Ot.prp. nr. 6 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter

Til innholdsfortegnelse

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Avgiftsmidler kanaliseres utenom statsbudsjettet.

Administrasjonskostnadene for ordningen med forskningsavgift dekkes innenfor de økonomiske rammer for denne ordningen.

SNT ivaretar allerede i dag innkrevingen av avgift på norskproduserte vegetabiler. Toll- og avgiftsdirektoratet innkrever avgiften på importerte varer. Hittil har avgiften på kjøtt og egg blitt innkrevet av hhv. Fraktkontoret for slakt og Sekretariatet for Omsetningsrådet. Begge er nå lagt til Statens landbruksforvaltning, som foreslås å skulle stå for innkreving av avgiften på disse råvarene også i fremtiden. Det antas derfor at det bare er innkrevingen av avgift på melk og korn som vil gi administrative konsekvenser av noe omfang.

Sekretariatsfunksjoner for fondsstyret skal legges til Statens landbruksforvaltning