Prop. 110 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Gjeldende rett

De nærmere kravene til forsvarlig brannsikkerhet er presisert i byggteknisk forskrift kapittel 11. Hvilke tiltak som er nødvendige for å hindre brannspredning følger av byggteknisk forskrift § 11-6. Kravene i byggteknisk forskrift gjelder også for campingplasser. En måte å dokumentere at kravene i byggteknisk forskrift er oppfylt, er gjennom bruk av såkalte preaksepterte ytelser. Den preaksepterte ytelsen for campingplasser har siden 2011 vært at campingplasser bør deles opp i parseller med et grunnareal på 1200 kvadratmeter, og en avstand på åtte meter mellom parsellene.

Utover byggteknisk forskrift kan kommunene i kommuneplanens arealdel fastsette nærmere bestemmelser om funksjonskrav til arealer, jf. plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 5. Dette kan være bestemmelser som blant annet ivaretar brannsikkerhet på campingplasser. Sikkerhetskravene som følger av byggteknisk forskrift blir normalt lagt til grunn ved utarbeidelse av planbestemmelser.

2.2 Behovet for endring

Departementet har tidligere foreslått endringer i byggteknisk forskrift, som går ut på å lempe dagens avstandskrav mellom campingenheter på campingplasser fra åtte til fire meter. Direktoratet for byggkvalitet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har uttrykt at forskriftsfesting av krav til parsellinndeling er en nødvendig forutsetning for å innføre et generelt avstandskrav på fire meter. Krav om parsellinndeling av campingplasser skal ivareta hensynet til forsvarlig brannsikkerhet.

Selv om kommunene i arealplan kan gi bestemmelser som ivaretar brannsikkerhetshensyn på campingplasser, vil det kunne være tilfeldig om det skjer, og hvor langt bestemmelsene i tilfellet rekker. Det må dessuten antas at ikke alle campingplasser i landet er regulert. Departementet anser det å være av nasjonal interesse å sikre mest mulig like krav til, og bestemmelser om, brannsikkerhet på campingplasser. Krav til brannsikkerhet i nasjonal forskrift fastsatt av departementet vil i større grad kunne ivareta behovet for enhetlig og dekkende brannsikkerhetskrav over hele landet. Departementet mener følgelig at det er behov for å forskriftsfeste krav om parsellinndeling for å hindre brannspredning og sikre tilgang for brannvesenet.

Sammen med forslaget om endring av avstandsregler for campingenheter på campingplasser, vil et krav om parsellinndeling bidra til en forenkling av regelverket og styrking av brannsikkerheten på campingplasser.