Ot.prp. nr. 76 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 28 juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse

Til innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING

Planleggings- og samordningsdepartementet legger med dette fram forslag til lov om endringer i lov 28 juli 1949 nr 26 om Statens Pensjonskasse. Det foreslås at Statens Pensjonskasse (i det følgende kalt Pensjonskassen) skal gi renter ved for sen utbetaling av pensjon, og at det samtidig åpnes for at den kan kreve renter ved tilbakekreving av for mye utbetalt pensjon.

I punktene 2 til 5 nedenfor skal departementet gjøre nærmere rede for de to forslagene som tas opp. Punkt 2 inneholder en omtale av bakgrunnen og begrunnelsen for forslagene. Punkt 3 gir en omtale av hvordan de to rentebestemmelsene tenkes utformet, mens det i punkt 4 fins en omtale av når bestemmelsene foreslås satt i kraft, og om de økonomiske og administrative konsekvensene som departementet antar at forslagene vil få. Endelig er det i punkt 5 gitt merknader til lovforslaget.