Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapitler: 61, 400–497 Inntektskapitler: 3400–3497

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Justis- og beredskapsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2017–2018) statsbudsjettet for budsjettåret 2018 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 61, 400–497, 3400–3497

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon

400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Driftsutgifter

488 635 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

24 755 000

50

Norges forskningsråd

25 002 000

70

Overføringer til private

7 918 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 020 000

560 330 000

Sum Administrasjon

560 330 000

Rettsvesen

61

Høyesterett

01

Driftsutgifter

109 967 000

109 967 000

410

Domstolene

01

Driftsutgifter

2 441 157 000

21

Spesielle driftsutgifter

70 397 000

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

6 591 000

2 518 145 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

01

Driftsutgifter

229 190 000

21

Spesielle driftsutgifter

38 051 000

267 241 000

Sum Rettsvesen

2 895 353 000

Kriminalomsorg

430

Kriminalomsorgen

01

Driftsutgifter

4 682 390 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 01

87 735 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

23 619 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

76 800 000

70

Tilskudd

13 044 000

4 883 588 000

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

01

Driftsutgifter

256 437 000

256 437 000

Sum Kriminalomsorg

5 140 025 000

Politi og påtalemyndighet

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

16 894 739 000

21

Spesielle driftsutgifter

150 906 000

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

8 996 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

27 561 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

222 893 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

660 000 000

70

Tilskudd

60 280 000

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

5 108 000

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

184 000 000

18 214 483 000

442

Politihøgskolen

01

Driftsutgifter

628 210 000

628 210 000

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

01

Driftsutgifter

860 596 000

860 596 000

445

Den høyere påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

253 242 000

253 242 000

446

Den militære påtalemyndighet

01

Driftsutgifter

8 740 000

8 740 000

448

Grensekommissæren

01

Driftsutgifter

5 519 000

5 519 000

Sum Politi og påtalemyndighet

19 970 790 000

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 456, post 01

759 374 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 248 000

70

Overføringer til private

6 509 000

773 131 000

452

Sentral krisehåndtering

01

Driftsutgifter

25 889 000

25 889 000

453

Sivil klareringsmyndighet

01

Driftsutgifter

31 740 000

31 740 000

454

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter

689 341 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 513 208 000

3 202 549 000

455

Redningstjenesten

01

Driftsutgifter

104 187 000

21

Spesielle driftsutgifter

27 599 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 717 000

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

47 652 000

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

109 536 000

297 691 000

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

01

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 451, post 01

121 526 000

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur Nødnett

357 672 000

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

94 960 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

34 352 000

608 510 000

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

4 939 510 000

Andre virksomheter

460

Spesialenheten for politisaker

01

Driftsutgifter

46 445 000

46 445 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

01

Driftsutgifter

1 171 116 000

1 171 116 000

467

Norsk Lovtidend

01

Driftsutgifter

4 284 000

4 284 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

01

Driftsutgifter

16 835 000

16 835 000

469

Vergemålsordningen

01

Driftsutgifter

249 896 000

21

Spesielle driftsutgifter

155 578 000

405 474 000

Sum Andre virksomheter

1 644 154 000

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

470

Fri rettshjelp

01

Driftsutgifter

688 414 000

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

34 849 000

723 263 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

106 543 000

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

59 702 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

31 388 000

197 633 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Driftsutgifter

72 595 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

355 550 000

428 145 000

474

Konfliktråd

01

Driftsutgifter

118 667 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

19 268 000

70

Tilskudd

11 800 000

149 735 000

475

Bobehandling

01

Driftsutgifter

90 376 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 457 000

97 833 000

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

1 596 609 000

Svalbardbudsjettet

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

238 370 000

238 370 000

Sum Svalbardbudsjettet

238 370 000

Beskyttelse og innvandring

490

Utlendingsdirektoratet

01

Driftsutgifter

988 485 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

1 044 024 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

32 000 000

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

4 415 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

117 170 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

208 053 000

70

Stønader til beboere i asylmottak

147 739 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

24 415 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, overslagsbevilgning

103 847 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 496 post 60

8 049 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

8 794 000

2 686 991 000

491

Utlendingsnemnda

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

310 507 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

6 238 000

316 745 000

Sum Beskyttelse og innvandring

3 003 736 000

Integrering og mangfold

495

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

01

Driftsutgifter

231 540 000

231 540 000

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

44 659 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

51 000 000

50

Norges Forskningsråd

6 871 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres

11 173 478 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

3 329 422 000

62

Kommunale innvandrertiltak

179 506 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

2 161 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

67 960 000

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m.

3 921 000

73

Tilskudd

5 441 000

14 864 419 000

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres

44 607 000

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

32 325 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 991 696 000

2 068 628 000

Sum Integrering og mangfold

17 164 587 000

Sum departementets utgifter

57 153 464 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Departementets inntekter

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Diverse inntekter

5 360 000

02

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 243 000

6 603 000

3410

Domstolene

01

Rettsgebyr

385 993 000

02

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

23 243 000

03

Diverse refusjoner

1 821 000

04

Vernesaker jordskiftedomstolene

5 958 000

417 015 000

3430

Kriminalomsorgen

02

Arbeidsdriftens inntekter

88 308 000

03

Andre inntekter

24 460 000

04

Tilskudd

2 340 000

115 108 000

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

03

Andre inntekter

1 035 000

1 035 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Gebyr – pass og våpen

258 868 000

02

Refusjoner mv.

272 715 000

03

Salgsinntekter

75 875 000

04

Gebyr – vaktselskap

2 000 000

06

Gebyr – utlendingssaker

268 685 000

07

Gebyr – sivile gjøremål

833 207 000

08

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond

21 258 000

1 732 608 000

3442

Politihøgskolen

02

Diverse inntekter

16 287 000

03

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

18 110 000

34 397 000

3444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

02

Refusjoner

14 500 000

14 500 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Gebyr

147 254 000

03

Diverse inntekter

26 177 000

06

Refusjoner

2 173 000

175 604 000

3454

Redningshelikoptertjenesten

01

Refusjoner

25 877 000

25 877 000

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

01

Abonnementsinntekter

339 329 000

02

Refusjoner driftsutgifter

42 204 000

03

Refusjoner spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

94 969 000

04

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

9 352 000

485 854 000

3469

Vergemålsordningen

01

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 378 000

9 378 000

3470

Fri rettshjelp

01

Tilkjente saksomkostninger m.m.

3 948 000

3 948 000

3473

Statens sivilrettsforvaltning

01

Diverse inntekter

5 000

5 000

3474

Konfliktråd

02

Refusjoner

681 000

681 000

3490

Utlendingsdirektoratet

01

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter

115 510 000

03

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

9 849 000

04

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

716 358 000

05

Refusjonsinntekter

8 672 000

06

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

8 049 000

858 438 000

3496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

01

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

150 400 000

02

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

113 874 000

03

Tilskudd til integreringsmottak, ODA-godkjente utgifter

10 167 000

274 441 000

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

50 505 000

50 505 000

Sum Departementets inntekter

4 205 997 000

Sum departementets inntekter

4 205 997 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 kan:

 • 1.

 • overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 61 post 01

  kap. 3061 post 03

  kap. 400 post 01

  kap. 3400 post 01

  kap. 410 post 01

  kap. 3410 postene 02 og 03

  kap. 410 post 22

  kap. 3410 post 04

  kap. 430 post 01

  kap. 3430 postene 03 og 04

  kap. 430 post 21

  kap. 3430 post 02

  kap. 432 post 01

  kap. 3432 post 03

  kap. 440 post 01

  kap. 3440 postene 02, 03, og 04

  kap. 442 post 01

  kap. 3442 post 02 og 03

  kap. 444 post 01

  kap. 3444 post 02

  kap. 451 post 01

  kap. 3451 post 03 og 06

  kap. 454 post 01

  kap. 3454 post 01

  kap. 455 post 01

  kap. 3455 post 01

  kap. 456 post 01

  kap. 3456 post 02

  kap. 456 post 22

  kap. 3456 post 03

  kap. 456 post 45

  kap. 3456 post 04

  kap. 473 post 01

  kap. 3473 post 01

  kap. 474 post 01

  kap. 3474 post 02

  kap. 490 post 01

  kap. 3490 post 05

  kap. 491 post 01

  kap. 3491 post 01

  kap. 495 post 01

  kap. 3495 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 01 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

440

Politidirektoratet ­ politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter

100 mill. kroner

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

112 mill. kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 kan:

 • 1. gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger på kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 72 Retur av asylsøkere med avslag og tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger på kap. 490 Utlendingsdirektoratet, Post 72 Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, overslagsbevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

 • 2. gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en ramme på inntil 10 mill. kroner på kap. 430 Kriminalomsorgen, post 70 Tilskudd.

Andre fullmakter

V

Videreføring av bobehandling

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.

VI

Nettobudsjetteringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 kan:

 1. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

 2. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 01 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.

 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.

VII

Stortingets rettferdsvederlagsordning

Stortingets utvalg for rettsferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, men slik at grensen er 500 000 kroner for HIV-ofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.

VIII

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.

IX

Innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 kan inngå avtaler med varighet utover 2018 om midlertidig drift av innkvartering for utlendinger som søker beskyttelse i Norge. Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet kan øke innkvarteringskapasiteten selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak, dersom det er nødvendig for å gi innkvartering av utlendinger som søker beskyttelse. Stortinget samtykker videre i at Justis- og beredskapsdepartementet kan iverksette beredskapstiltak med varighet utover 2018 for eventuelt sterkt økte ankomster av asylsøkere selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter og post 49 Kjøp av eiendommer og selv om det ikke foreligger fastsatt kostnadsramme. Summen av overskridelser på postene kan ikke overstige 3 mrd. kroner i 2018.

X

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i byggeprosjekt

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2018 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggingen av politiets nasjonale beredskapssenter som omtalt i Prop. 1 S (2017–2018) under kap. 440 Politi- og lensmannsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, innenfor en kostnadsramme på 2 620 mill. kroner.

Til dokumentets forside