stort sett er i samsvar med direktivet, men at det likevel er naudsynt med nokre mindre justeringar i norsk rett. Departementet foreslo difor at månadsfristen i forseinkingsrentelova § 2 første ledd andre punktum vert endra til ein 30 dagars frist. Vidare vart det foreslått endringar i måten å fastsetje forseinkingsrentesatsen på, slik at rentesatsen vert fastsett i samsvar med krava i direktivet. Dessutan vart det gjort framlegg om ein ny § 4 a i forseinkingsrentelova, for å lovfeste ein rett for organisasjonar som representerer små og mellomstore verksemder til å gå til søksmål for å prøve spørsmålet om standardavtalar om betalingstid eller konsekvensane av forseinka betaling er urimelege for verksemdene.

2.3 Høyringa

Justisdepartementet sendte 10. mars 2003 forslaga om endringar i forseinkingsrentelova på høyring til følgjande institusjonar og organisasjonar:

 • Departementa

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukarrådet

 • Forbrukarombodet

 • Husbanken

 • Kommunalbanken AS

 • Konkurransetilsynet

 • Kredittilsynet

 • Noregs Bank

 • Postbanken

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Skattedirektoratet

 • Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

 • Statens Innkrevjingssentral

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Verdipapirsentralen

 • ØKOKRIM

 • Bergen kommune

 • Oslo kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Tromsø kommune

 • Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

 • Bankklagenemnda

 • COOP NKL BA

 • Debitorforeningen

 • De selvstendige kommunale pensjonskasser

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Aktuarforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske Revisorforening

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Europabevegelsen

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansforbundet

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Handelsbanken Liv

 • Handelshøyskolen BI

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Kreditorforeningen i Oslo

 • Kredittforetakenes Forening

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Nei til EU

 • NKK - Forbund for kommunal økonomi, forvaltning og skatteinnfordring

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Bondelag

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Fondsmeglerforbund

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Huseierforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kreditorforbund

 • Norges Lastebileierforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukerlag

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • Norske Forsikringsmegleres Forening

 • Norske Inkassobyråers Forening

 • Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

 • Norske Pensjonskassers Forening

 • Norske Siviløkonomers forening

 • NTL-Skatt

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oslo Børs

 • Rettspolitisk forening

 • Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)

 • Skattefogdenes Landsforening

 • Skatterevisorenes Forening

 • Sparebank 1 Livsforsikring

 • Sparebankforeningen i Norge (Sparebankforeningen)

 • Verdipapirfondenes forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Høyringsfristen vart sett til 10. juni 2003. Følgjande instansar har gjeve melding om at dei ikkje vil kome med fråsegn i saka, at dei ikkje har merknader til høyringsbrevet, eller at dei støttar framlegga utan merknader:

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Fiskeridepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helsedepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Landbruksdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utdannings- og forskningsdepartementet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Forbrukarrådet

 • Husbanken

 • Konkurransetilsynet

 • Regjeringsadvokaten

 • Statens Innkrevjingssentral

 • COOP NKL BA

 • Den norske Revisorforening

 • De selvstendige kommunale pensjonskasser

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Handelshøyskolen BI

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Sjøassurandørernes Centralforening (CEFOR)

Følgjande instansar har merknader til forslaga:

 • Finansdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Utanriksdepartementet

 • Forbrukarombodet

 • Kredittilsynet

 • Toll- og avgiftsdirektoratet

 • Juss-Buss

 • Noregs Bank

 • Oslo kommune

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforenings utvalg for obligasjonsrett, selskapsrett og avtalerett

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Fondsmeglerforbund

 • Norske Inkassobyråers Forening

Gjennomgåande gjev også desse høyringsinstansane støtte til departementet sine framlegg om lovendringar. Norges Fondsmeglerforbund uttrykkjer såleis generell semje, og seier at det«ser det som positivt at departementet ikke legger opptil større endringer lovverket og gjeldende rett enn det som synes (strengt) nødvendig i forhold til det aktuelle direktiv». Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon seier seg tilfreds med at direktivet skal innlemmast i norsk rett sjølv om det fell utanfor EØS-avtalen, og grunngjev dette med at ei harmonisering av reglane vil ha stor verdi for handelen over landegrensene.

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening gjev uttrykkjeleg støtte til Justisdepartementet si vurdering om at norsk rett i hovudsak er i samsvar med direktivet.

Høyringsinstansane sine syn vil bli tatt opp nærare i tilknyting til dei enkelte forslag, jf. nedanfor.

Til forsida