Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 91 (2000-2001)

Om lov om endringer i markedsføringsloven

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

I proposisjonen legger Barne- og familiedepartementet frem et forslag til lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven).

Endringene gjennomfører direktiv 98/27/EF om nedlegging av forbud med hensyn til vern av forbrukernes interesser, heretter omtalt som forbudsdirektivet eller bare direktivet. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen, og frist for gjennomføring var 1. januar 2001.

Det overordnede formål med direktivet er å sikre det indre markeds funksjon gjennom en mer effektiv beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser. Dette skal oppnås ved at myndigheter og organisasjoner som beskytter forbrukernes interesser får bedre muligheter til å stanse grenseoverskridende handlinger i strid med visse direktiver som beskytter forbrukerne. Næringsdrivende skal ikke lenger kunne unndra seg de regler som beskytter forbrukerne ved å flytte utgangspunktet for sine aktiviteter fra en medlemsstat til en annen.

Det foreslås i proposisjonen at direktivet gjennomføres i sin helhet ved endringer i markedsføringsloven. Forslaget innebærer at Forbrukerombudet og Markedsrådet får kompetanse til å forby handlinger fra norske næringsdrivende som strider mot forbrukernes kollektive interesser i en annen EØS-stat. Myndigheter og organisasjoner fra andre EØS-stater som har til formål å beskytte forbrukernes interesser kan altså bringe inn saker for norske forbrukermyndigheter for å få stanset norske næringsdrivendes virksomhet.

Videre foreslås det at Barne- og familiedepartementet får kompetanse til å peke ut de norske myndigheter og organisasjoner som kan forfølge saker mot næringsdrivende i andre EØS-stater for å få stanset handlinger som skader norske forbrukeres interesser.

Til toppen
Til dokumentets forside