Prop. 134 L (2020–2021)

Endringer i markedsføringsloven mv. (merking av retusjert reklame)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne- og familiedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i markedsføringsloven. Formålet er å bidra til å redusere kroppspresset i samfunnet som kan tilskrives idealiserte personer i reklame. I proposisjonen foreslås det å innføre en plikt til å merke retusjert eller på annen måte manipulert reklame, når manipuleringen medfører at kroppen til personer i reklamen avviker fra virkeligheten. Det foreslås også at ordene «eller bidrar til kroppspress» inntas som et vurderingskriterium når det skal avgjøres om reklame rettet mot barn strider mot god markedsføringsskikk. Forslagene er et ledd i regjeringens arbeid for å motvirke kroppspress, og følger opp to anmodningsvedtak fra Stortinget. Det foreslås også en endring av pakkereiseloven som ikke har materiell betydning.

Til forsiden