Prop. 116 L (2021–2022)

Endringer i yrkestransportloven (behandling av personopplysninger)

Samferdselsdepartementet foreslår i proposisjonen å innta en bestemmelse om behandling av personopplysninger i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven). Det overordnede formålet med forslaget er å klargjøre at offentlige myndigheter og andre aktører som er tildelt oppgaver i eller i medhold av yrkestransportlovens bestemmelser, kan behandle personopplysninger. Forslaget skal blant annet legge til rette for at det kan gjennomføres elektronisk billettering på ferje.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget