Ot.prp. nr. 5 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror og i lov 25. juni 1936 nr 4 om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper (Ny markedsordning for melk)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning - hovedinnhold

I forbindelse med behandlingen av St.prp. nr 72 (1995-96) om jordbruksoppgjøret 1996 ga Stortinget sin tilslutning til (jfr. romertallsvedtak XII av 20. juni 1996) en ny markedsordning for melk bestående av tre hovedelementer:

  • Et endret og forenklet prisutjevningssystem mellom ulike melkeanvendelser og geografisk lokalisering av produksjonen.

  • Innføring av en overproduksjonsavgift på melk produsert ut over kvote - i stedet for dagens toprissystem.

  • Tilrettelegging for meieridrift utenom samvirkesystemet (Norske Melkeprodusenters Landsforbund) på likeverdige og åpent sammenlignbare vilkår.

Proposisjonen inneholder forslag til den lovgivningsmessig oppfølgingen av Stortingets vedtak, og innebærer endringer i lov 10. juli nr 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven) samt oppheving av §§ 5-7 i lov 25. juni 1936 nr 4 om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper (meieriselskapsloven). Forslagene omfatter hovedsakelig et hjemmelsgrunnlag for det ovenfornevnte utjevningssystemet og overproduksjonsavgiften, samt andre lovgivningsmessige konsekvenser av endringene. Systemet vil erstatte någjeldende riksoppgjørsregler og deler av toprisregelverket i melkesektoren.

En ny markedsordning for melk som skissert i St.prp. nr 72 (1995-96) innebærer et ønske om å legge til rette for en prinsipielt sett samme konkurransevilkår i meieribruket som i øvrige sektorer i jordbruket (kjøtt, egg m.v.). Det betyr en tilrettelegging for både samvirkemeierier og frittstående meierivirksomheter. For å skape det samme konkurranseregulerende lovgrunnlaget for virksomhetene foreslås det i proposisjonen en oppheving av meieriselskapsloven §§ 5-7. Disse bestemmelsene gir i dag visse særbestemmelser for uttreden av meieriselskaper, og en oppheving vil således medføre at også meierisektoren vil bli regulert av den generelle konkurranselovgivningen.

Til forsiden