Prop. 127 S (2021–2022)

Tillegg til Prop. 113 LS (2021–2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)

Til innholdsfortegnelse

2 Begrunnelsen for proposisjonen

Kommunal- og distriktsdepartementet mottok 7. mars 2022 søknad fra fylkestinget i Viken fylkeskommune om deling av fylket. Viken fylkesting søker om at fylket deles i tre enheter: Akershus fylke, Buskerud fylke og Østfold fylke. Etter søknaden vil Jevnaker og Hole kommuner høre til nye Buskerud fylke.

Etter at Viken fylkeskommune sendte inn sin søknad om deling til departementet, har flere kommuner i Viken behandlet sak i kommunestyrene om hvilket nye fylke de ønsker å høre til. Jevnaker kommunestyre fattet 31. mars 2022 vedtak om at kommunen ønsker å høre til Akershus fylke etter delingen av Viken. Kommunestyret i Hole kommune fattet tilsvarende vedtak 4. april 2022. Jevnaker og Hole kommuner har dermed vedtatt at de ønsker å høre til et annet fylke enn det som framgår av søknaden fra Viken.

Kommunenes vedtak er ikke å anse som søknader om fylkesgrensejustering etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova). En slik fylkesgrensejustering innebærer en endring av eksisterende fylkesgrenser, slik at en eller flere kommuner justeres inn i et annet fylke. Vedtakene fra Jevnaker og Hole handler om hvilket nye fylke den enkelte kommunen skal høre til ved deling av Viken fylke, jf. Prop. 113 LS (2021–2022).

Viken fylkeskommune har ikke utredet en inndeling av de nye fylkene med Jevnaker og Hole tilhørende Akershus fylke i stedet for Buskerud fylke. Det var på den korte tiden fra kommunestyrevedtakene ble oversendt departementet til Prop. 113 LS (2021–2022) ble fremmet for Stortinget, ikke mulig for regjeringen å ta stilling til fylkestilhørigheten til Jevnaker og Hole kommuner. I proposisjonen ble det derfor varslet at departementet innen kort tid ville fremme en egen proposisjon med et fullstendig forslag om deling av Viken som inkluderer fylkestilhørighet for Jevnaker og Hole kommuner.