Prop. 53 L (2012–2013)

Endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget utvider rekkevidden av flere straffebestemmelser. Det kan føre til noen flere straffesaker og følgelig merarbeid for politi og påtalemyndighet. Det vil også kunne føre til noe merarbeid for domstolene og eventuelt også for kriminalomsorgen dersom sakene ender i domfellelse. Totalt sett antas imidlertid merutgiftene å bli relativt beskjedne. Det kan i den forbindelse legges til grunn at disse kan dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer.