Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 1 S (2011–2012)

FOR BUDSJETTÅRET 2012 — Utgiftskapitler: 900–960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625 og 5656

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om bevilgning for budsjettåret 2012,kapitlene 900–960, 2421, 2426 og 2460, 3900–3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625 og 5656

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon

900

Nærings- og handelsdepartementet

01

Driftsutgifter

185 588 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

68 100 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

20 000 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger

3 100 000

73

Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres

12 000 000

288 788 000

Sum Administrasjon

288 788 000

Infrastruktur og rammebetingelser

901

Styret for det industrielle rettsvern

01

Driftsutgifter

216 200 000

216 200 000

902

Justervesenet

01

Driftsutgifter

104 700 000

21

Spesielle driftsutgifter

2 200 000

106 900 000

903

Norsk akkreditering

01

Driftsutgifter

34 200 000

34 200 000

904

Brønnøysundregistrene

01

Driftsutgifter

311 200 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres

167 200 000

478 400 000

905

Norges geologiske undersøkelse

01

Driftsutgifter

169 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

71 500 000

240 500 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Driftsutgifter

16 800 000

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

10 500 000

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

61 400 000

88 700 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

1 600 000 000

1 600 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

01

Driftsutgifter

332 050 000

332 050 000

913

Standardisering

70

Tilskudd

28 000 000

28 000 000

Sum Infrastruktur og rammebetingelser

3 124 950 000

Forskning, innovasjon og internasjonalisering

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

1 360 000 000

1 360 000 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter

50 200 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

131 500 000

71

Internasjonal romvirksomhet

333 800 000

72

Nasjonale følgemidler, kan overføres

42 100 000

73

Galileo

103 500 000

661 100 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd

35 000 000

35 000 000

929

Norsk Designråd

70

Tilskudd

36 800 000

36 800 000

934

Internasjonaliseringstiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 000 000

73

Støtte ved kapitalvareeksport

449 000 000

462 000 000

937

Svalbard Reiseliv AS

71

Tilskudd

2 100 000

2 100 000

Sum Forskning, innovasjon og internasjonalisering

2 557 000 000

Statlig eierskap

950

Forvaltning av statlig eierskap

21

Spesielle driftsutgifter

25 700 000

25 700 000

953

Kings Bay AS

70

Tilskudd

17 500 000

17 500 000

960

Raufoss ASA

71

Refusjon for miljøtiltak

8 200 000

8 200 000

Sum Statlig eierskap

51 400 000

Statsbankene

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon – prosjekter, fond

233 200 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon

311 000 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres

380 700 000

72

Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres

285 000 000

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres

5 000 000

76

Miljøteknologi, kan overføres

257 000 000

78

Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond

3 800 000

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

42 100 000 000

96

Egenkapital, Investinor AS

1 500 000 000

45 075 700 000

2426

SIVA SF

70

Tilskudd, kan overføres

44 500 000

90

Lån, overslagsbevilgning

55 000 000

99 500 000

Sum Statsbankene

45 175 200 000

Statens forretningsdrift

2460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond

-120 000 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

120 000 000

Sum Statens forretningsdrift

Sum departementets utgifter

51 197 338 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Ordinære inntekter

3900

Nærings- og handelsdepartementet

02

Ymse inntekter

105 000

105 000

3901

Styret for det industrielle rettsvern

05

Inntekt av informasjonstjenester

7 000 000

07

Inntekter knyttet til NPI

3 500 000

08

Gebyrer immaterielle rettigheter

42 200 000

52 700 000

3902

Justervesenet

01

Gebyrinntekter

57 100 000

03

Inntekter fra salg av tjenester

11 700 000

04

Oppdragsinntekter

2 200 000

71 000 000

3903

Norsk akkreditering

01

Gebyrinntekter og andre inntekter

27 500 000

27 500 000

3904

Brønnøysundregistrene

01

Gebyrinntekter

413 000 000

02

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

29 000 000

03

Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen

53 200 000

495 200 000

3905

Norges geologiske undersøkelse

01

Oppdragsinntekter

28 500 000

02

Tilskudd til samfinansieringsprosjekter

43 000 000

71 500 000

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Leie av bergrettigheter og eiendommer

200 000

02

Behandlingsgebyrer

500 000

700 000

3910

Sjøfartsdirektoratet

01

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

140 400 000

02

Maritime personellsertifikater

10 500 000

03

Diverse inntekter

5 000 000

04

Gebyrer for skip i NIS

42 500 000

05

Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkt

5 200 000

203 600 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

25 000 000

3961

Selskaper under NHDs forvaltning

70

Garantiprovisjon, Statkraft SF

2 112 000

71

Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA

9 000 000

11 112 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

5 000 000

51

Tilbakeføring av tapsfondmidler til såkornkapitalfond

134 700 000

70

Låneprovisjoner

54 500 000

90

Avdrag på utestående fordringer

41 900 000 000

42 094 200 000

5326

SIVA SF

70

Låne- og garantiprovisjoner

6 600 000

90

Avdrag på utestående fordringer

55 000 000

61 600 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

71

Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning

15 700 000

72

Tilbakeføring fra Gammel særordning for utviklingsland

2 800 000

91

Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen

100 000

18 600 000

Sum Ordinære inntekter

43 132 817 000

Skatter og avgifter

5574

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter

140 000 000

140 000 000

Sum Skatter og avgifter

140 000 000

Renter og utbytte m.v.

5613

Renter fra SIVA SF

80

Renter

29 500 000

29 500 000

5614

Renter fra Garanti-instituttet for eksportkreditt

80

Renter

100 000

100 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

490 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordingen

3 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

15 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

2 000 000

510 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

13 180 453 000

13 180 453 000

Sum Renter og utbytte m.v.

13 720 053 000

Sum departementets inntekter

56 992 870 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 900 postene 01 og 21

kap. 3900 post 02

kap. 901 post 01

kap. 3901 postene 05, 07 og 08

kap. 902 post 01

kap. 3902 postene 01 og 03

kap. 902 post 21

kap. 3902 post 04

kap. 903 post 01

kap. 3903 post 01

kap. 904 post 01

kap. 3904 post 02

kap. 904 post 22

kap. 3904 post 03

kap. 905 post 21

kap. 3905 postene 01 og 02

kap. 910 post 01

kap. 3910 post 03

III

Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan foreta utbetalinger til Garanti-instituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

IV

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 1. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 2. overskride bevilgningen under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

V

Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

 2. utgiftsføre kjøp av aksjer i Norsk Hydro ASA uten bevilgning under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer. Fullmakten gjelder inntil statens eierandel er kommet opp i 39,9 prosent.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

182,5 mill. kroner

2421

Innovasjon Norge

72

Forsknings- og utviklingskontrakter

100,0 mill. kroner

 1. gi tilsagn om tilskudd på 50,81 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 90,71 mill. euro.

 2. gi Eksportfinans ASA tilsagn om statlig dekning av framtidig underskudd på avregningskontoen for eksisterende eksportkredittordning, den såkalte 108-ordningen. Fullmakten gjelder for samlede framtidige underskudd som oppstår som følge av tilsagn om lån fram til 31. desember 2012. Fullmakten har som forutsetning at:

  1. Eksportfinans ASA fram til 31. desember 2012 kan gi tilsagn om lån ved leveranser av kapitalvarer og skip til utenlandske importører og til norske redere i internasjonal konkurranse til de gunstigste rentevilkår og kredittider som OECD (Arrangement on Officially Supported Export Credits) tillater.

  2. Eksportfinans ASA sin innlånspraksis for ordningen må godkjennes av Nærings- og handelsdepartementet. Departementet kan for øvrig utarbeide nærmere retningslinjer for ordningen.

VII

Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning i forbindelse med kjøp av utredninger og lignende

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VIII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi:

 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til realinvesteringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 200 mill. kroner.

 2. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 120 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Alminnelig garantiordning skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 3. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overskrider sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond. Garantivirksomheten skal finne sted innenfor de rammer som «Arrangement on Officially Supported Export Credits» setter. Virksomheten skal drives i balanse på lang sikt, gitt bevilgninger til grunnfondet. Nærings- og handelsdepartementet kan i samråd med Utenriksdepartementet gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 4. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien. Ordningen skal drives i balanse på lang sikt. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

 5. Garanti-instituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri. Nærings- og handelsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av dette vedtaket.

IX

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

X

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om:

 1. nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

 2. nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

XI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

Andre fullmakter

XII

Fullmakt om såkornfond opprettet mellom 1997 og 2000

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet kan gi Innovasjon Norge fullmakt til, ved overveiende sannsynlighet for konkurs i et av såkornfondene opprettet mellom 1997 og 2000, å:

 1. konvertere hele eller deler av statens ansvarlig lån til egenkapital.

 2. nedskrive deler av statens ansvarlige lån.

 3. godkjenne salg av et såkornfond.

 4. godkjenne endringer i et fonds administrative lokalisering.

XIII

Fullmakter vedrørende Norsk Romsenter

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan gi Norsk Romsenter fullmakt til å:

 1. selge andeler i selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler, og kjøpe andeler i nye selskaper.

 2. benytte utbytte fra selskaper hvor institusjonen forvalter eierandeler og inntekter fra salg av andeler i slike selskaper til romrelatert virksomhet, herunder kjøp av andeler i nye selskaper.

XIV

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.