Prop. 127 S (2021–2022)

Tillegg til Prop. 113 LS (2021–2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Denne proposisjonen er et tillegg til Prop. 113 LS (2021–2022) Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn). I Prop. 113 LS fremmet regjeringen forslag om deling av fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark, slik at:

  • Viken fylke deles i tre nye fylker: Østfold fylke, Akershus fylke og Buskerud fylke

  • Vestfold og Telemark fylke deles i to nye fylker: Vestfold fylke og Telemark fylke

  • Troms og Finnmark fylke deles i to nye fylker: Troms fylke og Finnmark fylke

Etter lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3-1 første ledd, hører hver kommune til et fylke. Forslaget om deling av fylker i Prop. 113 LS (2021–2022) inneholder derfor forslag til fylkestilhørighet for kommunene i de nye fylkene, og innebærer at Stortinget også tar stilling til hvilket nye fylke den enkelte kommunen skal høre til etter delingen. Prop. 113 LS omtaler imidlertid ikke hvilke fylker Jevnaker og Hole kommuner skal høre til, og forslaget i proposisjonen om deling av Viken fylke er dermed ikke fullstendig.

I denne proposisjonen fremmer regjeringen et fullstendig forslag om deling av Viken fylke, som inkluderer avklaring av fylkestilhørighet for Jevnaker og Hole kommuner. Jevnaker kommune foreslås å høre til Akershus fylke. Dette er i samsvar med vedtak i kommunestyret, men ikke i samsvar med Viken fylkeskommunes søknad om deling. Hole kommune foreslås å høre til Buskerud fylke. Dette er i samsvar med Viken fylkeskommunes søknad om deling, men ikke i samsvar med vedtak i kommunestyret i Hole.