Prop. 15 S (2015–2016)

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020).

Vi HARALD, Norges konge

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020), i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden