Forsiden

Ot.prp. nr. 73 (2008-2009)

Om lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Lovforslaget innebærer en lovfesting av fylkeskommunenes ansvar for folkehelse i egen tjenesteyting, forvaltning og planlegging, i regional utvikling, samt et lovfestet ansvar for en pådriver- og samordningsfunksjon for det sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt med vekt på å understøtte kommunenes folkehelsearbeid. Det foreslås også å lovfeste at fylkeskommunene skal holde oversikt over helseforhold og påvirkningsfaktorer av betydning for folkehelsearbeidet i fylket.

Hjemmelen til å gi forskrifter om folkehelsearbeidet er tatt ut av forslaget. Bestemmelsen om å ha oversikt er en presisering til det generelle ansvaret fylkeskommunen har i dag, og den ekstra oppgaven denne sammenstillingen og vurderingen måtte medføre kompenseres. Ved en eventuelt utvidet rolle, jf. forskrifthjemmelen, vil dette bli utredet ved normal måte i forbindelse med forskriftarbeidet.

Departementet mener at lovfestingen i seg selv i begrenset grad vil medføre økte utgifter for fylkeskommunene i og med at mange av de oppgavene som nå lovfestes allerede utføres av fylkeskommunene, men som frivillige oppgaver.

I dag finansieres deler av partnerskapsorganiseringen ved tilskudd fra staten, og stimuleringsmidlene til dette formål på kap 719, post 60 utgjør i 2009 om lag 35 mill. kr. De økonomiske og administrative konsekvensene av lovforslaget vil dekkes innenfor Helse- og omsorgsdepartementets budsjettrammer. Behovet for flytting av bevilgning fra øremerket tilskudd over kap 719, post 60 til rammetilskudd til fylkeskommunene vil bli vurdert i forbindelse med budsjettforslaget for 2010.

Til dokumentets forside