Prop. 1 LS (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 Skatter, avgifter og toll 2020

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

 • lov om endring i vegtrafikkloven

 • lov om endringer i eigedomsskattelova

 • lov om endring i fjellova

 • lov om endringer i petroleumsskatteloven

 • lov om endring i rettsgebyrloven

 • lov om endring i kringkastingsloven

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer i skatteloven

 • lov om endring i brann- og eksplosjonsvernloven

 • lov om endring i bokføringsloven

 • lov om endringer i skattebetalingsloven

 • lov om endringer i merverdiavgiftsloven

 • lov om endring i vass- og avløpsanleggslova

 • lov om endring i a-opplysningsloven

 • lov om endringer i skatteforvaltningsloven

 • lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 102 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2020 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2020

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2020

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2020

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2020

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2020 (kap. 5521 post 70)

 • stortingsvedtak om særavgifter for budsjettåret 2020

 • stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2020 (kap. 5511 post 70 og 71)

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard

 • lov om endring i vegtrafikkloven

 • lov om endringer i eigedomsskattelova

 • lov om endring i fjellova

 • lov om endringer i petroleumsskatteloven

 • lov om endring i rettsgebyrloven

 • lov om endring i kringkastingsloven

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer skatteloven

 • lov om endring i brann- og eksplosjonsvernloven

 • lov om endring i bokføringsloven

 • lov om endringer i skattebetalingsloven

 • lov om endringer i merverdiavgiftsloven

 • lov om endring i vass- og avløpsanleggslova

 • lov om endring i a-opplysningsloven

 • lov om endringer i skatteforvaltningsloven

 • lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 102 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

og

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2020 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2020

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2020

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2020

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2020

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2020 (kap. 5521 post 70)

 • stortingsvedtak om særavgifter for budsjettåret 2020

 • stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2020 (kap. 5511 post 70 og 71)

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden