Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 65 (1998-99)

Om lov om endringer i aksjelovgivningen m v

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen fremmer Justisdepartementet forslag om endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven, stiftelsesloven og foretaksregisterloven.

Proposisjonen inneholder for det første forslag om endring av flertallskravet etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 5-20 nr 2, jf § 5-19 annet leddfor generalforsamlingens beslutning om innføring i vedtektene av såkalte personklausuler og forkjøpsrettsbestemmelser, jf avsnitt 3 i proposisjonen.

Videre behandles i avsnitt 4 spørsmålet om ansvaret for den daglige ledelse i aksjeselskaper hvor det ikke er tilsatt daglig leder, jf aksjeloven § 6-2 første ledd tredje punktum og § 6-12 første ledd tredje punktum.

Det foreslås i avsnitt 5 en presisering i aksjeloven og allmennaksjeloven § 2-7 tredje punktum og § 10-12 første ledd tredje punktumom at det skal gjøres unntak fra hovedregelen om at tingsinnskudd skal vurderes til virkelig verdi, når det følger av regnskapsloven at innskuddet skal videreføres til balanseførte verdier.

Det foreslås også en endring av definisjonen av fri egenkapital i § 8-1 i aksjeloven og allmennaksjeloven, slik at det ved beregningen av fri egenkapital skal gjøres fradrag for vederlag som er brukt til å erverve egne aksjer, og kreditt og sikkerhetsstillelse etter §§ 8-7 til 8-9 som skal ligge innenfor rammen av fri egenkapital. Se nærmere avsnitt 6 og spesialmerknaden til aksjeloven § 8-1.

Videre foreslås det i avsnitt 7 enkelte endringer i reglene om omdanning fra aksjeselskap til allmennaksjeselskap og omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap, jf § 15-1 i de to lovene.

Justisdepartementet foreslår dessuten i avsnitt 8 en endring i § 1-4 i aksjeloven og allmennaksjelovenom hvilke utenlandske selskaper som kan likestilles med norske morselskaper i forhold til reglene om et aksjeselskaps eller allmennaksjeselskaps adgang til å gi kreditt til eller stille sikkerhet for aksjeeierne. Forslaget har bakgrunn i EØS-avtalen.

Ellers inneholder proposisjonen forslag om retting av inkurier og enkelte tekniske tilpasninger både i aksjeloven, allmennaksjeloven, stiftelsesloven og foretaksregisterloven.