Prop. 110 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

I

I lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling skal § 28-9 lyde:

§ 28-9 Forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater

Departementet kan gi forskrift om inndeling av campingplasser i parseller, etablering av branngater på campingplasser og bredden på branngatene.

II

Loven trer i kraft straks.