Prop. 126 L (2016–2017)

Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)

Til innholdsfortegnelse

3 Bakgrunn

3.1 Grunnlag for lovarbeidet

Anvendelsesområdet for bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven har i nyere tid blitt utvidet, og regelverket har blitt mer detaljert. Samtidig har det også vært en økende bevisstgjøring om hvilke krav og anbefalinger Grunnloven og internasjonale konvensjoner stiller til lovhjemmel ved inngrep som foretas av staten i det enkelte menneskets rettssfære, herunder ved bruk av tvangsmidler.

I mars 2012 mottok departementet rapporten «Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler» (i det følgende omtalt som Tvangsmiddelrapporten). Oppdraget med å skrive rapporten var etter en åpen utlysning tildelt Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og ble utført av professor Erling Johannes Husabø (prosjektleder) og daværende postdoktor Annika Elisabet Suominen. Rapporten er publisert på departementets nettsider.

Tvangsmiddelrapporten har dannet grunnlag for departementets arbeid med store deler av lovforslaget. Departementet har sluttet seg til de fleste anbefalingene og lovforslagene i Tvangsmiddelrapporten, men på enkelte områder er det valgt andre løsninger eller foretatt justeringer eller tilføyelser.

Når det gjelder pågripelse og internering av barn og barnefamilier, inneholdt ikke Tvangsmiddelrapporten drøftinger av konkrete lovforslag.

Departementet bemerker også at det i arbeidet med lovforslaget er foretatt en gjennomgang og vurdering av forslagene fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) i rapporten Frihet først (2015).

3.2 Høringen

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 19. desember 2016 et høringsbrev om forslag til endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler til følgende adressater:

 • Alle departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

 • Norad

 • Politidirektoratet (POD)

 • Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Språkrådet

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Fylkesmennene

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk Senter

 • Arbeiderpartiet

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bispedømmene (11 stykker)

 • Demokratene

 • Den norske dommerforening

 • Den norske kirke – Kirkerådet

 • Det liberale folkepartiet

 • Fagforbundet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Flyktninghjelpen

 • Fremskrittspartiet

 • Helsingforskomiteen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Service (HRS)

 • Høyre

 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

 • Islamsk Råd

 • Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Kristelig Folkeparti

 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

 • Kystpartiet

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

 • Miljøpartiet De grønne

 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Norges politilederlag

 • Norsk Barnevernsamband

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk Innvandrerforum

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

 • Pensjonistpartiet

 • Peoplepeace

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRESS – Redd Barna Ungdom

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Røde Kors

 • Rødt

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

 • Seniorsaken

 • Senterpartiet

 • SOS Rasisme

 • Sosialistisk Venstreparti

 • UNHCR Stockholm

 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

 • Venstre

 • Vergeforeningen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringsfristen ble satt til 13. februar 2017.

Departementet har mottatt høringsuttalelser med merknader fra:

 • Barneombudet

 • Domstoladministrasjonen

 • Oslo politidistrikt

 • Sør-Vest politidistrikt

 • Trøndelag politidistrikt

 • Vest politidistrikt

 • Politiets utlendingsenhet

 • Politidirektoratet (POD)

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Ullensaker kommune v/Enhet forebyggende barn og unge

 • Den Norske Advokatforeningen

 • Antirasistisk Senter

 • Kirkerådet, Den norske kirke

 • Utlendingsgruppen i Jussbuss

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

 • Redd Barna

 • Røde Kors

 • UNHCR RRNE Stockholm

 • Unio

 • UNICEF Norge

 • Anonym

Følgende høringsinstanser svarte uten å avgi merknader:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

 • Datatilsynet

 • Riksadvokaten

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

Hovedsynspunktene i sentrale høringsuttalelser gjengis i proposisjonen her. For detaljer i høringsinstansenes uttalelser, vises det til at alle høringsuttalelsene er tilgjengelige på Regjeringens nettsider.

Under høringsperioden har departementet sendt et nytt forslag på høring om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler den 10. januar 2017. Endringene gjelder visitasjon, undersøkelse av mobiltelefoner og andre elektroniske lagringsenheter mv. i forbindelse med asylregistreringen. Det ble også foreslått endringer i reglene om politiets forvaring av asylsøkeres pass. Høringsfristen ble satt til 13. mars 2017 og denne saken er nå til behandling i departementet.

Til forsiden