Ot.prp. nr. 53 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Regjeringen legger med dette frem forslag til endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk.

Kapittel 2 omhandler forslag som gjennomfører begrepet «førerett» i lovens bestemmelser samt forslag til endringer tilknyttet innføring av førerkort for tohjuls moped.

Kapittel 3 omhandler forslag til hjemmel for å gi bestemmelser om gebyr for utstedelse av fartskriverkort.

Kapittel 4 omhandler forslag til ny forskriftshjemmel for tilfeldig og uanmeldt kontroll av kjøretøy langs vegen.

Kapittel 5 omhandler forslag om ny § 19 a om krav om godkjenning av kjøretøyverksteder til erstatning for lov 23. februar 1973 nr. 11 om godkjenning av køyretøyverkstader.

Kapittel 6 omhandler forslag om presisering og utvidelse av § 23 a om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn.

Kapittel 7 omtaler forslagenes økonomiske og administrative konsekvenser.

Kapittel 8 inneholder merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslagene.

Til forsiden