Ot.prp. nr. 6 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 1

Endringsforslaget medfører at lovens formål utvides, slik at forholdene legges til rette for økt primærproduksjonsorientert forskning, en styrket næringsrettet forskning knyttet til nærings- og nytelsesmiddelproduksjonen i alle ledd fra jord til bord, og sikre trygge matvarer av god kvalitet. Endringene skal gi økt felles forståelse blant aktørene for jord til bord perspektivet i forskningen, og styrke samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene langs verdikjeden.

Forslaget innebærer at eksemplifiseringen av mulige forskningsformål tas ut av lovteksten. Det synes lite hensiktsmessig å opprettholde en slik eksemplifisering når det nå foreslås en utvidelse av de områder det skal kunne ytes forskningsmidler til i medhold av denne lov. En eksemplifisering kan oppfattes som en begrensning i forhold til mulige forskningsformål. De midler som fondet disponerer utover tilskuddet til Matforsk, skal anvendes til forskning i hele verdikjeden med hovedvekt på forskning i primærproduksjonen.

Til § 2

Forslaget innebærer en utvidelse av de råvaretyper som kan avgiftsbelegges i medhold av denne lov. Avgiftsplikt vil nå gjelde alle de viktigste landbruksprodukter som anvendes i forbindelse med ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler, med mindre de omfattes av særskilte unntak i medhold av lovens §5. Det betyr blant annet at i tillegg til de råvarer som allerede omfattes av gjeldende lov, vil norskprodusert og importert melk, melkeprodukter, korn, kornprodukter og fôrkorn omfattes av avgiftsplikten. Tilsvarende vil gjelde for poteter til produksjon av potetmel og råsprit, samt frukt og bær til framstilling av alkoholholdige drikker. Importerte ferdigvarer og halvfabrikata framstilt av de forannevnte råvarer vil også omfattes av avgiftsplikten.

Forslaget innebærer at maksimalsatsen tas ut av loven. Videre medfører forslaget at bestemmelser vedrørende fastsettelse av avgiftssats flyttes til § 5, se merknadene til § 5.

Til § 3

Forslaget om å oppheve bestemmelsen medfører at også poteter til potetmel og råsprit samt frukt og bær til framstilling av alkoholholdige drikker vil omfattes av avgiftsplikten, med mindre de omfattes av særskilte unntak i medhold av lovens § 5. Jfr. merknadene til § 2.

Til § 4

Forslaget innebærer at departementet får en direkte fullmakt i loven til å oppnevne medlemmene av styret for fondet og til å fastsette nærmere regler for styringen av fondet. Videre medfører forslaget at styret for fondet utvides med 2 medlemmer. Hensikten er å skape balanse mellom de ulike sektorer i verdikjeden som kan tildeles midler fra fondet. De sentrale næringsorganisasjonene skal ha plass i styret. Det samme gjelder representanter fra arbeidstakersiden. Bestemmelsen om at styremedlemmene oppnevnes etter forslag fra representantskapet for Matforsk opprettholdes ikke. Bestemmelsen finnes ikke hensiktsmessig når lovens formålsbestemmelse utvides til også å omfatte forskning i primærproduksjonen.

Til § 5

Forslaget innebærer at departementet får en direkte fullmakt i loven til å fastsette størrelsen på avgiften (avgiftssatsen). Videre medfører endringsforslaget at bestemmelsen om at avgiftssatsen fastsettes for tre år om gangen, tas ut av loven.