Prop. 53 L (2012–2013)

Endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Bakgrunnen for lovforslaget er Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. august 2012, inntatt i Rt. 2012 side 1211. I denne kjennelsen kom ankeutvalgets flertall til at uttalelser fremsatt i en blogg på Internett ikke var fremsatt «offentlig» i straffelovens forstand.

I enkelte straffebestemmelser er det et vilkår for straff at handlingen er begått «offentlig». Dette gjelder blant annet straffeloven 1902 § 140, som rammer offentlig oppfordring eller tilskyndelse til å utføre en straffbar handling, eller forherligelse av en slik handling. Etter straffeloven 1902 er en handling begått offentlig blant annet dersom den er foretatt ved utgivelse av «trykt Skrift» (§ 7 nr. 2, jf. § 10). Etter Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. august 2012 må det legges til grunn at dette ikke omfatter ytringer som er publisert på Internett.

I dag er det like praktisk å bruke Internett for å fremsette ytringer rettet mot offentligheten, som trykt skrift. Ytringer på Internett er omfattet av definisjonen av «offentlig» i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven 2005), som ikke er trådt i kraft. I et forslag som ble sendt på høring 12. september 2012 forslo Justis- og beredskapsdepartementet å endre definisjonen av «offentlig» i straffeloven 1902, i påvente av ikrafttredelsen av straffeloven 2005. Forslaget tok sikte på å muliggjøre straffeforfølgning av ytringer i det offentlige rom som etter sitt innhold er straffbare, uavhengig av hvilket medium som er brukt til å spre ytringen.

I høringsnotatet foreslo departementet å erstatte definisjonen i straffeloven 1902 § 7 med den tilsvarende definisjonen i straffeloven 2005 § 10. I høringsnotatet ble det også bedt om høringsinstansenes syn på behovet for å gjøre endringer i jurisdiksjonsbestemmelsen i straffeloven 1902 § 12 første ledd. Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Alle departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Bergen tingrett

 • Kristiansand tingrett

 • Nord-Troms tingrett

 • Oslo tingrett

 • Sør-Trøndelag tingrett

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembetene

 • Politidirektoratet

 • Kripos

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • ØKOKRIM

 • Datatilsynet

 • Domstoladministrasjonen

 • Post- og teletilsynet

 • Regjeringsadvokaten

 • Sivilombudsmannen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Politihøgskolen

 • Senter for rettsinformatikk (SERI)

 • Den Norske Advokatforening

 • Amnesty International Norge

 • Bergen Forsvarerforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den Norske Fagpresses Forening

 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlinga i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • KROM (Norsk forening for kriminal reform)

 • Norges Juristforbund

 • Norsk presseforbund

 • Organisasjonen mot politisk overvåkning (OPO)

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • Rettspolitisk forening

 • Stine Sofies Stiftelse

Høringen hadde frist 26. oktober 2012. Følgende høringsinstanser har kommet med realitetsmerknader:

 • Samferdselsdepartementet

 • Riksadvokaten

 • Politidirektoratet

 • Kripos

 • Oslo politidistrikt

 • Generaladvokaten

 • Medietilsynet

 • Post- og teletilsynet

 • Den Norske Advokatforening

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Norsk Journalistlag

 • Politiets Fellesforbund

 • Politihøgskolen

 • Politijuristene

 • Redd Barna

 • Stine Sofies Stiftelse

Følgende høringsinstanser har ikke merknader:

 • Arbeidsdepartementet

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Høyesterett

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Datatilsynet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Regjeringsadvokaten

 • Norsk nettleksikon