Prop. 110 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til lovforslaget

Plan- og bygningsloven § 28-9 skal åpne for forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Formålet med bestemmelsen er å ivareta hensynet til forsvarlig brannsikkerhet, hindre brannspredning og legge til rette for effektiv rednings- og slokkeinnsats.

Det vil i forskriften kunne gis nærmere bestemmelser om størrelsen på parsellene og avstanden mellom dem. Med parsellinndeling menes inndeling av en campingplass i avgrensede arealer, som vil kunne romme flere campingenheter. Begrepet parsell sikter ikke til den enkelte vognplass. Området mellom to parseller vil utgjøre en branngate. Det vil her ikke kunne plasseres biler, vogner, campingenheter eller lignende som kan hindre fremkommeligheten for brannvesenet og andre nødetater.

Det foreslås at loven trer i kraft straks. Lovforslaget gjelder utelukkende innføring av en forskriftshjemmel, og lovendringen får ingen virkning for borgerne før forskriftshjemmelen blir benyttet. Utkast til forskrifter fastsatt med hjemmel i lovforslaget vil bli sendt på alminnelig høring.