Ot.prp. nr. 94 (2000-2001)

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen

Til innholdsfortegnelse

0 Innledning

Finansdepartementet legger fram forslag til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen.

I denne proposisjonen inngår:

 1. Forslag om klargjørende endring av hjemmelen for beskatning av kommuners gevinst ved realisasjon av aksjer/andeler i kraftforetak og selskap som direkte eller indirekte eier aksjer/andeler i kraftforetak

 2. Forslag om presisering av bestemmelser om utgangspunktet for kommunenes søksmålsfrist etter ligningsloven § 11-2

 3. Forslag om presisering av hvilke kraftanlegg som skal undergis kommunefordelingsregler basert på gjenanskaffelsesverdier fastsatt av NVE (GAV)

 4. Forslag om opphevelse av overgangsregel om verdsettelse av tidligere prosentlignede kraftverk

 5. Forslag om skattefritak for heleide datterselskaper av SND Invest AS

 6. Forslag om skattefritak for Petoro a.s

 7. Forslag om opphevelse av særregelen om fradrag for kurs i utlandet

 8. Forslag om RISK-regulering ved salg av aksjer til selskapet som har utstedt aksjene

 9. Forslag om begrensing av tapsfradrag ved realisasjon av aksje med oppregulert inngangsverdi

 10. Forslag om oppretting av lovtekst i skatteloven § 14-42

 11. Forslag om presisering av lovtekst i forhold til skatteansvar for fullmektiger

 12. Omtale av folkeregistrert bosted for studenter

 13. Forslag om innføring av særskilt hjemmel for elektronisk overlevering av omsetningsoppgaver etter merverdiavgiftsloven

 14. Forslag om å unnta serveringstjenester fra elev- og studentkantiner fra merverdiavgiftsplikt

 15. Forslag om å endre merverdiavgiftsloven slik at idrettsaktiviteter generelt blir unntatt fra merverdiavgiftsplikt

 16. Forslag om å unnta guidetjenester og formidling av slike tjenester fra merverdiavgiftsplikt

 17. Forslag om å utvide merverdiavgiftsplikten for Posten Norge BAs brevsendinger til utlandet til å gjelde Postens brevsendinger generelt, ikke bare enerettsområdet.

Til forsiden