Prop. 110 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette fram forslag om å innføre hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta forskrift om inndeling av campingplasser i parseller, etablering av branngater på campingplasser og om bredden på branngatene.

Hensikten med krav om parsellinndeling og etablering av branngater er å hindre brannspredning på campingplasser, og sikre tilgang for brannvesenet og andre nødetater. Ved å dele campingplasser inn i avgrensede parseller med branngater mellom dem, hindres brann på en parsell i å spre seg til andre deler av campingplassen. Branngatene er videre med på å hindre spredning av brann fra campingplassen til områdene utenfor.