Prop. 110 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

3.1 Høringsforslaget

I høringen foreslo departementet å innføre en hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Forskriftshjemmelen ble foreslått plassert i ny § 26-2 Forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater.

3.2 Offentlig høring

Lovforslaget ble lagt ut på offentlig høring 4. november 2020 med høringsfrist 16. desember 2020. Det ble gjennomført en forkortet høring på seks uker da forslaget gjelder en mindre endring i plan- og bygningsloven. Planer om forskriftsfesting av krav til parsellinndeling ble for øvrig varslet i høringsforslag 15. mars 2019 om endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser.

Høringen ble publisert på regjeringen.no. Forslaget ble sendt direkte til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Statsministerens kontor

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arkitekthøgskolen i Oslo

 • Deltasenteret

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Fylkesmannsembetene

 • Helsedirektoratet

 • Husbanken

 • Høgskolen i Bergen

 • Høgskolen i Gjøvik

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskolen i Narvik

 • Høgskolen i Nord-Trøndelag

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskolen Stord/Haugesund

 • Justervesenet

 • Konkurransetilsynet

 • Kystdirektoratet

 • Landbruksdirektoratet

 • Mesterbrevnemnda

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • OsloMet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Statens helsetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens seniorråd

 • Statens strålevern

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Enova SF

 • Innovasjon Norge

 • Statsskog SF

 • Abelia

 • Administrativt forskningsfond

 • Advokatforeningen

 • Akademikernes Fellesorganisasjon

 • Alpinanleggenes Landsforening

 • AOF Norge

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • Arkitektenes Fagforbund

 • Asplan Viak AS

 • Avfall Norge

 • Ballangen Camping

 • Bedriftsforbundet

 • Bergen Huseierforening

 • Betongelementforeningen

 • Bioforsk Jord og Miljø

 • Bogstad Camping

 • BoligMentoren – Norges Huseierforbund

 • Boligprodusentenes Forening

 • Brannfaglig fellesorganisasjon

 • Brunvall Gård

 • Brødrene Dahl AS

 • Byggeindustrien

 • Byggemiljø

 • Byggenæringens Landsforening

 • Byggfakta AS

 • Byggmesterforbundet

 • Byggvareindustriens Forening

 • Chr. Michelsens institutt

 • Civitas AS

 • Cowi AS

 • Den Polytekniske Forening

 • Det norske skogselskap

 • Det norske Veritas

 • DNT Oslo og Omegn

 • Econa

 • EL & IT-Forbundet

 • Elektroforeningen

 • Elvarme Norge

 • Energi Norge

 • Energigass Norge

 • ENSI

 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

 • Entro

 • Fagernes Camping

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Finans Norge

 • Fjogstad Hus

 • Flexit

 • Forening for tekniske systemintegratorer

 • Foreningen for EL- og IKT bedriftene

 • Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi

 • Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd

 • Fortidsminneforeningen

 • Forum for Kommunal Planlegging

 • Forum for plan- og bygningsrett

 • Forum for utvikling og miljø

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gaia Arkitekter

 • Glass og Fasadeforeningen

 • Glava AS

 • Hafslund

 • Handelshøyskolen BI

 • Holte AS

 • Huseiernes Landsforbund

 • Industri Energi

 • IngeniørNytt

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Isolasjonsprodusentenes forening

 • Jøtul AS

 • KS

 • Landsorganisasjonen for Romanifolket

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Larkollen Camping

 • Lyngdal Bibelcamp

 • Lærdal Ferie- og fritidspark

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Mesterhus Norge

 • Mikkelparken Ferietun

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Miljøstiftelsen ZERO

 • Moysand Camping

 • Multiconsult AS

 • NAF Camp

 • Natur og Ungdom

 • Nettverk for forurenset grunn og sedimenter

 • NHO Reiseliv

 • Nilan Norge AS

 • NKF-byggesak

 • Norconsult AS

 • Nordlandsforskning

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Bonde- og småbrukarlag

 • Norges Bondelag

 • Norges Bygg- og eiendomsforening

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Hytteforbund

 • Norges Ingeniørorganisasjon

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Takseringsforbund

 • Norsjø Ferieland

 • Norsk Anleggsgartnermesterlag

 • Norsk Bioenergiforening

 • Norsk Bobil og Caravan Club

 • Norsk Brannvernforening

 • Norsk Byggtjeneste AS

 • Norsk Eiendom

 • Norsk Fjernvarme

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Form

 • Norsk institutt for by- og regionsforskning

 • Norsk institutt for kulturminneforskning

 • Norsk institutt for luftforskning

 • Norsk institutt for naturforskning

 • Norsk institutt for skog og landskap

 • Norsk Institutt for vannforskning

 • Norsk Klimaskjerm

 • Norsk Laft

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk solenergiforening

 • Norsk Teknologi

 • Norsk Treteknisk Institutt

 • Norsk Vann

 • Norsk Varme

 • Norsk varmepumpeforening

 • Norsk varmeteknisk forening

 • Norsk vindenergiforening

 • Norsk VVS – Energi- og Miljøteknisk Forening

 • Norske Arkitekters Landsforbund

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Energibrukeres forening

 • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

 • Norske Landskapsarkitekters Forening

 • Norske Murmestres Landsforening

 • Norske trevarer

 • NOVA

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • PEAB Norge

 • Pensjonistforbundet

 • Pluscamp

 • Rørentreprenørene Norge

 • Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten

 • Rådgivende ingeniørers forening

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger

 • SINTEF Byggforsk

 • SINTEF Energiforskning

 • Skittenelv Camping

 • Standard Norge

 • Stiftelsen Rogalandsforskning

 • Stolpestad Camping

 • Taternes Landsforening

 • Teknisk ukeblad

 • Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Tekniske foreningers servicekontor

 • Teknologisk institutt

 • Treindustrien

 • Turistforeningen

 • Unge funksjonshemmede

 • Unio

 • Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund

 • Verdens Naturfond

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 • Østlandsforskning

Det har innkommet 25 høringsuttalelser. 12 instanser har avgitt realitetsuttalelse. Disse er:

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Helsedirektoratet

 • Bamble kommune

 • Halden kommune

 • Larvik kommune

 • Oslo kommune

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune

 • Advokatforeningen

 • Larvik Campingplassforening

 • Norges Bondelag

 • Norsk Bobil og Caravan Club

 • Norsk Kommunalteknisk Forening

13 instanser hadde ikke merknader til forslaget. Disse er:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Kartverket

 • Kystverket

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Statistisk sentralbyrå

 • BoligMentoren – Norges Huseierforbund

 • Byggmesterforbundet

 • Østre Toten brannvesen

3.3 Høringsinstansenes syn

Samtlige høringsinstanser som har avgitt realitetsuttalelse støtter forslaget om å innføre hjemmel for parsellinndeling. Flere gir uttrykk for at parseller og branngater er viktige brannsikringstiltak på campingplasser, og er positive til at kravet om parsellinndeling løftes opp på lov- og forskriftsnivå. Etter høringsinstansenes syn vil krav i nasjonal forskrift bidra til lik praktisering av regelverket, og være en forenkling og tydeliggjøring. Enkelte har også pekt på at dette kan bidra til like konkurransevilkår over hele landet for campingplassene.

Advokatforeningen mener at kommunene i fremtidige planbestemmelser bør kunne stille strengere krav til avstand mellom parseller på campingplasser enn det som følger av kravene i nasjonal forskrift. Advokatforeningen begrunner dette med at byggteknisk forskrift trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et tiltak må ha, og at dette også bør ligge til grunn for de kommende forskriftsbestemmelsene på dette området. I følge Advokatforeningen vil regelverket med fokus på minimumskrav følge den grunnleggende systematikken i byggteknisk forskrift, som ikke vil gjøre regelverket mindre oversiktlig. Av hensyn til et tydelig regelverk anbefaler Advokatforeningen at forskriftsbestemmelser vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven § 26-2 også bør gjelde for midlertidig plasserte campingvogner. Ellers vil et midlertidig tiltak kunne tilsidesette de brannhensyn som bestemmelsen er ment å sikre.

Larvik Campingplassforening mener at krav i fremtidig forskrift må gjelde for nye tiltak. De legger til grunn at utskiftning av campingenhet ikke utgjør et nytt tiltak.

Larvik kommune mener det er behov for å avklare om det med begrepet nye tiltak kun siktes til etablering av nye parseller, eller om utskiftning av en campingenhet innenfor en parsell også vil utløse krav om parsellinndeling. Kommunen mener at dersom det kun er etablering av nye parseller som utløser krav om parsellinndeling, vil nye forskriftsbestemmelser ha liten innvirkning på eksisterende campingplasser. Kommunen vil i så fall måtte forholde seg til ulike regler i lang tid fremover.

Norsk Bobil og Caravan Club påpeker at krav til parsellinndeling ikke må gis tilbakevirkende kraft for campingplasser som var lovlig etablert på tidspunktet for ikrafttredelsen av forskriftsendringen. De legger til grunn at midlertidig flytting eller utskiftning av campingenhet eller andre mindre endringer ikke utgjør et nytt tiltak. De anser det videre som viktig at forskriftsbestemmelsene er klare når det gjelder midlertidige camping- eller leirplasser, for eksempel ved større arrangementer, for å unngå eventuelle misforståelser.

Norges Bondelag gir uttrykk for at krav i forskrift ikke må gis tilbakevirkende kraft for lovlig etablerte campingplasser. De anser omstrukturering av eksisterende campingareal og utvidelse av eksisterende campingområde som nye tiltak. Derimot vil utskiftning eller midlertidig flytting av campingvogn og andre mindre endringer ikke utløse krav om parsellinndeling.

Oslo kommune mener lovbestemmelsens plassering i plan- og bygningsloven kapittel 26 bør vurderes nærmere. Kommunen påpeker at det er uttrykkelig presisert i høringsnotatet at inndeling i parseller ikke skal innebære noen form for inndeling i matrikkelenheter eller andre former for bruksrettigheter til grunn. De mener derfor at plasseringen av forskriftshjemmelen i kapittel 26 kan virke misvisende. Oslo kommune foreslår at bestemmelsen i stedet plasseres i kapittel 28 som stiller krav til byggetomt og ubebygd areal.

Vestfold og Telemark fylkeskommune påpeker at økte avstandskrav mellom campingvognene kan føre til at campingplassene får plass til færre campingenheter. Fylkeskommunen mener det er fare for at dette vil kunne føre til en stilltiende aksept til å utvide campingplassene, uten ordinære planprosesser, for å ivareta tidligere antall campingenheter. Det vil kunne gå utover 100 meters beltet mot sjø, jf. plan- og bygningsloven § 1-8. Fylkeskommunen anbefaler derfor at det kommer klart fram at eventuelle utvidelser av campingplassene må behandles gjennom ordinære planprosesser.