Ot.prp. nr. 45 (1998-99)

Om lov om endringer i lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (selveiende institusjoners adgang til å danne finanskonsern mv)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Lovforslaget gir det nødvendige rettslige grunnlaget for at sparebanker og gjensidige forsikringsselskaper kan danne et finanskonsern.

I alminnelige finanskonsern som består av både bank og forsikring, kreves det normalt at morselskapet i konsernet er et holdingselskap. Selveiende og medlemseide finansinstitusjoner er karakterisert ved at det ikke kan utøves ordinær eierkontroll, og de kan derfor ikke eies av et slikt holdingselskap. I lovforslaget åpnes for at holdingselskapet erstattes av et selskapsorgan («konsernstyret»), som skal ha bestemmende innflytelse over foretakene i konsernet. De øverste organene i hhv sparebanken og forsikringsselskapet må vedta en avtale som etablerer et slikt konsernforhold med to tredels flertall.