Ot.prp. nr. 54 (1996-97)

Om lov om at tilsette i NSB og Luftfartsverket mellombels skal behalde visse rettar etter tenestemannslova ved overgang til respektive NSB Reisebyrå AS, NSB Biltrafikk AS, Malmtrafikk AS og Oslo Lufthavn AS

Til innholdsfortegnelse

1 Innhaldet i proposisjonen

Regjeringa legg med dette fram forslag til lovregulering av overgangsreglar om at tilsette i NSB og Luftfartsverket som går over i respektive NSB Reisebyrå AS, NSB Biltrafikk AS, Malmtrafikk AS og Oslo Lufthavn AS, mellombels skal behalde førerett til ny statsstilling og ventelønsrettar.