Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Nærings- og handelsdepartementet kommer i proposisjonen med forslag til endringer i lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til firma og andre forretningskjennetegn (firmaloven) mv.

Loven inneholder først og fremst bestemmelser om hva som kreves for å ha et lovlig firma (det offisielle navn på en næringsdrivende juridisk person og kjennetegnet for et enkeltmannsforetak) og hvilket vern man har mot at andre tar i bruk eller registrerer et lignende firma.

En grunnleggende endring som foreslås er at kravet om at et firma må ha særpreg, dvs. «være egnet til å bli oppfattet som navn for en bestemt juridisk person eller et bestemt enkeltmannsforetak», oppheves. Selv om det ikke lenger skal være et krav om særpreg for å ha et lovlig firma, vil særpreg fortsatt være et krav for at firmaet skal ha vernmot forvekselbare kjennetegn, dvs. andres firma, varemerker og sekundære forretningskjennetegn. Firma uten særpreg vil bare ha vern mot identiske firma.

Det foreslås at det særlige særpregskravet etter firmaloven fjernes, og at varemerkelovens særpregskrav legges til grunn for å få vern. Dette vil medføre en viktig harmonisering mellom firmaretten og varemerkeretten.

Områdeavgrensningen for firmavernet foreslås opphevet, slik at det vil gjelde i hele landet. Også dette vil gi en bedre harmonisering med varemerkeretten.

Videre foreslås det at Foretaksregisterets kontroll av om firma krenker andre rettighetshavere (relative registreringshindre) oppheves. Med relative registreringshindre menes skranker som kan hindre registrering av et firma, dersom det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver. For eksempel må et firma ikke inneholde noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn, eller være egnet til å forveksles med et firma eller et varemerke vernet for en annen, med mindre vedkommende har gitt samtykke til registreringen. Forslaget innebærer at registeret kun skal kontrollere at identiske firma ikke blir registrert og at firmaet ikke strider mot allmenne interesser (absolutte registreringshindre), som at det ikke må være egnet til å villede, stride mot lov eller være egnet til å vekke forargelse.

Forslaget om å redusere den offentlige firmakontrollen innebærer at registreringsinnehavere som ønsker et videre vern for sitt firma i langt større grad selv må påse at firmaet har særpreg og at det ikke krenker andres rettigheter. Tilsvarende må andre rettighetshavere som ønsker å verne sin rett i større grad følge med på om andres registrering eller bruk av et firma krenker deres kjennetegn.

Det forelås å etablere en frivillig ordning med adgang til å kreve administrativ overprøving for eldre rettighetshavere som mener seg krenket av en firmaregistrering. Behandlingen av kravene om overprøving og klager på disse foreslås lagt til Patentstyret.

Til slutt foreslås begrepsbruken for navnet på et foretak endret fra firma til foretaksnavn.I denne proposisjonen gjennomføres dette i hovedsak fra og med kapittel 7.

Endringene vil bli evaluert etter en periode på minst fire år etter ikrafttredelse. Det vil bli vurdert om man har oppnådd de forventede effektiviserings- og forenklingseffektene. Fire år er valgt for at frist for fremsettelse av krav om administrativ overprøving (3 år) skal ha løpt ut for de første registreringene etter de nye bestemmelsene.

Til toppen
Til dokumentets forside