Prop. 29 S (2009–2010)

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om ­utveksling av opplysninger i skattesaker mellom ­Norge og De britiske jomfruøyene, undertegnet i ­København 18. mai 2009, med tilleggsoverens­komster

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 18. mai 2009 ble det i København undertegnet en overenskomst om utveksling opplysninger i skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 8. mai 2009. Overenskomsten ble på vegne av Norge undertegnet av ambassadør Jørg Willy Bronebakk og på vegne av De britiske jomfruøyene av Deputy Premier and Minister of Health and Social Development Ms. Danica Penn. Det ble også undertegnet overenskomster om skattlegging av fysiske personers inntekter, om foretaks inntekter fra internasjonal skips- og luftfart og om prosedyrer for gjensidig overenskomst om internprising mellom selskaper med interessefellesskap.

Informasjonsutvekslingsavtalen trer i kraft på den dagen begge stater har gitt hverandre beskjed om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er gjennomført for at avtalen kan settes i kraft. Denne avtalen vil deretter få virkning for straffbare skattesaker fra denne dato og for andre saker fra og med det skatteår som begynner på eller etter den datoen da overenskomsten trer i kraft. Tilleggsoverenskomstene får virkning for det skatteår som begynner på eller etter 1. januar i det kalenderåret som følger etter det året den aktuelle overenskomsten trer i kraft.

Tilleggsoverenskomstene forutsetter at informasjonsutvekslingsavtalen er i kraft og vil automatisk bortfalle dersom denne opphører

Til forsiden