Prop. 1 LS (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 Skatter, avgifter og toll 2020

Til innholdsfortegnelse

2 Skattestatistikk for 2017

Vedlegg 2 redegjør for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2017. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og fastsatte skatter samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Fastsatt formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 651 mrd. kroner i 2017. Av dette ble 492 mrd. kroner fastsatt på personer, mens 159 mrd. kroner ble fastsatt på selskap. Fastsatt skatt i 2016 utgjorde 604 mrd. kroner.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt etter særfradrag utgjorde i alt 1 472 mrd. kroner for personer i 2016. Dette var en økning på 3,3 pst. fra året før. Sammenlignet med 2016 økte fastsatte skatter for personer med vel 12 mrd. kroner.

Tabell 2.1 viser oversikt over skatteoppgjøret for alle personer med et skatteforhold og for alle bosatte personer 17 år og eldre.

Tabell 2.2 viser oversikt over skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, fordelt etter fylke.

Tabell 2.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt etter særfradrag for alle bosatte var 271 000 kroner i 2017. Sammenlignet med året før var dette en økning på 2,5 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 328 000 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 232 000 kroner.

Tabell 2.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelsen på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og eldre hadde 18 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 20 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 19 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 43 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 70 pst. av personene hadde en nettoformue under 500 000 kroner, mens 30 pst. hadde en formue på 500 000 kroner eller mer.

Tabellene 2.5 – 2.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og eldre fra skattestatistikken for 2017. Mens tabellene 2.1 og 2.2 hovedsakelig redegjør for skatter og skattefradrag i 2017, viser tabellene 2.5 – 2.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag for personer 17 år og eldre.

Tabell 2.5 gjengir en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og pensjonister og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med 2,2 mill. personer. Trygdede og pensjonister utgjør om lag 1,3 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 104 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for lønnstakere var 611 300 kroner i 2017. Trygdede og pensjonister hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 333 600 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 847 500 kroner.

For både lønnsmottakere og pensjonister og trygdede utgjorde kapitalinntektene 6 pst. av bruttoinntekten. For selvstendig næringsdrivende var andelen 8 pst.

Tabell 2.5 viser også at samlet inntektsfradrag som andel av bruttoinntekt er 30 pst. for trygdede og pensjonister, 25 pst. for lønnstakere og 20 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør renteutgifter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og for trygdede og pensjonister.

For trygdede og pensjonister utgjør fastsatt skatt i gjennomsnitt 18 pst. av bruttoinntekt. Tilsvarende for lønnstakere er 27 pst. For selvstendig næringsdrivende utgjør fastsatt skatt i gjennomsnitt 33 pst. av bruttoinntekt.

Tabell 2.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradrag for bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønn i gjennomsnitt 87 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 6 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 1 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør lønn om lag 61 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 4 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer 18 pst. av bruttoinntekten i 2016.

Tabell 2.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt 41 pst. av bruttoinntekten i 2017. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser 17 pst. og aksjeutbytte og gevinst ved salg av verdipapirer om lag 25 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 2.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45 – 54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt 77 pst. av bruttoinntekten.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 2.9 viser at skattbar inntekt ved statsskattefastsettingen for selskap utgjorde 323 mrd. kroner i 2017. Fastsatt skatt for selskap gikk opp med 35 mrd. kroner fra 2016 til 2017.

Samlet fastsatt skatt til staten, eksklusive selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 78 mrd. kroner i 2017. Av dette var 71,6 mrd. kroner fellesskatt og 338 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 6,3 mrd. kroner i 2017, mens tonnasjeskatten utgjorde 55 mill. kroner samme år.

Fastsatt skatt til staten er etter fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter. Fradrag for naturressursskatt utgjorde 1 585 mill. kroner, kreditfradrag utgjorde 937 mill. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 4,0 mrd. kroner.

Tabell 2.10 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt) på 323 mrd. kroner var 93,0 pst. (300 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (23,5 pst. av selskapene).

Tabell 2.11 viser at 76,5 pst. av den fastsatte skatten (eksklusiv sokkelselskap) på 78 mrd. kroner ved statsskattefastsettingen er fastsatt på skattytergruppen aksjeselskap, 10,8 pst. på kraftselskap, 6,7 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 4,5 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,1 pst. på rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19, 0,5 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 0,5 pst. på verdipapirfond og 0,2 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond.

Tabell 2.12 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 79 mrd. kroner i 2017. Beløpet utgjør 50 pst. av selskapsskatten til staten. Statsskatten fra oljevirksomheten er etter utbetalt skatteverdi av letekostnader på 17 151 mill. kroner.

Tabell 2.1 Skatteoppgjøret for alle med et skatteforhold og for personer 17 år og eldre. 2017. Mill. kroner og antall personer med beløp

Alle med et skatteforhold

Bosatte personer 17 år og eldre

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Antall personer med beløp

Mill. kroner

Trinnskattegrunnlag

4 326 565

1 831 053

4 036 615

1 780 917

Alminnelig inntekt etter særfradrag

4 355 866

1 472 299

4 062 371

1 434 955

Personinntekt lønn

3 316 486

1 373 994

3 084 898

1 335 872

Personinntekt pensjoner

1 040 401

286 213

998 282

279 933

Personinntekt fiske og fangst og familie-barnehage1

12 270

6 397

11 443

6 072

Personinntekt annen næring1

237 510

67 245

233 480

66 453

Skatt formue kommune

524 611

12 698

498 040

12 441

Skatt inntekt kommune og fylke

3 885 866

181 601

3 710 075

177 816

Skatt formue stat

508 349

2 711

497 464

2 665

Trinnskatt

3 699 072

51 034

3 556 957

49 878

Fellesskatt

3 885 247

120 019

3 709 596

117 517

Medlemsavgift til folketrygden

4 012 028

141 690

3 846 287

138 236

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

73 434

951

68 901

919

Fradrag for boligsparing (BSU)2

363 43

1 273

361 008

1 267

Skattebegrensning

13 162

287

12 875

281

Skattefradrag for alderspensjonister

878 132

13 802

845 357

13 457

Fradrag for utenlandsskatt

23 514

2 202

Fastsatt skatt3

4 010 560

492 152

3 759 300

480 814

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Fra og med 2017 inngår personinntekt fra familiebarnehage i eget hjem i fiske og fangst i stedet for annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.

Tabell 2.2 Skatteoppgjøret for bosatte personer, 17 år og eldre, fordelt på fylker. 2017. Mill. kroner

Hele landet

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Trinnskattegrunnlag

1 780 917

91 501

224 077

252 168

61 304

59 739

93 608

Alminnelig inntekt etter særfradrag

1 434 955

71 024

192 035

221 975

46 506

45 884

74 910

Personinntekt lønn

1 335 872

64 047

173 798

203 797

41 561

41 071

69 139

Personinntekt pensjoner

279 933

16 204

33 223

29 096

12 286

11 448

15 860

Personinntekt fiske og fangst1

6 072

72

55

38

12

19

21

Personinntekt annen næring1

66 453

3 836

8 836

11 016

2 863

3 228

4 175

Skatt formue kommune

12 441

414

2 004

3 625

229

267

562

Skatt inntekt kommune og fylke

177 816

8 609

24 455

28 270

5 584

5 527

9 245

Skatt formue stat

2 665

89

429

776

49

57

120

Trinnskatt

49 878

2 088

7 781

8 868

1 284

1 263

2 473

Fellesskatt

117 517

5 690

16 162

18 683

3 691

3 653

6 110

Medlemsavgift til folketrygden

138 236

7 066

17 471

19 912

4 698

4 609

7 261

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

919

Fradrag for boligsparing (BSU)2

1 267

45

111

225

34

37

52

Skattebegrensning

281

17

23

60

12

11

18

Skattefradrag for alderspensjonister

13 457

881

1 234

989

704

675

782

Fradrag for utenlandsskatt

1 590

38

246

304

15

16

51

Fastsatt skatt3

480 814

22 950

66 663

78 580

14 754

14 626

24 854

Tabell 2.2 fortsetter

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Trinnskattegrunnlag

79 875

55 305

36 021

57 153

164 901

175 739

Alminnelig inntekt etter særfradrag

63 059

42 517

27 865

44 876

133 261

140 674

Personinntekt lønn

56 845

38 833

25 437

41 879

129 564

135 308

Personinntekt pensjoner

14 498

10 540

6 463

9 190

22 352

26 826

Personinntekt fiske og fangst1

40

22

45

160

232

677

Personinntekt annen næring1

3 227

1 958

1 239

2 004

5 285

5 048

Skatt formue kommune

442

211

190

328

990

1 216

Skatt inntekt kommune og fylke

7 726

5 157

3 377

5 470

16 695

17 436

Skatt formue stat

95

45

41

70

212

260

Trinnskatt

2 021

1 309

840

1 364

5 392

4 910

Fellesskatt

5 106

3 408

2 232

3 615

11 034

11 523

Medlemsavgift til folketrygden

6 152

4 235

2 767

4 430

12 847

13 622

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

Fradrag for boligsparing (BSU)2

41

32

24

54

141

152

Skattebegrensning

16

12

7

13

16

17

Skattefradrag for alderspensjonister

711

540

327

470

1 017

1 268

Fradrag for utenlandsskatt

71

32

38

55

313

188

Fastsatt skatt3

20 684

13 737

9 043

14 671

45 665

47 319

Tabell 2.2 fortsetter

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør- Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Trinnskattegrunnlag

35 345

87 557

104 636

42 131

79 358

55 657

24 844

Alminnelig inntekt etter særfradrag

27 619

67 906

81 979

31 631

60 298

42 493

18 446

Personinntekt lønn

25 582

64 110

79 673

29 569

56 071

41 420

18 169

Personinntekt pensjoner

6 313

14 866

15 832

7 871

14 343

8 803

3 919

Personinntekt fiske og fangst1

298

1 419

200

136

1 374

625

628

Personinntekt annen næring1

1 555

2 851

3 387

1 766

2 079

1 512

587

Skatt formue kommune

192

449

581

142

288

244

70

Skatt inntekt kommune og fylke

3 362

8 299

10 095

3 804

7 297

5 181

2 228

Skatt formue stat

41

96

124

30

62

52

15

Trinnskatt

796

2 205

2 723

898

1 764

1 332

568

Fellesskatt

2 221

5 485

6 672

2 514

4 822

3 424

1 472

Medlemsavgift til folketrygden

2 728

6 751

8 136

3 242

6 085

4 307

1 917

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

171

747

Fradrag for boligsparing (BSU)2

32

64

89

28

50

41

16

Skattebegrensning

3

11

12

8

12

10

3

Skattefradrag for alderspensjonister

361

833

783

449

778

451

204

Fradrag for utenlandsskatt

20

81

50

16

22

27

7

Fastsatt skatt3

8 920

22 286

27 381

10 122

19 440

13 832

5 287

1 Fra og med 2012 er personinntekt fra jord og skogbruk inkludert i personinntekt annen næring. Fra og med 2017 inngår personinntekt fra familiebarnehage i eget hjem i fiske og fangst i stedet for annen næring.

2 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.

3 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.

Tabell 2.3 Gjennomsnittstall for alle bosatte, etter fylke. 2017

Bruttoinntekt

Alminnelig inntekt etter særfradrag

Skattepliktig nettoformue

Sum fastsatt skatt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Gjennomsnitt

Hele landet

361 400

271 000

364 600

90 800

Østfold

331 000

241 300

236 600

78 000

Akershus

403 400

314 800

537 800

109 300

Oslo

415 200

328 000

793 000

116 100

Hedmark

328 900

236 200

231 300

74 900

Oppland

332 600

241 000

312 700

76 800

Buskerud

355 500

265 800

349 400

88 200

Vestfold

346 800

255 600

277 500

83 800

Telemark

333 800

244 000

202 700

78 800

Aust-Agder

326 100

237 300

237 700

77 000

Vest-Agder

330 800

241 300

237 200

78 900

Rogaland

371 000

280 000

267 800

95 900

Hordaland

358 500

268 600

326 800

90 300

Sogn og Fjordane

337 500

247 900

394 000

80 100

Møre og Romsdal

344 800

252 600

271 100

82 900

Sør-Trøndelag

353 200

260 800

259 000

87 100

Nord-Trøndelag

325 400

232 000

153 000

74 200

Nordland

339 000

245 700

200 900

79 200

Troms Romsa

348 400

253 900

234 100

82 600

Finnmark Finnmárku

333 800

239 900

139 500

68 700

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.

Tabell 2.4 Antall bosatte personer over 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2017

Skattepliktig nettoformue. Kroner

I alt

0 eller negativ

1–499 999

500 000– 999 999

1 000 000– 2 999 999

3 000 000 og over

I alt

4 232 513

1 685 726

1 296 148

483 111

570 950

196 578

0 eller negativ

170 142

96 324

57 355

5 557

6 606

4 300

1–24 999

246 103

70 484

164 776

5 354

4 307

1 182

25 000–49 999

103 805

47 788

49 764

2 830

2 506

917

50 000–74 999

120 952

58 074

54 314

4 193

3 286

1 085

75 000–99 999

129 298

59 951

57 054

6 406

4 700

1 187

100 000–149 999

428 090

134 376

193 814

54 583

40 765

4 552

150 000–199 999

420 170

133 871

154 426

63 123

60 750

8 000

200 000–249 999

399 046

143 453

124 820

57 895

62 766

10 112

250 000–299 999

397 417

157 969

110 164

55 051

62 387

11 846

300 000–349 999

365 113

156 425

91 015

49 074

55 794

12 805

350 000–399 999

306 613

137 654

69 407

41 070

46 327

12 155

400 000–449 999

242 975

108 907

50 149

33 406

38 968

11 545

450 000–499 999

184 424

82 065

33 887

25 792

32 097

10 583

500 000–999 999

577 436

252 963

76 303

69 654

120 143

58 373

1 000 000 og over

140 929

45 422

8 900

9 123

29 548

47 936

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.

Tabell 2.5 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status1. 2017. Gjennomsnitt i kroner

Lønnstakere

Pensjonister og trygdede

Selvstendig næringsdrivende

Bruttoinntekt2

611 300

333 600

847 500

Av dette:

Personinntekt lønn

558 600

42 800

60 700

Ytelser fra folketrygden

8 700

207 200

23 000

Tjenestepensjon

3 800

59 500

5 200

Næringsinntekter i alt

3 600

2 400

688 500

Kapitalinntekter

34 800

21 200

69 700

Av dette:

Renteinntekter

2 600

4 000

5 400

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

19 600

6 700

29 800

Gevinst ved salg av verdipapir

5 200

4 400

10 100

Inntektsfradrag

151 100

101 700

167 400

Av dette:

Minstefradrag

94 600

80 300

28 100

Netto reiseutgifter

2 100

0

500

Pensjonspremie

4 000

100

800

Foreldrefradrag

3 500

400

2 700

Fagforeningskontingent

2 000

100

500

Årets underskudd i næring

1 000

600

14 200

Tidligere års underskudd

1 900

4 200

18 000

Renteutgifter

34 500

11 500

58 800

Tap ved salg av verdipapirer

1 900

1 900

5 900

Alminnelig inntekt etter særfradrag, egen kommune

464 400

236 700

758 600

Bruttoskatt

168 000

70 200

286 100

Fradrag i skatt

1 900

10 100

2 800

Fastsatt skatt

166 100

60 100

283 300

Antall bosatte personer 17 år og eldre

2 222 677

1 270 744

104 127

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er arbeidsavklaringspenger regnet som folketrygd.

2 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.

Tabell 2.6 Hovedposter fra fastsettingen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelsen på bruttoinntekt. 2017. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt

I alt

0–99999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–749 999

750 000–999 999

1 mill. og over

Bruttoinntekt1

452 000

28 800

160 500

252 900

350 000

448 400

599 600

853 700

1 701 900

Av dette:

Personinntekt lønn

315 600

25 100

87 600

94 900

184 900

342 500

508 500

705 700

1 054 000

Ytelser fra folketrygden

67 300

600

56 000

133 900

123 300

63 700

36 100

38 300

42 900

Tjenestepensjon

20 000

1 000

10 600

15 700

29 700

25 500

21 400

24 300

33 600

Næringsinntekt i alt

19 900

800

3 600

4 600

6 900

9 900

20 900

49 600

164 500

Kapitalinntekter

28 000

1 300

2 500

3 300

4 800

6 200

11 800

33 900

396 700

Av dette:

Renteinntekter

2 900

700

1 400

1 900

2 400

2 500

3 100

4 600

12 300

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

13 800

100

200

300

500

900

2 500

11 600

233 900

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 600

200

300

300

500

800

1 800

5 400

67 800

Inntektsfradrag

119 700

23 700

70 400

101 300

117 200

134 800

153 400

176 700

227 800

Av dette:

Minstefradrag

78 400

15 500

59 800

85 100

89 400

91 500

91 800

90 800

88 800

Netto reiseutgifter

1 200

-

100

200

700

1 400

2 100

2 800

2 800

Pensjonspremie

2 200

100

300

400

1 300

3 000

4 400

4 300

3 700

Foreldrefradrag

2 200

600

1 000

1 200

1 900

2 800

3 200

3 600

3 600

Fagforenings- kontingent

1 100

-

100

300

800

1 700

2 100

1 900

1 500

Årets underskudd i næring

1 100

500

400

600

800

800

1 400

2 200

3 900

Tidligere års underskudd

3 400

3 900

2 500

1 800

1 900

2 400

2 700

4 700

17 400

Renteutgifter

23 600

2 300

4 600

9 200

16 200

25 300

37 300

51 500

73 200

Tap ved salg av verdipapirer

1 900

300

400

400

800

1 100

1 800

4 100

15 400

Alminnelig inntekt etter særfradrag

339 000

11 700

91 900

152 000

232 900

313 900

447 200

682 600

1 572 800

Bruttoskatt

117 800

2 000

21 700

43 400

72 700

103 900

156 100

259 300

606 000

Fradrag i skatt

4 200

200

8 700

8 700

4 700

2 200

1 800

2 800

7 700

Fastsatt skatt

113 600

1 800

12 900

34 700

68 000

101 700

154 300

256 500

598 200

Antall bosatte 17 år og eldre

4 232 513

492 130

378 812

637 201

683 973

651 648

896 421

271 306

221 022

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.

Tabell 2.7 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2017. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue

I alt

0 eller negativ

1–499 999

500 000–999 999

1 000 000– 2 999 999

3 mill. og over

Bruttoinntekt1

452 000

468 400

298 400

443 800

530 400

1 116 500

Av dette:

Personinntekt lønn

315 600

394 900

212 300

286 500

293 300

453 700

Ytelser fra folketrygden

67 300

34 300

58 800

103 100

132 400

129 900

Tjenestepensjon

16 600

6 900

9 900

23 900

40 600

57 300

Næringsinntekt i alt

19 900

20 600

8 200

14 700

26 300

86 500

Kapitalinntekter

28 000

9 500

4 200

10 700

30 400

378 900

Av dette:

Renteinntekter

2 900

1 000

900

2 200

5 800

24 400

Skattepliktig og skattefritt aksjeutbytte

13 800

3 500

1 200

2 700

9 600

223 900

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 600

1 800

800

2 100

5 600

56 100

Inntektsfradrag

119 700

144 300

86 200

107 400

112 600

180 100

Av dette:

Minstefradrag

78 400

80 900

69 900

84 200

83 800

83 700

Netto reiseutgifter

1 200

1 700

800

800

800

900

Pensjonspremie

2 200

2 600

1 600

2 500

2 100

1 800

Foreldrefradrag

2 200

3 000

1 600

2 300

1 300

1 200

Fagforeningskontingent

1 100

1 300

800

1 200

1 000

800

Årets underskudd i næring.

1 100

1 100

400

900

1 600

4 500

Tidligere års underskudd

3 400

3 500

800

1 300

2 700

27 000

Renteutgifter

23 600

45 000

6 500

9 200

10 400

26 600

Tap ved salg av verdipapirer

1 900

1 200

400

1 000

2 400

18 000

Alminnelig inntekt etter særfradrag

339 000

327 100

212 000

337 900

423 500

1 036 800

Bruttoskatt

117 800

117 300

67 500

110 800

142 900

397 300

Fradrag i skatt

4 200

2 100

4 100

6 700

7 400

7 400

Fastsatt skatt

113 600

115 200

63 400

104 100

135 500

389 900

Antall bosatte 17 år og eldre

4 193 022

1 675 934

1 313 764

479 125

545 628

178 571

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.

Tabell 2.8 Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2017. Gjennomsnitt i kroner

I alt

17–24

25–34

35–44

45–54

55–66

67–79

80–

Bruttoinntekt1

452 000

136 600

393 800

536 700

607 700

582 900

405 700

310 000

Av dette:

-

-

-

-

-

-

-

-

Personinntekt lønn

315 600

125 900

359 500

468 500

499 700

385 100

41 900

1 500

Ytelser fra folketrygden

67 300

3 200

6 700

13 300

27 500

82 800

243 400

228 000

Tjenestepensjon

20 000

1 600

2 600

2 600

4 000

33 100

70 700

59 000

Næringsinntekt i alt

19 900

2 500

13 400

26 200

34 400

31 300

10 900

1 500

Kapitalinntekter

28 000

3 200

10 500

24 200

40 400

49 400

38 300

19 700

Av dette:

-

-

-

-

-

-

-

-

Renteinntekter

2 900

1 100

2 100

1 500

2 200

4 100

5 500

5 100

Skattepliktig og skatte- fritt aksjeutbytte

13 800

1 000

3 300

12 700

23 700

25 900

15 800

4 500

Gevinst ved salg av verdipapirer

4 600

600

1 300

3 700

6 600

7 300

7 400

4 200

-

-

-

-

-

-

-

-

Inntektsfradrag

119 700

52 400

120 100

146 100

147 900

137 200

104 800

84 300

Av dette:

78 400

46 000

80 100

85 300

87 400

87 300

77 900

72 100

Minstefradrag

1 200

300

1 200

1 800

2 000

1 300

100

0

Netto reiseutgifter

2 200

500

2 200

3 200

3 600

3 100

200

0

Pensjonspremie

2 200

200

4 400

6 800

1 400

100

0

0

Foreldrefradrag

1 100

300

1 200

1 600

1 700

1 600

200

0

Fagforeningskontingent

1 100

100

600

1 200

1 600

1 700

1 200

300

Årets underskudd i næring

3 400

300

1 200

2 400

3 900

6 100

6 000

3 700

Tidligere års underskudd

400

0

200

500

900

900

100

0

Renteutgifter

23 600

3 300

25 200

36 900

36 400

25 700

12 200

4 700

Tap ved salg av verdipapirer

1 900

100

500

1 200

2 700

3 200

3 500

1 400

-

-

-

-

-

-

-

-

Alminnelig inntekt etter særfradrag

339 000

84 500

274 200

394 200

470 500

459 600

311 800

230 800

-

-

-

-

-

-

-

-

Bruttoskatt

117 800

24 700

94 200

142 700

171 700

165 300

94 900

64 200

Fradrag i skatt

4 200

1 100

1 600

800

1 100

3 100

14 700

17 700

Fastsatt skatt

113 600

23 600

92 600

141 900

170 600

162 300

80 200

46 500

Antall bosatte 17 år og eldre

4 232 513

540 160

729 964

704 386

739 217

732 427

563 607

222 752

1 Fra 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk for personer 2017.

Tabell 2.9 Oversikt over skatt for selskaper1. 2017. Millioner kroner

Kommuneskattefastsettingen

Antall2

831

Naturressursskatt

1 389

Fylkesskattefastsettingen

Naturressursskatt

253

Statsskattefastsettingen

Antall med inntektsskatt

118 782

Skattbar inntekt

322 944

Nettoformue

225 040

Nettoinntekt sokkel

144 954

Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel

113 877

Inntektsskatt

71 606

Formuesskatt

338

Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt)

79 132

Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg

6 332

Tonnasjeskatt

55

Fastsatt skatt

159 105

Fradrag i skatt

I alt

23 663

Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)3

937

Fradrag for naturressursskatt3

1 585

Forsknings- og utviklingsfradrag3

3 990

Utbetalt skatteverdi av letekostnader

17 151

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall selskap med fastsatt skatt til kommune.

3 Beløpet er belastet inntektsskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2017.

Tabell 2.10 Selskap etter skattbar inntekt1. Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskattefastsettingen. Eksklusiv sokkelselskap3. 2017

Skattbar inntekt

Selskap

Skattbar inntekt

Inntektsskatt

Kroner

Antall

Prosent

Mill. kr.

Prosent

Mill. kr.

Prosent

I alt

118 782

100

322 944

100

78 118

100

1–4 999

6 292

5

9

0

2

0

5 000–9 999

3 079

3

23

0

6

0

10 000–19 999

5 017

4

74

0

18

0

20 000–49 999

10 890

9

371

0

89

0

50 000–99 999

11 862

10

868

0

208

0

100 000–199 999

15 056

13

2 192

1

526

1

200 000–499 999

22 561

19

7 412

2

1 779

2

500 000–999 999

16 146

14

11 559

4

2 773

4

1 000 000–1 999 999

12 341

10

17 403

5

4 175

5

2 000 000–4 999 999

9 212

8

28 255

9

6 781

9

5 000 000 og over

6 326

5

254 777

79

61 761

79

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt.

2 Omfatter fastsatt inntektsskatt på alminnelig inntekt før kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt, og forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2017.

Tabell 2.11 Selskap. Ansettelser og skatter ved statsskattefastsettingen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskaper2. 2017. Millioner kroner

Skatter og fradrag

Antall selskap i skatteposisjon3

Nettoformue

Skattbar inntekt4

Formuesskatt

Inntektsskatt

Tonnasjeskatt

Grunnrenteskatt

Fradrag i skatt 5

Sum skatt til staten

I alt

123 750

225 040

322 944

338

78 118

55

6 332

6 518

78 325

Aksjeselskaper6

117 749

61

266 463

0

64 321

-

-

4 367

59 954

Rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19

538

-

260

-

62

55

-

1

116

Selskap hjemmehørende på Svalbard

104

498

410

1

66

-

-

1

65

Verdipapirfond

69

-

3 396

-

815

-

-

393

422

Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikrings-selskaper

134

104 494

13 406

157

3 342

-

-

12

3 486

Forbruksforeninger, innkjøps og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag

2 061

65 667

1 472

98

353

-

-

28

424

Kraftforetak

339

2 487

15 508

4

3 722

-

6 332

1 606

8 452

Institusjoner, foreninger og pensjonsfond

993

51 671

494

77

119

-

-

18

178

Utenlandske aksjeselskaper og forsikringsselskaper

1 763

162

21 534

0

5 319

-

-

93

5 226

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt.

5 Fradrag for naturressursskatt (1 585 millioner kroner), kreditfradrag (937 millioner kroner), og forsknings- og utviklingsfradrag (3 990 millioner kroner).

6 Omfatter aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, aksjebanker og forsikringsselskaper registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2017.

Tabell 2.12 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsloven. Ansettelser og skatter. 2017. Millioner kroner

Sokkelselskap

Antall

I alt

Oljeutvinnings- og rørledningsselskap

Utenlandske selskap

Netto inntekt sokkel

155

144 954

143 795

1 159

Skatt inntekt sokkel

155

34 789

34 511

278

Særskatteinntekt

15

113 877

113 877

Særskatt sokkel

15

61 494

61 494

Sum skatt sokkel1

155

79 132

78 854

278

1 Etter fradrag for utbetalt skatteverdi av letekostnader på (17 151) millioner kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skatt for selskaper 2017.

Til forsiden