Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 46 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Forslagene til endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov 19. desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) fremmes i hovedsak for å følge opp enkelte av forslagene i NOU 2001: 14 Vårens vakreste eventyr...?. Forslaget om omgjøring av dommerstillinger i Arbeidsretten fremmes for å bringe norsk rett i overensstemmelse med de krav som stilles, bl.a. etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) til uavhengige og upartiske domstoler.

Det foreslås endringer i kapittel 8 om megling i arbeidstvistloven, bl.a. foreslås en innskrenkning i den gjeldende bestemmelse som gir riksmeglingsmannen rett til å «koble» avstemninger, dvs. at det er det samlede avstemningsresultatet for flere fag eller tariffområder som vil være avgjørende for om et meglingsforslag er vedtatt eller forkastet. Forslaget går ut på at slik kobling av avstemninger bare skal kunne foretas hvis tariffpartene samtykker og hvis meglingsmulighetene er uttømt.

Det foreslås også enkelte andre mindre endringer i meglingsreglene.

I lønnsnemndloven foreslås det å utvide antallet medlemmer i Rikslønnsnemnda fra syv til ni når nemnda skal løse tvister etter arbeidstvistloven. Partene i den konkrete tvist skal få rett til å utpeke ett rådgivende medlem av nemnda i tillegg til partsrepresentanten med stemmerett som hver av partene etter dagens regler utnevner.

Det foreslås å endre arbeidstvistloven § 10 slik at formannen og nestformannen i Arbeidsretten skal være embetsmenn. I dag oppnevnes disse dommerne på åremål for en periode på tre år.

Til toppen
Til dokumentets forside