Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 58 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold og bakgrunn

Regjeringen legger med dette frem forslag om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (kringkastingsloven) og lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). Formålet med forslaget er primært å klargjøre hjemmelen for og avgrensningen av forbudet mot reklame for livssyn og politiske budskap i kringkasting som nå framgår av forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting § 3-4 tredje ledd. Bestemmelsen lyder:

«Det kan ikke reklameres for livssyn eller politiske budskap.»

Bakgrunnen for forslaget er blant annet at et flertall i Stortinget flere ganger har gitt uttrykk for at denne typen reklame bør være forbudt. Videre har Stortingets ombudsmann gitt uttrykk for at et forbud bør ha klar hjemmel i lov.

Forbudet ble foreslått opphevet i Dokument 8:61 for 1995-96 på bakgrunn av Ombudsmannens uttalelse og Markedsrådets omgjøring av vedtak i saken om TV 2s visning av en reklamekampanje for Akademikernes Fellesorganisasjon. Ved behandlingen av Dokument 8:61 for 1995-96 4. juni 1996 avviste Stortinget forslaget. Stortinget opprettholdt dermed sitt tidligere syn på spørsmålet. Et flertall understreket betydningen av å få vurdert forholdet mellom forbudet og vernet om ytringsfriheten, jf. Innst. S. nr. 217 for 1995-96.

Forbrukerombudet vedtok 27. august 1997 å forby TV 2s visning av reklameinnslag for Fremskrittspartiet. Markedsrådet opphevet dette vedtaket 17. mars 1998 på bakgrunn av den uklare hjemmelssituasjonen.

Bakgrunnen for denne proposisjonen er blant annet de nevnte vedtak av Markedsrådet og et oversendelsesforslag fra Stortinget 19. mars 1998 med henstilling til regjeringen om «å komme tilbake til Stortinget med et lovforbud mot livssyns- og politisk reklame i etermediene».Stortinget oversendte forslaget uten realitetsvotering.

Som det fremgår ovenfor, kan det någjeldende forbudet i realiteten ikke håndheves. Regjeringen legger vekt på at det så snart som mulig etableres et lovforbud i samsvar med Stortingets ønske.

Regjeringen legger i proposisjonen frem forslag om å tillate reklame for livssyn og politiske budskap i radio, men å forby det i fjernsyn. Det foreslås at et forbud hjemles i kringkastingsloven § 3-1. Regjeringen foreslår også visse tekniske endringer i markedsføringsloven.

Lovforslaget berører ikke norske forpliktelser etter EØS-avtalen.

Til toppen
Til dokumentets forside