Ot.prp. nr. 94 (2000-2001)

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen

Til innholdsfortegnelse

3 Skattebetalingsloven § 37 nr. 4 - skatteansvar for fullmektiger

Etter skatteloven 1911 § 31 første ledd var fullmektig for utlending eller for utenlandsk selskap eller innretning som drev skattepliktig virksomhet i Norge, personlig ansvarlig for de ilignede skatter.

I forbindelse med den nye teknisk reviderte skatteloven av 1999 ble bestemmelsen i skatteloven 1911 § 31 første ledd overført til skattebetalingsloven § 37 nr. 4.

Etter bestemmelsen i skatteloven 1911 § 31 første ledd var fullmektigen bare ansvarlig for skatt som ble ilignet utlendingen, det utenlandske selskapet eller innretningen på grunnlag av virksomhet i Norge. Slik bestemmelsen er utformet etter overføringen til skattebetalingsloven § 37 nr. 4, er fullmektigens ansvar ikke begrenset til skatt som ilignes på slikt grunnlag. Etter dagens ordlyd har fullmektigen også ansvar for skatter som er ilignet fullmaktsgiver på annet grunnlag, for eksempel formue i og inntekt av fast eiendom som ikke er en del av virksomhet i Norge. Denne utvidelsen var ikke tilsiktet idet lovendringen ikke tok sikte på å endre det materielle innholdet i bestemmelsen. Departementet foreslår derfor at skattebetalingsloven § 37 nr. 4 endres slik at det fremgår at fullmektigens ansvar kun omfatter skatt som blir ilignet den utenlandske fullmaktsgiver på grunnlag av dennes virksomhet i Norge. Departementet foreslår også enkelte språklige presiseringer.

Departementet viser til forslag om endring i skattebetalingsloven § 37 nr. 4. Det foreslås at endringen trer i kraft straks.

Til dokumentets forside