Prop. 124 L (2022–2023)

Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til lov om endringer i rettshjelploven. Lovforslaget har bakgrunn i Rettshjelputvalgets utredning NOU 2020: 5: Likhet for loven.  Forslaget innebærer en ny modell for behovsprøvd rettshjelp for å få flere personer inn under ordningen. Det foreslås blant annet nye kriterier for behovsprøvingen ved innvilgelse av rettshjelp. I stedet for separate krav til inntekt og formue, skal det tas utgangspunkt i søkerens samlede betalingsevne. Det skal gis et fradrag for søkere som har utgifter til barn.  I stedet for at grensen for rettshjelp er fastsatt til et bestemt kronebeløp foreslår departementet at grensen settes til fem ganger folketrygdens grunnbeløp. Grensen vil da justeres årlig, slik at ordningen ikke svekkes over tid.  Det foreslås å innføre prosentvise egenandeler som fastsettes på bakgrunn av søkers betalingsevne og som øker med betalingsevnen. Egenandelen betales ut fra de samlede advokatutgiftene i saken. Departementet foreslår også at ansvaret for innkrevingen av egenandelen overføres fra advokatene til staten.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget