Prop. 1 S Tillegg 2 (2023–2024)

FOR BUDSJETTÅRET 2024 Endring av Prop. 1 S (2023–2024) Statsbudsjettet 2024 og Prop. 1 LS (2023–2024) Skatter og avgifter 2024 (endringer i departementsstrukturen og saldering)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen fremmes det forslag om å endre enkelte bevilgningsforslag og forslag til romertallsvedtak i Prop. 1 S (2023–2024) Statsbudsjettet 2024, og forslag til stortingsvedtak om særavgifter i Prop. 1 LS (2023–2024) Skatter og avgifter 2024. Proposisjonen inneholder forslag til endring av bevilgningsforslag og forslag til romertallsvedtak under Kommunal- og distriktsdepartementet som følge av opprettelsen av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Proposisjonen inneholder også forslag om endret departementsangivelse i forslag til stortingsvedtak om særavgifter som følge av opprettelsen av nytt departement. Det fremmes forslag om endring av romertallsvedtak under Olje- og energidepartementet som følge av navneendring til Energidepartementet. Det tas sikte på at endringene skjer med virkning fra 1. januar 2024. Proposisjonen inneholder også endring av et romertallsvedtak under Nærings- og fiskeridepartementet knyttet til statlige eier- og låneposter.

Forslagene innebærer samlet sett at det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5800 Statens pensjonsfond utland, er uendret fra Gul bok 2024. I tilleggsnummer til Prop. 1 S (2023–2024) er det ikke fremmet forslag om endringer i lånetransaksjoner som samlet påvirker statsbudsjettets brutto finansieringsbehov. Brutto finansieringsbehov, og dermed bevilgningsforslaget på kap. 5999 Statslånemidler, er således uendret fra Gul bok 2024.

Til forsiden