Prop. 108 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2023/2024)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette frem for Stortinget en proposisjon om Reindriftsavtalen 2023/2024, inngått mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) 15. februar 2023.

I kapittel 2 blir det gjort rede for grunnlaget for forhandlingene om Reindriftsavtalen 2023/2024. Dette omfatter hovedavtalen for reindriften, grunnlaget for reindriftspolitikken og Sametingets innspill til forhandlingene.

I kapittel 3 omtales inneværende reindriftsavtale, Reindriftsavtalen 2022/2023. Kapittel 4 gjelder gjennomføringen av forhandlingene, kravet fra Norske Reindriftsamers Landsforbund og statens tilbud.

Kapittel 5 gjør rede for status og utviklingstrekk i reindriften, og totalregnskapet for reindriften for 2021. I kapittel 6 omtales enkelte viktige politikkområder, og i kapittel 7 hovedtrekkene i Reindriftsavtalen 2023/2024.

Kapittel 8 inneholder forslag til endringer i statsbudsjettet for 2023.

Reindriftsavtalen 2023/2024, fordeling av den økonomiske rammen og sluttprotokoll fra forhandlingene ligger som vedlegg til proposisjonen.

Reindriftsavtalen 2023/2024 gjelder bevilgninger over statsbudsjettet kapittel 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen for budsjettåret 2024, og omdisponeringer mellom poster i 2023. Landbruks- og matdepartementet ber om fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til Reindriftsavtalen 2023/2024 som er knyttet til bevilgninger i 2024.

Forslag som gjelder statsbudsjettet 2024 legges fram for Stortinget gjennom Prop. 1 S (2023–2024) for Landbruks- og matdepartementet.

Til forsiden