Ot.prp. nr. 30 (1996-97)

Om lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting

Til innholdsfortegnelse

3 Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige med å administrere den nye loven vil bli relativt begrensede.

For erververe av eierandeler i dagspresse og kringkasting vil loven medføre plikt til å gi opplysninger i forbindelse med prøving av erverv eller i forbindelse med at de er pålagt meldeplikt. Den informasjon tilsynsorganet vil måtte be om, f. eks. om eierandeler og opplagstall m.v., antar departementet stort sett vil være tilgjengelig for erververen uten vesentlig merarbeid.

Ved å legge tilsynsfunksjonen til Statens medieforvaltning begrenses de økonomiske konsekvensene for det offentlige til et minimum. Departementet legger til grunn at Statens medieforvaltning kan ivareta dette ansvaret uten tilførsel av nye ressurser av vesentlig omfang.

I forbindelse med etableringen av Klagenemnda vil det påløpe det offentlige noen kostnader.

Til toppen
Til dokumentets forside