Ot.prp. nr. 78 (2000-2001)

Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

Til innholdsfortegnelse

9 Enkelte mindre justeringer og opprettinger

9.1 Innskuddspensjonsloven § 7-3

Et flertall i finanskomiteen pekte på hensyn til livsforsikringsselskapenes konkurransesituasjon i markedet for innskuddspensjon, og fremmet i innstillingen til lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold, Innst.O. nr. 2 (2000-2001), side 40 følgende endringer:

«Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold § 7-3 første ledd første punktum skal lyde:

I regelverket kan det fastsettes at alderspensjonen i utbetalingsperioden er garantert av institusjonen i form av en pensjonsforsikring. Første punktum i proposisjonen § 7-3 første ledd blir annet punktum.

§ 7-3 nytt sjette ledd skal lyde:

(6) Det kan fastsettes i ordningens regelverk at alderspensjon er garantert av institusjonen.»

Departementet foreslår en justering av § 7-3 første ledd annet punktum slik at det klart framgår at medlemmet står fritt til å velge om pensjonskapitalbeviset i utbetalingsperioden skal forvaltes i spareavtale, jf. § 7-3 første ledd bokstav a, eller konverteres til pensjonsforsikring, jf. § 7-3 første ledd bokstav b, dersom det ikke er fastsatt i regelverket i henhold til § 7-3 første ledd første punktum at sistnevnte forvaltningsalternativ skal benyttes.

Departementet mener også at § 7-3 sjette ledd i praksis er overflødig sett i lys av formuleringen i § 7-3 første ledd første punktum. Departementet foreslår på denne bakgrunn at leddet fjernes.

9.2 Skatteloven § 6-46

Under Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 71 (1999-2000) ble det vedtatt endringer i lov om innskuddspensjon på flere områder uten at de nødvendige endringene også ble gjennomført i skatteloven. Det førte til at henvisningene i skatteloven § 6-46 annet ledd bokstav c ikke lenger er korrekte. Feilen foreslås rettet.

Til forsiden