Prop. 116 L (2021–2022)

Endringer i yrkestransportloven (behandling av personopplysninger)

Samferdselsdepartementet foreslår i proposisjonen å innta en bestemmelse om behandling av personopplysninger i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven). Det overordnede formålet med forslaget er å klargjøre at offentlige myndigheter og andre aktører som er tildelt oppgaver i eller i medhold av yrkestransportlovens bestemmelser, kan behandle personopplysninger. Forslaget skal blant annet legge til rette for at det kan gjennomføres elektronisk billettering på ferje.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget