Ot.prp. nr. 45 (2007-2008)

Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringene

3.1 Høring av NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning I

Bygningslovutvalgets første delutredning ble sendt på høring av Kommunal- og regionaldepartementet 5. november 2003 med høringsfrist 6. februar 2004. Formålet med høringen var å få kunnskap, synspunkter og ideer til utvalgets videre arbeid med delutredning II.

Høringsinstansene har gitt bred tilslutning til blant annet behovet for en samlet gjennomgang av bygningslovgivningen, at lovverket forenkles og effektiviseres og at brukervennligheten blir forbedret. Høringsinstansene er i det vesentlige enige om hvilke deler av lovgivningen som ikke fungerer tilfredsstillende, men har ulike synspunkter på hvilke virkemidler som vil kunne bidra til forbedringer. Flere høringsinstanser peker på at utvalgets beskrivelse av dagens situasjon er grundig og kan i det vesentlige tiltre innholdet i den.

I hovedsak er høringsinstansene positive til utvalgets prinsipielle avklaringer. Det gis bred støtte til at byggesaksgjennomføringen i framtiden bør bygge på de fire grunnprinsippene: Klare ansvarsforhold, bedre tilsynsordninger, kompetanse i foretakene og privatisert og uavhengig kontroll. Mange påpeker at etterlevelsen av regelverket må bedres.

Utvalget får i det vesentlige støtte for at det fortsatt skal være én felles plan- og bygningslov. De høringsinstansene som uttaler seg, er også positive til den strukturen utvalget foreslår.

Mange høringsinstanser oppfatter gjeldende rollefordeling mellom kommune og foretak som uklar og mener dagens system for ansvarsrett, tilsyn og kontroll ikke fungerer tilfredsstillende. Flere etterlyser en klargjøring av ansvarsområdene og oppgavefordelingen mellom kommunene og foretakene. Det etterlyses også en bedre oppfølging av aktørene i byggeprosessen. Generelt er det et ønske om mer uavhengig kontroll, fordi gjeldende ordning med dokumentert egenkontroll ikke fungerer tilfredsstillende. Et stort flertall av høringsinstansene ønsker at tilsynet i kommunene skal styrkes. De fleste antar at interkommunalt samarbeid kan være et verktøy for effektivisering, og mener at antallet gjennomførte tilsyn i hver kommune bør økes.

Noen av høringsinstansene mener gjeldende system bør få mer tid til implementering og tilvenning i praksis. Flesteparten av høringsinstansene slutter seg til angivelsen av behovet for endringer og er positive til at det søkes utviklet et mer logisk søknadssystem. Forslaget om én grunnstamme/ett «spor» for alle saker og forslaget om å fjerne meldingsordningene har fått tilslutning fra mange. Av de som har uttalt seg om temaet felles behandling av plansak og byggesak, er alle positive til en sterkere integrering.

De fleste høringsinstansene stiller seg positive til mekling som virkemiddel i byggesaker, som alternativ til tradisjonell klagebehandling. Innvendingene mot mekling uttrykkes i hovedsak å være fare for økt tidsbruk, kapasitets- og kompetansemangler i kommunene og fare for økt byråkratisering.

Høringsinstansene er positive til en mer aktiv ulovlighetsoppfølging og støtter prinsippet om at den som skaper kostnader bør betale. Interkommunalt tilsyn anses av flere som positivt for å effektivisere dette arbeidet.

Alle kommunene som har uttalt seg om kostnadsfordeling ved finansiering av fellesinnretninger, ønsker at regelverket forenkles. Flere ønsker imidlertid å beholde refusjonsinstituttet. Mange av høringsinstansene er positive til å supplere refusjonsreglene med avgift for å fordele utgifter til opparbeidelse av veg.

Høringsinstansene støtter forslaget om å dele lovens bestemmelse om virkeområde i to paragrafer, én som angir saklig virkeområde og én som angir geografisk virkeområde.

Flere høringsinstanser peker på at det er et samordningsbehov mellom plan- og bygningsloven og sektorlovene. Enkelte høringsinstanser gir uttrykk for at det ikke er ønskelig at bygningsmyndighetene skal ta stilling til privatrettslige forhold.

Høringsuttalelsene til utbyggingsavtaler er gjengitt i Ot.prp. nr. 22 (2004 – 2005).

3.2 Høring av NOU 2005: 12 Mer effektiv bygningslovgivning II

Bygningslovutvalgets andre delutredning, NOU 2005: 12, ble sendt på høring av Kommunal- og regionaldepartementet 14. juli 2005 med en frist til 1. desember 2005 for uttalelse. Følgende instanser fikk NOU 2005: 12 til uttalelse:

 • Administrativt forskningsfond (AFF)

 • Akademikernes Fellesorganisasjon

 • Alle kommuner

 • Arbeidernes Opplysningsforbund

 • Arkitektenes Fagforbund (AFAG)

 • Arkitekthøgskolen i Oslo

 • BAE-rådet

 • Bedriftsforbundet

 • Bergen Arkitektskole

 • Bergindustriens Landssammenslutning

 • Betongindustriens Landsforening (BLF)

 • Boligprodusentenes Forening

 • Brannfaglig fellesorganisasjon

 • Brannvernsamarbeidet Mur og Betong

 • Bygg- og tømmermestrenes forening

 • Byggenæringens Landsforening (BNL)

 • Chr. Michelsens institutt

 • Deltasenteret

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Polytekniske Forening

 • Den Polytekniske Høgskolen

 • Departementene

 • Det Kgl.Selskap for Norges Vel

 • Det Norske hageselskap

 • Det Norske skogselskap

 • Det Norske Veritas

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for naturforvaltning

 • EL & IT-Forbundet

 • Elektroinstallatørenes Landsforbund

 • Energiforsyningens Fellesorganisasjon

 • Enova

 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

 • FAFO

 • Fagforbundet

 • Feiermesternes Landsforening (FLF)

 • Fellesforbundet

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Folkeuniversitetet

 • Forbrukerrådet

 • Foreningen Næringseiendom

 • Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd (FG)

 • Forsvarets bygningstjeneste (FBT)

 • Fortidsminneforeningen

 • Forum for byggesak

 • Forum for Natur- og friluftsliv (NFN)

 • Forum for Utvikling og Miljø

 • Friluftsrådenes Landsforbund

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesmennene

 • Geomatikkbedriftenes landsforening

 • GRIP senter

 • Grønn Byggallianse

 • Habitat Norge

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • Handelshøyskolen BI

 • Heisleverandørenes Landsforening (HLF)

 • Heismontørenes fagforening

 • Husbanken

 • Huseierforeningen i Oslo og Akershus

 • Huseiernes Landsforbund

 • Høgskolen i Agder (HiA)

 • Høgskolen i Bergen (HiB)

 • Høgskolen i Gjøvik (HIG)

 • Høgskolen i Narvik

 • Høgskolen i Nord-Trøndelag

 • Høgskolen i Oslo

 • Høgskolen i Stavanger

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag

 • Høgskolen i Telemark (HiT)

 • Høgskolen i Vestfold (HVE)

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskolen i Ålesund

 • Høgskolen Stord/Haugesund

 • Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)

 • Innovasjon Norge

 • Institutt for samfunnsforskning

 • ISIM – Institutt for Industriell Miljøforskning

 • Jernbaneverket

 • Jordforsk

 • Justervesenet

 • Kommunalansattes Fellesorganisasjon

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Konkurransetilsynet

 • Kontrollrådet for betongprodukter

 • Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening (KELF)

 • Kuldebransjens samarbeidsutvalg

 • Kvinneuniversitetet Nord

 • Kystdirektoratet

 • Landbrukssamvirkets Felleskontor

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Luftfartsverket

 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

 • Mesterbrevnemnda

 • Mesterhus Norge

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nordlandsforskning

 • Nordnorske entreprenørers serviceorg.

 • Nord-Trøndelagsforskning

 • Norges Arbeidslederforbund

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Bondelag

 • Norges Brannskole

 • Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)

 • Norges byggforskningsinstitutt

 • Norges Byggmesterforbund (NBF)

 • Norges Caravanbransjeforbund

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Fiskarlag

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Hytteforbund

 • Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

 • Norges Jordskiftekandidatforening

 • Norges Juristforbund

 • Norges Karttekniske Forbund

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Praktiserende Arkitekter (NPA)

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Takseringsforbund

 • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

 • Norges Vassdrag- og Energiverk (NVE)

 • Norsk Akkreditering

 • Norsk Bioenergiforening (NOBIO)

 • Norsk Brannbefals Landsforbund

 • Norsk Brannvernforening

 • Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund

 • Norsk Elvarmeforening

 • Norsk Faglærerlag

 • Norsk Fjernvarmeforening

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for Byggesak og Byggeplasstilsyn

 • Norsk Forening for Farlig Avfall NFFA

 • Norsk Heiskontroll

 • Norsk Impregneringskontroll

 • Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR)

 • Norsk Institutt for kulturminneforskning NIKU

 • Norsk Institutt for luftforskning (NILU)

 • Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)

 • Norsk Kommunalteknisk forening

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Norsk Rådmannsforum

 • Norsk Sirkus- og Tivolieierforening

 • Norsk Treteknisk Institutt

 • Norsk VA-verkforening (NORVAR)

 • Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening (NVEF)

 • Norsk VVS – Energi- og Miljøteknisk Forening

 • Norske Arkitekter for Bærekraftig Utvikling (NABU)

 • Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • Norske Byggvareprodusenters Forening (NBF)

 • Norske Fiskeoppdretteres forening

 • Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)

 • Norske Murmesteres Landsforening (NML)

 • Norske Reindriftssamers Landsforbund

 • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS (NRL)

 • Norske Samers Riksforbund

 • Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)

 • Norske Siviløkonomers Forening

 • Norske Skiheisers Forening

 • Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL)

 • Norske Varmeisolatørers Forening (VIF)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)

 • Oljeindustriens Landsforening (OLF)

 • Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS)

 • Oslo og omland friluftsråd

 • PBL 2000

 • Plastindustriforbundet

 • Prosessindustriens Landsforening (PIL)

 • Regjeringsadvokaten

 • Reindriftsforvaltningen

 • Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)

 • Riksantikvaren

 • Rogalandsforskning

 • Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

 • Rådgivende ingeniørers forening (RIF)

 • Samenes Landsforbund

 • SINTEF

 • Sivilingeniørutdanningen i Narvik

 • Skattedirektoratet

 • Skilt og dekorforeningen

 • Standard Norge

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statens byggeskikkutvalg

 • Statens bygningstekniske etat (BE)

 • Statens eldreråd

 • Statens forurensningstilsyn (SFT)

 • Statens helsetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statens landbruksforvaltning (SLF)

 • Statens råd for funksjonshemmede

 • Statens strålevern

 • Statsbygg

 • Statsskog

 • Stiftelsen for samf. og næringslivsforskn. (SNF)

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Takentreprenørenes Forening (TEF)

 • Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)

 • Teknisk-Naturvitenskapelig Forening (TEKNA)

 • Teknologibedriftenes Landsforening (TBL)

 • Teknologisk institutt

 • Transportøkonomisk Institutt

 • Treforedlingsindustriens Bransjeforening

 • Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon (TBF)

 • Trelastindustriens Landsforening (TL)

 • Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Varme- og sanitærentreprenørenes forening

 • Vegdirektoratet

 • Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN)

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 • Østlandsforskning

Det er kommet inn over 160 høringsuttalelser. Høringsinstansene er positive til at det legges fram forslag til opprydding og ny struktur i loven.

Det er innledningsvis en del merknader fra for eksempel offentlige fagmyndigheter om begrepsbruk og omtale av disse etatenes interesser, men det uttrykkes samtidig støtte til intensjonene i utredningen. Tilsvarende er stort sett uttrykt fra private organisasjoner.

Fra næringsinteressenes side er det først og fremst behovet for effektivitet som fremheves. Større forutsigbarhet i saksbehandlingen er også noe som betones.

Det generelle inntrykket av uttalelsene er at de aller fleste er fornøyd med det hovedgrepet som ligger til grunn for utvalgets forslag. De fleste slutter seg til utvalgets forslag til oppbygging av loven, selv om en del har enkelte justeringsforslag. Det er ingen som mener at gjeldende struktur på loven er så god at den bør beholdes. Når det gjelder de enkelte forslagene, er meningene mer delte. Det er også kommet inn noen alternative forslag på enkelte områder. Resultatet av høringen blir nærmere omtalt i forbindelse med omtalen av de enkelte forslagene, se kapittel 6 – 26. Emner som er tatt opp utvalget men som ikke blir videreført som lovforslag, er omtalt i punkt 4.1.

Til forsiden