Ot.prp. nr. 5 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 21 desember 1979 nr 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Landbruksdepartementet foreslår endringer av jordskifteloven § 74. Denne bestemmelsen fastsetter hvilke gebyrer m.v. som skal betales for saker etter jordskifteloven. Forslaget om endringer ble bebudet i Ot. prp. nr. 57 (1997-98) om lov om revisjon av lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. og endringar i einskilde andre lover som ligger til behandling i Stortinget, og er et ledd i arbeidet med å styrke aktiviteten ved jordskifterettene.

En foreslår å innføre det samme prinsipp som i rettsgebyrloven, der det sondres mellom gebyr og såkalte sideutgifter, for saker hvor jordskifteretten holder skjønn i medhold av forslaget til § 6 i Ot. prp. nr. 57 (1997-98). Etter rettsgebyrloven § 2 andre ledd plikter rekvirenten av en sak, som føres for de ordinære domstolene, å dekke alle utgifter til bl.a. sakkyndige og særlige undersøkelser. Forutsetningen er at vedkommende sideutgift er en nødvendig utgift som det offentlige pådras når et rettergangsskritt utføres.

I de jordskiftene som har vært holdt i forbindelse med grunnerverv til samferdselsformål, har det skjedd en faktisk tilnærming til systemet om sideutgifter i rettsgebyrloven. Det har vært behov for å engasjere ekstrahjelp for å foreta nødvendige registreringer, undersøkelser m.v., og eksproprianten har i noen saker betalt for disse sideutgiftene, helt eller delvis.

Departementet foreslår også at prinsippet om forskuddsvis dekning av sideutgifter innføres i jordskifteloven (jskl.) § 74 slik at det skjer en harmonisering av regelverket mellom jordskifteretten og de ordinære domstoler på dette området. I tilknytning til forslaget om sideutgifter i jskl. § 74 foreslås det innført kjæremål mot vedtak om slike utgifter i jskl. § 61 tredje ledd bokstav d.

I proposisjonen foreslås det videre en endring av gjeldende partsgebyr og grenselengdegebyr i jordskifte, rettsutgreiing og grensegangssaker. Partsgebyret foreslås økt fra 1 ganger rettsgebyret til 1, 5 ganger rettsgebyret. Grenselengdegebyret foreslås økt fra 1 til 2 ganger rettsgebyret pr. påbegynt 0,5 km merket grense.

De økonomiske konsekvenser av lovforslaget er beregnet til en inntektsøkning på ca. 6 mill kroner, hvorav gebyr utgjør ca. 3,5 mill kroner.