Ot.prp. nr. 31 (2000-2001)

Om lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære grensevakter på den norsk-russiske grense)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justisdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om lov om endring av lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) som vil gi ny hjemmel for å tildele militære mannskaper ved grensen til Russland begrenset politimyndighet. Forslaget er ikke ment å endre den eksisterende praksis, men å formalisere den situasjon som har eksistert fra 1959.

1.1 Bakgrunn

Grunnloven § 99 annet ledd setter forbud mot militær maktanvendelse mot rikets borgere, unntatt der dette er særskilt hjemlet i lov eller det foreligger en form for opprør. Etter sin ordlyd gjelder bestemmelsen kun i forhold til landets egne borgere. Imidlertid vil det alminnelige legalitetsprinsippet kreve hjemmel i lov for bruk av makt overfor personer generelt. Helt siden Garnisonen i Sør-Varanger overtok ansvaret for grenseoppsynet i 1959 har det vært lagt til grunn at grensevaktene har kunnet utøve begrenset politimyndighet med hjemmel i grenseloven med tilhørende forskrift. Denne hjemmelen har imidlertid en uklar rekkevidde.

I forhold til situasjonen på 1950 tallet, stilles i dag større krav til ryddig hjemmelsopphav i all offentlig virksomhet, og i særdeleshet for virksomhet som medfører mulig maktanvendelse overfor enkeltindivider. Hensett til at vi i dag har en politilov som legger opp til en mer stringent regulering av begrenset politimyndighet, anses det også av denne grunn ønskelig at grensevaktens utøvelse av politimyndighet nå gis en klar forankring i politiloven.

1.2 Hovedpunkter i lovforslaget

Departementet legger til grunn at grensevakten i dag har begrenset politimyndighet, men at denne har en uklar rekkevidde. Det er også i samsvar med intensjonene i politiloven som ble vedtatt av Stortinget i 1995, at det nå gis en formell bestemmelse som gir saklig begrenset politimyndighet til det befal og de vernepliktige soldater ved Garnisonen i Sør-Varanger som utfører grenseoppsyn, og som i den forbindelse vil kunne måtte utøve tvangsmyndighet i enkelte situasjoner.

Departementets lovforslag er utformet som en fullmaktsbestemmelse der Kongen gis fullmakt til å tildele begrenset politimyndighet til militært personell ved utøvelse av grenseoppsyn på landegrensen mellom Norge og Russland. Kongen gis videre fullmakt til å gi nærmere bestemmelser om politimyndigheten.

1.3 Administrative og økonomiske konsekvenser

Dagens ordning må sies å være svært «kosteffektiv» holdt opp mot alternativer som egne grensepolitistyrker, eller ordinær polititjeneste. Forslaget vil ikke innebære vesentlige endringer i forhold til dagens ordning. Departementet ser imidlertid at man bør utforme bedre legitimasjon og uniformering. Det blir også arbeidet med å klargjøre oppgave- og ansvarsfordeling, samt samarbeidsforhold mellom de myndigheter som har oppgaver knyttet til kontroll med vår riksgrense mot Russland.