Ot.prp. nr. 78 (2000-2001)

Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

Til innholdsfortegnelse

7 Premie- og innskuddsfond mv.

7.1 Innledning

Foretak som har pensjonsordning etter lov om foretakspensjon eller innskuddspensjonsloven skal opprette henholdsvis premie- eller innskuddsfond. Tilførsel og bruk av midlene i fondet er utfyllende regulert i hver av lovene. Fondet tilføres midler ved innbetaling fra foretaket i tillegg til at foretakets rett til avkastning/overskudd på pensjonsordningens midler skal overføres til fondet. Den prioriterte og viktigste anvendelsen for midlene i fondet er betaling av årets premier eller innskudd til medlemmene. I hver av lovene er det satt en maksimalgrense for hvor stort fondet kan være. Foretaket har en adgang til å overføre midler fra fondet til foretaket dersom fondet overstiger halvparten av denne maksimalgrensen.

Departementet foreslår innstramminger i skattelovens bestemmelser om inntektsfradrag for tilskudd til premie- og innskuddsfond i pensjonsordninger etter henholdsvis lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven. Som en konsekvens av disse forslagene foreslås det også endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven for å sikre sammenfallende øvre grenser for premie- og innskuddsfond i skatteloven og de to pensjonslovene. Forslagene er en oppfølging av Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer og den nedtrappingsplanen for skattefavorisering av premiefond som ble varslet i Ot.prp. nr. 1 (2000-2001). For øvrig kan det også vises til behandlingen av Nasjonalbudsjettet 2001. Flertallet i finanskomiteen, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og representanten Bastesen, sluttet seg til Regjeringens forslag, jf. kapittel 2.10 i Budsjett-innst. S nr. 1 (2000-2001).

Videre fremmes det forslag om at tilskudd til fortsatt pensjonssparing etter innskuddspensjonsloven § 6-5 skal inngå i den fradragsrammen på 40 000 kroner som nå gjelder for innbetalinger til individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) og fortsettelsesforsikring etter lov om foretakspensjon § 4-9. Dette forslaget er en oppfølging av Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 1 (2000-2001).

Det kan i visse tilfeller være aktuelt at foretaket dekker kostnader knyttet til utstedelse av fripoliser ved omdanning og eventuell lukking som omtalt i kapittel 6.3. Departementet foreslår at foretaket gis rett til inntektsfradrag for en slik lovregulert kostnad.

7.2 Premie- og innskuddsfond mv.

Gjeldende rett

Etter skatteloven § 6-46 første ledd bokstav b gis foretak som har opprettet pensjonsordning etter lov om foretakspensjon inntektsfradrag for tilskudd til premiefond. Tilskuddet kan utgjøre inntil 50 prosent av gjennomsnittet av årets premie og foretakets andel av premien i de to foregående år. Fradraget gis bare så lenge premiefondet ikke overstiger seks ganger nevnte gjennomsnitt. Grensen for hvor stort premiefondet kan bli følger imidlertid av lov om foretakspensjon § 10-4 første ledd. Dersom grensen overstiges skal foretaket tilbakeføre midler fra premiefondet til seg. Foretaket har etter § 10-4 annet ledd anledning til å bestemme at midler som overstiger halvparten av maksimalgrensen skal overføres. Hele det tilbakeførte beløpet skal tas til inntekt i tilbakeføringsåret, jf. skatteloven § 5-30 fjerde ledd.

Når det gjelder tilskudd til innskuddsfond i en pensjonsordning i overensstemmelse med innskuddspensjonsloven, følger det av skatteloven § 6-46 annet ledd bokstav b at det gis inntektsfradrag for inntil 150 prosent av gjennomsnittet av årets innskudd og årets innskudd i de to foregående årene. Fradragsretten gjelder bare inntil innskuddsfondet overstiger ti ganger gjennomsnittet av årets innskudd og årets innskudd i de to foregående årene. Dersom beløpsgrensen for innskuddsfondets størrelse etter innskuddspensjonsloven § 9-4 første ledd overstiges, skal foretaket sørge for at overskytende midler overføres til seg. Foretaket kan etter annet ledd i samme paragraf bestemme at midler som overstiger halvparten av maksimalgrensen i første ledd skal overføres. Midler som tilbakeføres skal inntektsføres, jf. skatteloven § 5-30 fjerde ledd.

Departementets vurderinger

I Ot.prp. nr. 71 (1999-2000) Om lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold ble det varslet at Regjeringen ville fremme forslag om en generell innstramming i skattereglene for å dekke provenytap ved innføring av en kollektiv skattefavorisert innskuddspensjonsordning.

I Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) ble det foreslått en innstramming i adgangen til å få inntektsfradrag for innbetaling til premiefond i en pensjonsordning etter lov om foretakspensjon for å dekke dette provenytapet. Det ble på usikkert grunnlag anslått til om lag 250 millioner kroner påløpt i 2001.

Forslaget innebar at foretaket bare gis fradrag for tilskudd som utgjør inntil 50 prosent av gjennomsnittet av årets premie og premien i de to foregående årene, så lenge premiefondet ikke overstiger inntil seks ganger det nevnte gjennomsnittet. Forslaget omfattet imidlertid også en endring av lov om foretakspensjon med hensyn til hvor stort premiefondet kan være etter denne loven, slik at den øvre grensen for fradragsrett til premiefondet etter skatteloven og premiefondets øvre grense etter lov om foretakspensjon i utgangspunktet er sammenfallende.

Det ble også varslet en videre nedtrappingsplan for skattefavoriseringen av premiefondet over en periode på tre til fire år. I løpet av en slik periode burde den maksimale grensen på fondets størrelse etter skatteloven reduseres fra seks til to ganger gjennomsnittet av årets premie og premien i de to foregående årene.

Departementet har vurdert om den videre innstrammingen i skatteloven bør skje ved en årlig eller trinnvis lovpålagt nedtrapping eller om den bør foretas i én omgang. Etter departementets oppfatning bør innstrammingen skje i én omgang. Det foreslås at den nye maksimale grensen for fradrag for tilskudd til premiefondet skal gjelde fra og med inntektsåret 2004. Det legges særlig vekt på hensynet til å ha et så oversiktlig regelverk som mulig og at de berørte parter gis tilstrekkelig tid og fleksibilitet til å innrette seg etter forslaget.

Hensynet til de berørte parter gjelder særlig i forhold til de foretak som benytter overgangsbestemmelsene i lov om foretakspensjon § 16-2 ved overgang fra en tidligere privat tjenestepensjonsordning etter skatteloven (TPES) til en foretakspensjonsordning, men også for de institusjonene som forvalter midler i disse pensjonsordningene. I perioden fram til forslaget trer i kraft kan foretakene innenfor den grensen som følger av lov om foretakspensjon § 10-4 omstille seg ved å tilbakeføre midler fra premiefondet. Midler som overføres fra premiefondet til foretaket skal etter skatteloven § 5-30 fjerde ledd tas til inntekt i tilbakeføringsåret.

Etter departementets vurdering bør den øvre grensen for premiefondet i lov om foretakspensjon § 10-4 første ledd være sammenfallende med grensen i skatteloven, og som der har betydning for om det gis fradrag for innbetalinger til premiefondet. Departementet foreslår derfor at den øvre grensen for premiefondet etter lov om foretakspensjon § 10-4 første ledd reduseres tilsvarende, og med virkning fra samme tidspunkt.

Stortinget har lagt til grunn at pensjonsordninger etter innskuddspensjonsloven skal gis den samme skattemessige behandlingen som pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Det vises i denne sammenheng til Innst.O. nr. 2 (2000-2001), kapitlene 21.1 og 21.2. Departementet fremmer derfor forslag som fullt ut likestiller den skattemessige behandlingen av innskudds- og premiefond i de to pensjonsordningene. Innskudd- og premiefond har samme funksjon, og det er etter departementets vurderinger ingen hensyn som tilsier at det skal være ulike grenser for inntektsfradrag ved tilskudd til disse fondene. Det var kun lovtekniske grunner til at det bare ble foreslått en innstramming i reglene for premiefond i foretakspensjonsordninger i Ot.prp. nr. 1 (2000-2001). Ot.prp. nr. 71 (1999-2000) lå allerede til behandling i Stortinget da Ot.prp. nr. 1 (2000-20001) ble fremmet.

På samme måte som for premiefondet, foreslår departementet at en lar den øvre grensen for innskuddsfondet, jf. innskuddspensjonsloven § 9-4 første ledd, falle sammen med den størrelse som angis på innskuddsfondet i skatteloven. Departementet foreslår derfor at den øvre grensen for innskuddsfondet i innskuddspensjonsloven § 9-4 første ledd reduseres tilsvarende, og med virkning fra samme tidspunkt.

7.3 Kostnader ved utstedelse av fripoliser mv.

Ved opphør av en ytelsesbasert pensjonsordning etter lov om foretakspensjon utstedes det fripoliser til medlemmene av ordningen. For det tilfellet at administrasjonsreserven i pensjonsordningen ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved utstedelse av fripolisene, foreslås det at foretaket i visse tilfeller i forbindelse med omdanning kan pålegges å dekke disse kostnadene. Det vises til kapittel 6.3. Etter departementets oppfatning bør foretaket gis rett til inntektsfradrag for disse kostnadene på linje med andre lovregulerte tilskudd og kostnader. På denne bakgrunn fremmes det forslag om en særskilt hjemmel i skatteloven § 6-46 første ledd ny bokstav f.

Det kan i enkelte tilfeller oppstå samme problemstilling i en pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven ved utstedelse av pensjonskapitalbevis som nevnt ovenfor ved utstedelse av fripoliser, jf. kapittel 6.3. Departementet foreslår at det gis hjemmel for fradrag for kostnadene foretaket har ved utstedelse av pensjonskapitalbevis i skatteloven § 6-46 annet ledd bokstav c.

7.4 Fortsatt pensjonssparing

Gjeldende rett

Etter gjeldende rett er det ikke hjemmel i skatteloven § 6-47 bokstav d for inntektsfradrag for fortsatt pensjonssparing etter innskuddspensjonsloven § 6-5.

Departementets vurderinger

I Ot.prp. nr. 71 (1999-2000) ble det foreslått at et medlem som trer ut av en innskuddspensjonsordning før oppnådd pensjonsalder på visse vilkår kan få inntektsfradrag for innbetaling til fortsatt pensjonssparing.

Senere ble det så i Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) fremmet et forslag til endring av skatteloven § 6-47 bokstav b, som medførte at hjemmelen for fradrag for fortsatt pensjonssparing ble opphevet. Det ble gjort av lovtekniske grunner i forbindelse med innføring av en samlet fradragsramme for IPA og fortsettelsesforsikring etter lov om foretakspensjon § 4-9. Departementet foreslår nå et nytt annet punktum i skatteloven § 6-46 bokstav b, tilsvarende det som ble tatt ut. Forslaget innebærer at hjemmelen gjeninnføres og at innbetaling til fortsatt pensjonssparing inngår i en samlet ramme på 40 000 kroner sammen med innbetaling til IPA og fortsettelsesforsikring utgått fra en foretakspensjonsordning.

Til forsiden