Ot.prp. nr. 6 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om endringer i lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter

I

I lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter gjøres følgende endringer:

Lovens tittel skal lyde:

Lov 26. juni 1970 nr.74 om forskningsavgift på landbruksprodukter.

§ 1 skal lyde:

Formålet med denne lov er ved avgift å sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til ervervsmessig framstilling av nærings- og nytelsesmidler.

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgiften pålegges forbruk av norskproduserte og importerte landbruksprodukter, inklusive fôrkorn, til enhver ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler når produktenekjøpes inn fra produsent, produsentsammenslutning, grossist eller importør eller leveres fra foredlingsbedriftens egen produksjon. Importerte ferdigvarer og halvfabrikata framstilt av forannevnte produkter er også avgiftspliktige.

§ 2 annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir annet ledd.

§ 3 oppheves.

§ 4 skal lyde:

Avgiften går til et fond. Fondet skal ha et styre på 7 medlemmer med varamedlemmer, som oppnevnes av departementet. Departementetfastsetter nærmere regler for hvordan fondet skal styres.

§ 5 første ledd første punktum skal lyde:

Departementet gir nærmere regler om avgiftspliktens inntreden, avgiftens størrelse, avgiftens beregning og dens oppkreving, herunder om hvem som plikter å svare avgift, om plikt til å tilbakeholde avgiften i oppgjør med den avgiftspliktige, samt om plikt til å betale renter av avgiftsbeløp som ikke betales i rett tid.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer