Prop. 111 LS (2014-2015)

Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen)

I proposisjonen foreslår regjeringen en ny ordning for militært tilsatte. Ordningen fastsetter de overordnede rammene for tilsetting, disponering, avansement og utdanning av militært tilsatte. Forslaget innebærer at befalsordningen og ordningen for vervede slås sammen til én ordning som regulerer rammebetingelsene for alle militært tilsatte. Det foreslås en NATO-tilpasset personellstruktur med et offiserskorps (OF) og et spesialistkorps (OR). Videre foreslås det en overordnet ramme for avgang med redusert lønn og for embetsutnevnelser. Forslaget til ordningen for militært tilsatte innebærer også at det gjøres nødvendige endringer i forsvarspersonelloven og i lov om pensjonering av fastlønt befal som etter søknad gis avskjed med redusert lønn og tjenesteplikt. Det foreslås å harmonisere tilsettingsforholdene for alle militært tilsatte, slik at fast tilsetting til pensjonsalder ikke er begrenset til kun offiserer. Øvrige forslag til lovendringer er i all hovedsak som følge av nye begreper og innebærer ingen materielle endringer.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget