Prop. 1 LS (2011–2012)

For budsjettåret 2012 Skatter, avgifter og toll 2012

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2009

I dette vedlegget redegjøres det for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2009. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og utlignede skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Tabell 2.1 gir en oversikt over skatteligningen for 2009. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for personer og selskap. For personer omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt og fellesskatt.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 559 mrd. kroner i 2009. Av dette ble 341 mrd. kroner utlignet på personer, mens 218 mrd. kroner ble utlignet på selskap. Utlignet skatt i 2008 utgjorde 647 mrd. kroner.

Kommune- og fylkesskatten beløp seg til 132 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 339 og 88 mrd. kroner. Fra 2008 til 2009 var det en samlet nedgang i utlignet skatt på 14 pst. Kommune- og fylkesskatten økte med 9 pst., mens statsskatten hadde en nedgang på 23 pst. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 4 pst. fra året før.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 986 mrd. kroner for personer. Dette var en økning på 5 pst. fra året før. Sammenlignet med 2008 økte utlignede skatter for personer med om lag 14 mrd. kroner.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteligningen for personer, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt per innbygger var 202 200 kroner i 2009. Sammenlignet med alminnelig inntekt per innbygger i 2008 var dette en økning på 4 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 244 900 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 166 800 kroner.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 25 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 25 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 22 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 28 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 80 pst. av personene hadde en nettoformue under 470 000 kroner, mens 20 pst. hadde en formue på 470 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5–2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2009. Mens tabellene 2.2 og 2.3 hovedsakelig redegjør for utlignet skatt i 2009, viser tabellene 2.5–2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør snaut 1,1 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 122 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 461 500 kroner i 2009. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 240 900 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 597 600 kroner.

For trygdede og pensjonister utgjorde kapitalinntektene om lag 5 pst. av bruttoinntekten. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. 3 pst. og 4 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 29 pst. for trygdede og pensjonister, 27 pst. for lønnstakere og 24 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 17 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 33 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør personinntekt lønn i gjennomsnitt 86 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 7 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 0,5 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør personinntekt lønn om lag 60 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 3 pst. og aksjeutbytte og gevinst 16 pst. av bruttoinntekten i 2009.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt 38 pst. av bruttoinntekten i 2009. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 11 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 26 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45–54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 82 pst. av bruttoinntekten.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.1 viser at skattbar inntekt ved statsskatteligningen for selskap utgjorde 297 mrd. kroner i 2009. Utlignet skatt for selskap gikk ned med 95 mrd. kroner sammenlignet med 2008.

Samlet utlignet skatt til staten, eksklusiv selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 71 mrd. kroner i 2009. Av dette var 66 mrd. kroner fellesskatt og 384 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 4,5 mrd. kroner i 2009, mens tonnasjeskatten utgjorde 28 mill. kroner samme år.

Utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet), fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter og etter tilbakebetalt tidligere betalt skatt (tilbakeført underskudd mot beskattet overskudd de to foregående årene). Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 205 mill. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,6 mrd. kroner, kreditfradrag utgjorde 11,1 mrd. kroner, forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 1,1 mrd. kroner, mens tilbakebetalt tidligere betalt skatt utgjorde 3,0 mrd. kroner. Fra og med 2004 ble det innført skattefritak for inntekter fra aksjer og andre eierandeler for selskap. Dette førte til at godtgjørelsesfradraget falt bort, med unntak for ubenyttet godtgjørelsesfradrag fra tidligere år.

Tabell 2.9 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 297 mrd. kroner var 94 pst. (278 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (21,9 pst. av selskapene).

Tabell 2.10 viser at 81 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskap) ved statsskatteligningen på 71 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskap, 9 pst. på kraftselskap, 5 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,4 pst. på rederier skattlagt etter sktl. §§ 8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 4 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 0,2 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,2 pst. på verdipapirfond.

Tabell 2.11 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 146 mrd. kroner. Beløpet utgjør 67 pst. av selskapsskatten til staten. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader på 9,1 mrd. kroner.

Tabell 2.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 2009. Mill. kroner

I alt

Selskap1

Personer

Kommuneskatteligningen

Antall2

3 901 347

849

3 900 498

Nettoformue

1 439 890

-

1 439 890

Alminnelig inntekt

986 542

-

986 542

Særfradrag

16 832

-

16 832

Formuesskatt

7 592

-

7 592

Inntektsskatt

102 114

-

102 114

Naturressursskatt

1 312

1 312

-

Fylkesskatteligningen

Inntektsskatt

21 179

-

21 179

Naturressursskatt

239

239

-

Statsskatteligningen

Antall med felleskatt

3 628 250

95 642

3 532 608

Antall med toppskatt

897 806

-

897 806

Toppskattegrunnlag

1 280 647

-

1 280 647

Nettoinntekt3

3 126

-

3 126

Skattbar inntekt

297 004

297 004

-

Nettoformue

1 573 103

128 147

1 444 956

Nettoinntekt sokkel

211 529

211 529

-

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

191 049

191 049

-

Toppskatt

17 506

-

17 506

Fellesskatt

166 364

66 056

100 308

Formuesskatt

4 705

384

4 321

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

145 641

145 641

-

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

4 531

4 531

-

Tonnasjeskatt

28

28

-

Utligning til folketrygden

Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt

1 275 398

-

1 275 398

Personinntekt pensjoner

223 952

-

223 952

Personinntekt annen næring

51 491

-

51 491

Personinntekt primærnæring

10 892

-

10 892

Personinntekt lønn

989 063

-

989 063

Samlet trygdeavgift

87 944

-

87 944

Utlignet skatt

I alt

559 155

218 191

340 964

Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt

I alt4

35 646

26 048

9 598

Finnmarksfradrag5

727

-

727

Fradrag for boligsparing5

698

-

698

Skattefradrag for etterbetalt pensjon6

-71

-

-71

Skattebegrensning7

6 546

-

6 546

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)8

12 732

11 075

1 657

Godtgjørelsesfradrag9

245

205

40

Fradrag for naturressursskatt10

1 562

1 562

-

Forsknings- og utviklingsfradrag

1 089

1 087

2

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

9 111

9 111

-

Tilbakebetalt tidligere betalt skatt

3 007

3 007

-

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall personer og selskap med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune. Omfatter også personer på Svalbard.

3 Nettoinntekt er grunnlag for ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper, hovedsakelig personer bosatt i utlandet.

4 Nedsettelse av formuesskatt falt bort fra og med inntektsåret 2009.

5 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.

6 Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon.

7 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 2 126 mill. kroner og 413 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 323 mill. kroner, fellesskatt med 1 947 mill. kroner og avgift til folketrygden med 1 737 mill. kroner.

8 Beløpet for personer er belastet inntektsskatt stat med 157 mill. kroner, fellesskatt med 646 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 716 mill. kroner og fylkesskatt med 137 mill. kroner. For selskap er beløpet belastet fellesskatten.

9 Godtgjørelsesfradraget for selskap belastes i sin helhet fellesskatt. For personer er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 28 mill. kroner, fylkesskatt med 5 mill. kroner og fellesskatt med 25 mill. kroner.

10 Beløpet er belastet fellesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2009.

Tabell 2.2 Oversikt over skatteligningen for personer, etter fylke. 2009. Mill. kroner

Hele landet1

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Kommuneskatteligningen

Antall personer

3 900 498

217 939

395 541

450 198

167 521

177 730

226 671

184 740

145 849

94 934

138 036

Nettoformue

1 439 890

61 457

185 656

297 156

44 911

50 996

81 342

64 396

39 823

30 948

51 467

Alminnelig inntekt

986 542

49 011

122 245

145 735

33 120

32 642

51 561

43 909

31 594

20 491

32 561

Særfradrag

16 832

1 077

1 620

1 704

829

755

894

874

695

410

619

Formuesskatt

7 592

297

1 001

1 806

204

239

424

328

191

160

270

Inntektsskatt

102 114

4 877

13 158

15 736

3 233

3 214

5 317

4 452

3 172

2 065

3 320

Fylkesskatteligningen

Inntektsskatt

21 179

1 012

2 728

3 265

671

667

1 103

924

658

429

689

Statsskatteligningen

Antall personer med felleskatt

3 532 608

198 243

374 130

431 585

142 755

139 077

189 058

167 297

123 633

77 803

120 460

Antall personer med toppskatt

897 806

38 601

121 913

141 967

23 712

23 359

45 382

36 944

26 064

16 372

28 728

Beregningsgrunnlag for toppskatt

1 280 647

65 470

154 125

176 282

44 901

43 823

66 886

57 900

41 629

26 289

41 844

Nettoformue

1 444 956

61 162

193 050

303 978

43 456

46 443

79 118

63 862

37 841

29 570

51 113

Toppskatt 2

17 506

587

2 988

3 430

315

304

828

670

429

279

472

Fellesskatt

100 308

4 788

13 063

15 226

3 181

3 157

5 222

4 377

3 110

2 017

3 245

Formuesskatt

4 321

167

593

1 052

110

119

232

184

100

86

152

Medlemsavgift til folketrygden

87 944

4 360

10 874

12 613

2 932

2 906

4 606

3 905

2 757

1 764

2 858

Utlignet skatt

340 964

16 087

44 405

53 128

10 646

10 606

17 733

14 841

10 417

6 800

11 005

Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt

I alt

9 598

553

728

993

405

380

447

435

341

239

345

Finnmarksfradrag

727

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fradrag for boligsparing

698

25

57

118

17

20

29

23

17

13

32

Skattefradrag for etterbetalt pensjon

-71

-3

-8

-9

-2

-3

-5

-4

-2

-1

-2

Skattebegrensning

6 546

491

435

536

375

346

355

340

288

175

238

Nedsettelse for utenlandsskatt

1 657

39

239

333

14

11

68

75

37

51

76

Godtgjørelsesfradrag

40

1

4

15

-

5

1

1

1

-

1

Tabell 2 fortsettelse

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms Romssa

Finnmark Finnmárku

Kommuneskatteligningen

Antall personer

324 729

375 002

91 807

203 569

228 845

102 317

191 736

123 681

59 398

Nettoformue

122 859

135 175

30 716

73 988

64 006

22 774

42 373

28 641

10 836

Alminnelig inntekt

97 046

97 814

19 787

48 448

54 719

21 967

42 049

28 462

13 359

Særfradrag

1 225

1 482

376

905

973

510

1 003

598

282

Formuesskatt

654

712

141

371

318

100

189

133

48

Inntektsskatt

10 328

10 216

1 997

4 925

5 599

2 151

4 163

2 861

1 329

Fylkesskatteligningen

Inntektsskatt

2 142

2 118

414

1 022

1 161

446

863

593

275

Statsskatteligningen

Antall personer med felleskatt

300 802

340 015

79 963

183 463

207 292

94 047

174 206

113 914

55 254

Antall personer med toppskatt

94 210

92 738

16 712

43 362

48 664

16 808

34 474

25 006

11 923

Beregningsgrunnlag for toppskatt

120 228

125 766

26 251

63 612

72 926

30 168

57 078

38 777

18 209

Nettoformue

124 902

136 192

30 420

74 398

64 564

22 768

42 363

28 734

10 879

Toppskatt 2

2 317

1 773

222

702

802

217

437

226

-422

Fellesskatt

9 983

9 958

1 955

4 810

5 490

2 110

4 083

2 805

1 295

Formuesskatt

378

408

79

212

181

57

107

76

27

Medlemsavgift til folketrygden

8 472

8 739

1 783

4 349

4 993

1 991

3 756

2 620

1 217

Utlignet skatt

34 272

33 924

6 591

16 391

18 545

7 073

13 597

9 313

3 769

Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt

I alt

872

821

193

481

501

266

466

407

722

Finnmarksfradrag

-

-

-

-

-

-

-

132

591

Fradrag for boligsparing

99

86

18

33

46

14

25

17

8

Skattefradrag for etterbetalt pensjon

-6

-8

-2

-5

-3

-3

-3

-2

-1

Skattebegrensning

436

577

155

376

401

241

421

240

118

Nedsettelse for utenlandsskatt

340

162

22

75

55

14

22

19

5

Godtgjørelsesfradrag

2

3

-

2

1

-

-

-

-

1 Omfatter også personer på Svalbard og Kontinentalsokkelen.

2 Toppskatten inkluderer også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark framkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av Finnmarksfradraget.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2009.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall per innbygger, etter fylke. 2009. Kroner

Fylke

Alminnelig inntekt per innbygger

Netto- formue per innbygger

Utlignet skatt per innbygger

Hele landet

202 200

296 400

69 700

Østfold

180 300

224 200

59 200

Akershus

230 100

357 800

83 200

Oslo

244 900

516 600

90 100

Hedmark

173 800

227 500

55 800

Oppland

176 100

250 100

57 100

Buskerud

200 000

305 600

68 700

Vestfold

189 900

275 000

64 200

Telemark

187 400

226 300

61 800

Aust-Agder

187 700

272 100

62 400

Vest-Agder

190 100

298 700

64 400

Rogaland

223 500

290 600

79 600

Hordaland

203 500

284 200

70 900

Sogn og Fjordane

184 000

283 400

61 400

Møre og Romsdal

191 400

295 100

65 100

Sør-Trøndelag

188 100

220 300

63 800

Nord-Trøndelag

166 800

172 200

53 700

Nordland

177 800

178 600

57 500

Troms Romssa

181 700

183 000

59 500

Finnmark Finnmárku

182 200

148 900

51 600

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2009.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2009

Skattepliktig nettoformue. Kroner

Alminnelig inntekt etter særfradrag. Kroner

I alt

0 eller negativ

1- 469 999

470 000- 699 999

700 000- 999 999

1 000 000- 2 999 999

3 000 000 og over

I alt

3 813 425

1 616 542

1 429 849

239 027

181 854

279 361

66 792

0 eller negativ

129 129

81 447

36 921

2 397

1 811

3 721

2 832

1 - 24 999

246 814

75 026

164 197

3 216

1 827

2 020

528

25 000 - 49 999

99 890

48 821

45 111

1 795

1 381

2 314

468

50 000 - 74 999

151 036

73 117

69 272

3 533

1 898

2 668

548

75 000 - 99 999

316 859

102 647

178 830

20 162

9 246

5 364

610

100 000 - 149 999

516 895

167 937

245 637

43 760

30 138

27 791

1 632

150 000 - 199 999

441 808

172 913

168 234

34 979

27 889

35 280

2 513

200 000 - 249 999

448 363

203 642

152 902

30 257

23 566

34 627

3 369

250 000 - 299 999

394 118

189 573

123 735

25 717

20 087

31 132

3 874

300 000 - 349 999

298 005

143 883

86 269

20 474

16 282

26 801

4 296

350 000 - 399 999

207 916

97 348

56 356

15 311

12 556

21 984

4 361

400 000 - 449 999

136 899

65 201

32 503

10 184

8 553

16 515

3 943

450 000 - 499 999

94 218

45 143

20 127

6 898

6 006

12 470

3 574

500 000 - 999 999

273 106

129 376

44 582

17 933

17 744

44 518

18 953

1 000 000 og over

58 369

20 468

5 173

2 411

2 870

12 156

15 291

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2009.

Tabell 2.5 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status.1 2009. Gjennomsnitt i kroner

Lønns- takere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig nærings- drivende

Bruttoinntekt2

461 500

240 900

597 600

Av dette:

Personinntekt lønn

431 900

36 100

41 900

Ytelser fra folketrygden

2 900

142 200

6 500

Tjenestepensjon

2 800

46 200

3 800

Næringsinntekt i alt

3 100

1 600

510 200

Kapitalinntekter

15800

11500

26600

Av dette:

Renteinntekter

4 300

8 000

10 800

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

9 500

2 000

9 300

Gevinst ved salg av verdipapirer

2 300

1 100

5 100

Inntektsfradrag

123 700

69 100

146 000

Av dette:

Minstefradrag

69 800

52 100

16 800

Netto reiseutgifter

2 700

100

600

Pensjonspremie

2 900

0

500

Foreldrefradrag

3 100

400

2 100

Fagforeningskontingent

1 800

100

300

Årets underskudd i næring

900

500

13 100

Tidligere års underskudd

2 200

2 300

15 000

Renteutgifter

33 400

10 100

59 900

Tap ved salg av verdipapirer

2 700

2 000

7 200

Alminnelig inntekt etter særfradrag

338 400

160 100

491 900

Bruttoskatt

127 200

45 400

201 200

Fradrag i skatt

1 400

5 300

1 100

Utlignet skatt

125 800

40 100

200 100

Antall bosatte 17 år og eldre

2 076 630

1 090 992

122 258

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er attføring, rehabilitering og uførestønad regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Tabell 2.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2009. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

-99 999

100 000- 199 999

200 000- 299 999

300 000- 399 999

400 000- 499 999

500 000- 749 999

750 000- 999 999

1 mill. og over

Bruttoinntekt1

346 700

33 300

155 500

250 500

348 900

445 000

593 900

853 200

1 636 100

Av dette:

Personinntekt lønn

252 800

28 700

60 400

134 500

274 400

383 800

506 400

700 000

983 000

Ytelser fra folketrygden

42 500

1 400

80 400

80 300

37 700

19 400

14 600

12 000

14 400

Tjenestepensjon

14 900

800

7 300

22 600

19 800

15 100

15 700

16 900

28 500

Næringsinntekt i alt

18 800

1 200

3 500

7 100

10 500

17 600

37 100

72 800

229 200

Kapitalinntekter

13 600

1 300

3 200

4 900

5 200

6 600

13 800

36 600

295 900

Av dette:

Renteinntekter

5 300

1 200

2 900

4 400

4 400

5 100

7 700

12 700

37 900

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

6 500

100

100

300

400

1 000

4 500

19 000

206 600

Gevinst ved salg av verdipapirer

1 900

100

100

100

200

400

1 500

5 300

58 200

Inntektsfradrag

96 100

23 400

55 100

85 200

106 500

123 300

144 500

173 200

267 500

Av dette:

Minstefradrag

56 300

16 900

44 800

63 100

67 200

67 700

66 900

66 000

63 600

Netto reiseutgifter

1 500

100

200

700

1 800

2 700

3 600

3 800

3 100

Pensjonspremie

1 600

100

200

800

2 300

3 200

3 300

3 000

2 400

Foreldrefradrag

1 900

300

800

1 700

2 500

2 700

3 000

3 800

3 700

Fagforeningskontingent

1 000

0

100

600

1 600

1 900

1 800

1 500

1 200

Årets underskudd i næring

1 100

800

500

700

800

1 200

1 800

2 500

5 800

Tidligere års underskudd

2 700

1 200

700

900

1 200

1 600

3 700

9 000

43 400

Renteutgifter

23 600

3 000

6 100

13 300

24 500

35 400

48 100

63 600

90 900

Tap ved salg av verdipapirer

2 500

600

400

800

1 200

1 900

4 200

9 000

36 200

Alminnelig inntekt etter særfradrag

249 700

14 400

92 100

158 800

240 500

321 600

451 800

686 700

1 414 700

Bruttoskatt

89 800

3 200

22 800

48 300

80 800

113 700

174 500

286 700

615 200

Fradrag i skatt

2 400

400

6 000

2 900

1 000

700

800

1 700

10 500

Utlignet skatt

87 500

2 800

16 800

45 400

79 800

113 000

173 600

284 900

604 600

Antall bosatte 17 år og eldre

3 813 425

462 132

666 536

737 831

765 172

528 286

441 101

119 210

93 157

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2009.

Tabell 2.7 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2009. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 eller negativ

1- 469 999

470 000- 699 999

700 000- 999 999

1000 000- 2 999 999

3 000 000 og over

Bruttoinntekt1

346 700

374 600

252 100

346 700

377 900

473 400

1 079 800

Av dette:

Personinntekt lønn

252 800

321 800

181 800

210 900

211 500

240 900

412 000

Ytelser fra folketrygden

42 500

19 300

45 600

79 400

88 600

91 900

70 300

Tjenestepensjon

14 900

6 000

12 100

27 700

36 000

47 100

49 800

Næringsinntekt i alt

18 800

20 100

8 200

16 300

21 500

41 400

123 300

Kapitalinntekter

13 600

4 400

2 900

9 300

15 300

41 800

356 500

Av dette:

Renteinntekter

5 300

1 400

1 800

5 900

9 700

22 600

88 100

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

6 500

2 100

700

2 400

4 900

13 400

227 900

Gevinst ved salg av verdipapirer

1 900

900

300

900

1 500

5 400

49 600

Inntektsfradrag

96 100

121 000

66 600

78 000

80 000

92 300

245 400

Av dette:

Minstefradrag

56 300

59 200

51 900

58 300

58 400

58 300

58 800

Netto reiseutgifter

1 500

2 200

1 000

1 100

1 100

1 100

1 000

Pensjonspremie

1 600

1 900

1 400

1 700

1 600

1 400

1 000

Foreldrefradrag

1 900

2 600

1 600

1 300

900

800

1 400

Fagforeningskontingent

1 000

1 200

900

1 000

900

800

500

Årets underskudd i næring

1 100

1 100

400

1 000

1 300

2 400

8 100

Tidligere års underskudd

2 700

2 300

500

1 100

1 400

3 500

65 500

Renteutgifter

23 600

45 000

5 900

7 600

8 000

10 700

37 600

Tap ved salg av verdi papirer

2 500

1 800

500

1 500

2 000

5 700

51 200

Alminnelig inntekt etter særfradrag

249 700

255 100

180 800

262 100

290 000

377 800

903 500

Bruttoskatt

89 800

93 800

58 700

87 900

99 800

140 300

429 300

Fradrag i skatt

2 400

2 000

2 800

2 900

2 200

1 600

3 600

Utlignet skatt

87 500

91 800

55 900

85 000

97 600

138 700

425 700

Antall bosatte 17 år og eldre

3 813 425

1 616 542

1 429 849

239 027

181 854

279 361

66 792

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2009.

Tabell 2.8 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2009. Gjennomsnitt i kroner

Alder

I alt

17-24

25-34

35-44

45-54

55-66

67-79

80-

Bruttoinntekt1

346 700

123 600

331 000

433 100

459 400

402 400

281 500

226 200

Av dette:

Personinntekt lønn

252 800

116 300

304 700

379 300

381 200

265 400

23 100

800

Ytelser fra folketrygden

42 500

2 700

4 600

7 700

16 000

47 200

178 900

167 900

Tjenestepensjon

14 900

600

800

1 600

3 400

33 000

52 300

40 000

Næringsinntekt i alt

18 800

1 900

13 400

27 100

32 800

27 500

5 900

1 000

Kapitalinntekter

13 600

1 800

5 000

12 900

20 300

22 300

16 700

14 000

Av dette:

Renteinntekter

5 300

1 200

2 100

3 000

5 100

8 700

10 800

11 400

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

6 500

500

2 500

8 300

12 200

10 300

3 800

1 500

Gevinst ved salg av verdipapirer

1 900

100

800

2 000

3 200

3 400

1 700

800

Inntektsfradrag

96 100

45 300

105 000

123 400

119 200

101 900

70 700

55 900

Av dette:

Minstefradrag

56 300

37 700

59 600

62 800

62 600

59 100

52 200

47 500

Netto reiseutgifter

1 500

700

2 000

2 500

2 300

1 400

100

0

Pensjonspremie

1 600

400

1 700

2 400

2 700

2 200

100

0

Foreldrefradrag

1 900

300

4 100

5 500

900

100

0

0

Fagforeningskontingent

1 000

300

1 100

1 400

1 600

1 400

100

0

Årets underskudd i næring

1 100

100

800

1 500

1 700

1 600

800

200

Tidligere års underskudd

2 700

100

900

2 400

4 800

4 500

3 000

2 100

Renteutgifter

23 600

4 400

30 300

38 100

33 100

22 000

9 100

3 600

Tap ved salg av verdipapirer

2 500

100

900

2 200

3 800

4 500

3 000

1 200

Alminnelig inntekt etter særfradrag

249 700

78 300

226 600

311 700

343 600

301 000

198 800

155 900

Bruttoskatt

89 800

24 300

81 600

117 100

130 900

110 100

59 700

43 200

Fradrag i skatt

2 400

900

1 600

1 300

1 800

2 800

4 600

7 400

Utlignet skatt

87 500

23 400

80 000

115 800

129 100

107 300

55 100

35 800

Antall bosatte 17 år og eldre

3 813 425

500 498

625 260

725 322

653 275

683 927

405 121

220 022

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2009.

Tabell 2.9 Selskap etter skattbar inntekt.1 Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap.3 2009

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr

Prosent

Mill. kr

Prosent

95 642

100

297 004

100

82 992

100

1 - 4 999

5 008

5

7

0

2

0

5 000 - 9 999

2 131

2

16

0

4

0

10 000 - 19 999

3 479

4

51

0

15

0

20 000 - 49 999

8 300

9

284

0

80

0

50 000 - 99 999

10 107

11

734

0

206

0

100 000 - 199 999

12 925

14

1 875

1

525

1

200 000 - 499 999

19 267

20

6 336

2

1 777

2

500 000 - 999 999

13 512

14

9 625

3

2 693

3

1 000 000 - 1 999 999

9 653

10

13 585

5

3 807

5

2 000 000 - 4 999 999

6 694

7

20 643

7

5 779

7

5 000 000 og over

4 566

5

243 846

82

68 103

82

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt og utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag, kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt, forsknings- og utviklingsfradrag og tilbakebetalt tidligere betalt skatt er trukket fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2009.

Tabell 2.10 Selskap. Skattegrunnlag og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe.1 Eksklusiv sokkelselskap.2 2009. Mill. kroner

Antall selskap i skatte-posisjon3

Skatter og fradrag

Netto-formue

Skattbar inntekt4

Formues-skatt

Inntekts-skatt5

Tonnasjeskatt

Grunn-rente-skatt

Fradrag i skatt6

Sum skatt til staten

I alt

98 243

128 147

297 004

384

82 992

28

4 531

16 936

70 999

Aksjeselskaper7

92 699

1 476

259 666

4

72 715

-

-

15 061

57 658

Rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19

401

-

1 307

-

366

28

-

76

318

Selskap hjemmehørende på Svalbard

101

173

1471

1

235

-

-

1

235

Verdipapirfond

77

-

835

-

234

-

-

67

166

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikrings-selskaper

167

75 092

10 847

225

3 035

-

-

7

3 254

Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

1 112

30 692

1 144

92

320

-

-

35

378

Kraftforetak

302

2 679

11 444

8

3 204

-

4 531

1 574

6 170

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

1 006

15 721

490

47

137

-

-

24

161

Utenlandske aksjeselskaper og forsikringsselskaper

2 378

2314

9 799

7

2 744

-

-

91

2 659

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

5 Inneholder også utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt.

6 Godtgjørelsesfradrag 205 mill. kroner, fradrag for naturressursskatt 1 562 mill. kroner, kreditfradrag 11 075 mill. kroner, forsknings- og utviklingsfradrag 1 087 mill. kroner og tilbakebetalt tidligere betalt skatt 3 007 mill. kroner.

7 Omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, aksjebanker og forsikringsselskap registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2009.

Tabell 2.11 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsloven. Skattegrunnlag og skatter. 2009. Mill. kroner

Antall

I alt

Oljeutvinnings- og rørlednings-selskap

Utenlandske selskap

Netto inntekt sokkel

163

211 529

209 538

1 991

Skatt inntekt sokkel

163

59 228

58 671

557

Særskatteinntekt

20

191 049

191 049

-

Særskatt sokkel

20

95 524

95 524

-

Sum skatt sokkel1

163

145 641

145 084

557

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på 9 111 mill. kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2009.

Til forsiden