Prop. 127 S (2021–2022)

Tillegg til Prop. 113 LS (2021–2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet viser til omtalen av økonomiske og administrative konsekvenser i Prop. 113 LS (2021–2022), og omtalen av konsekvenser for valgdistriktsinndelingen og mandatfordeling i punkt 3.5. Fylkestilhørighet for Jevnaker kommune i Akershus og Hole kommune i Buskerud innebærer ingen øvrige konsekvenser enn det som framgår der.

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere inntektssystemet for fylkeskommunene, jf. omtale i Prop. 113 LS (2021–2022). Målet med gjennomgangen er blant annet å vurdere hvordan systemet kan tilpasses den nye fylkesinndelingen, slik at systemet fortsatt skal være så nøytralt og objektivt som mulig, og sikre at alle fylkeskommunene har mulighet til å tilby likeverdige tjenester.