Ot.prp. nr. 70 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting (Innkreving av kringkastingsavgift, mv)

Til innholdsfortegnelse

1 PROPOSISJONENS HOVEDINNHOLD

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til endringer av lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting (kringkastingsloven).

Departementet viser til Ot prp nr 69 for 1994-95, Norsk rikskringkasting som aksjeselskap, hvor det bl.a. ble uttalt at departementet ville komme tilbake med forslag til visse endringer av regelverket for innkreving av kringkastingsavgift m.m.

Norsk rikskringkastings inkassosaker for misligholdte betalingsforpliktelser for kringkastingsavgift foreslås overført fra det ordinære namsmannsapparatet til Statens innkrevingssentral i Mo i Rana. Departementet foreslår derfor en endring av § 8-4 i kringkastingsloven slik at Statens innkrevingssentral (SI) gis namsmannsmyndighet for misligholdte betalingsforpliktelser for kringkastingsavgift på samme måte som SI har for mange andre krav.

I tillegg foreslår departementet enkelte tekniske endringer i lovens §§ 8-3 og 8-4.